Gå till innehåll

Nyheter

Viktigt om stöd för inlärning och läskunnighet i regeringsprogrammet

Petteri Orpos regeringsprogram innehåller viktiga mål för Tillgänglighetsbiblioteket Celias verksamhet och verksamhetsmiljö. Regeringsprogrammet lyfter väl fram inlärningsmöjligheter, biblioteks- och kulturtjänster samt deras betydelse för bättre välbefinnande. I olika delar av programmet hänvisas till likabehandling av olika människogrupper, säkerställande av delaktighet och stöd som erbjuds.

Stöd för lärande och tillgång till läromedel

Enligt regeringsprogrammet är friheten i vetenskap, konst och högre utbildning tryggad, och demokrati förutsätter en bred bildning bland samhällets medlemmar. Skrivningarna uttrycker varje persons rätt till bildning med stöd av grundlagen, vilket förverkligas till exempel i avgiftsfri grundläggande utbildning och bibliotekstjänster.

Alla elever och studerande får dock ännu inte det stöd de behöver för sina studier. Behovet av stöd har skrivits in i regeringsprogrammet för varje utbildningsstadium, med undantag för högskolestadiet. Regeringen strävar efter att öka antalet unga vuxna med högskoleutbildning till närmare 50 procent före år 2030.

För att nå detta mål är det viktigt att också inkludera stöd för högskolestuderande och olika hjälpmedel för studier och läsning i inlärningsstödet. Det finns många unga som studerar inom högre utbildning, för vilka stöd och hjälpmedel är en förutsättning för studier och examen.

Regeringen vill utveckla en kunskaps- och forskningsorienterad grundskola i ett omfattande samarbete med olika aktörer. Målet är att samla sakkunniga för att bedöma grundskolans utvecklingsbehov. Celia har sakkunskap och färdigheter om stödbehov, till exempel när det gäller tillgängliga läromedel och användningen av dem, så vi anser att det är viktigt att delta i arbetet.

Våren 2023 beställde vi en omfattande enkät, enligt vilken det finns många brister i nuvarande läromedel och hjälpmedel ur de läsares synvinkel som behöver stöd. Dessutom finns det för lite tillgängliga läromedel att tillgå. Det är viktigt att det finns inskrivet i regeringsprogrammet att situationen ska förbättras och att regeringen förbinder sig att säkerställa tillgången till tryckta och digitala läromedel av hög kvalitet på båda nationalspråken.

Främja läskunnighet och läsning

Barns och ungas läskunnighet stärks genom att fortsätta verkställandet av läskunnighetsstrategin och utvidga Läsrörelsen. Även modellen En läsgåva till barnet etableras, där en bokkasse delas ut via rådgivningen till varje barn som föds.

Det är viktigt att regeringen satsar på förebyggande åtgärder, såsom uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder, samt förebyggande av utanförskap. Detta mål bör kombineras med främjande av läskunnighet och läsning bland ungdomar och unga vuxna. Samarbete över sektorsgränserna lönar sig, eftersom det inte är lätt att nå unga människor som av olika skäl befinner sig i de mest utsatta positionerna och att vinna förtroende.

Dessutom är det bra att komma ihåg att vuxna också står inför många okända svårigheter när det gäller läskunnighet och läsning.

Utveckling av bibliotekstjänster för alla kommuninvånares behov

Varje kommun ska kunna ordna grundläggande bildningstjänster i enlighet med grundlagen. Kommunernas roll i främjandet av välfärd och hälsa återspeglas också i organiseringen av fritids- och kulturtjänster, eftersom kultur enligt undersökningar upprätthåller välfärd.

Enligt regeringsprogrammet tryggas tillgången till bibliotekstjänster också genom att utnyttja självbetjäningslån och biblioteksbussar. Biblioteken är Celias viktigaste servicepartner, och det är mycket viktigt att förbättra tillgängligheten och åtkomsten till bibliotekstjänster och att föra dem nära kunderna. Tillräckliga resurser bör också reserveras för uppgiften.

Punkterna i regeringsprogrammet om ersättning vid utlåning av e-böcker och inrättandet av ett nationellt e-bibliotek är viktiga, eftersom de kommunala bibliotekstjänsterna måste utvecklas så att de uppfyller alla invånares behov. Därför måste biblioteken kunna erbjuda och utveckla tillgängliga elektroniska tjänster.

Tillgänglighet skapar jämlikhet

Regeringens mål är att säkerställa att de grundläggande rättigheterna uppfylls på ett jämlikt sätt genom att förbättra tillgången till tjänster, deras tillgänglighet och åtkomst samt genom lätt språk och genom att förebygga digitalt utanförskap. Samarbetet mellan olika aktörer stöder utvecklingen av människors digitala färdigheter och säkerställer att tjänster och stöd finns tillgängliga även för dem som inte kan använda elektroniska tjänster. Detta är viktigt i övergången till prioritering av digitala tjänster som kanal för ärenden hos myndigheter.

Tydligare struktur för ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Enligt regeringsprogrammet är målet att göra strukturen tydligare inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, lätta på överlappande förvaltning och stärka resultatstyrningen av ämbetsverken i enlighet med slutrapporten Bildningsförvaltningen 2030. Arbetet beaktar de nuvarande enheternas olika uppgifter.

På Celia anser vi att koncernprojektet är ett viktigt utvecklingsarbete för de statliga bildningstjänsternas framtid. Vi förväntar oss att förslagets verkningar och potentiella risker undersöks innan beslut fattas. Om reformen av strukturen för ämbetsverk genomförs skulle den innebära en stor förändring som man måste avsätta tillräckligt med tid och resurser för.

Det viktigaste är att säkerställa att tjänsterna för kunder fungerar med bra kvalitet. Möjligheterna att utveckla verksamheten i Tillgänglighetsbiblioteket Celia och övriga bildningstjänster i framtiden måste tryggas i förändringen.

Författare: Minna von Zansen, direktör för Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Minna von Zansen är Tillgänglighetsbiblioteket Celias direktör.