Siirry sisältöön

Uutiset

Oppimisen tuesta ja lukutaidosta tärkeitä kirjauksia hallitusohjelmassa

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on tärkeitä Saavutettavuuskirjasto Celian toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä tavoitteita. Oppimisen mahdollisuudet ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä näiden merkitys hyvinvoinnin parantamisessa tulevat hyvin esiin. Erilaisten ihmisryhmien yhdenvertaisuuteen, osallisuuden varmistamiseen ja tarjottavaan tukeen viitataan ohjelman eri osissa.

Oppimisen tuki ja oppimateriaalien saatavuus

Hallitusohjelman kirjausten mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu, ja demokratia edellyttää yhteiskunnan jäsenten laajaa sivistystä. Kirjaukset ilmaisevat osaltaan perustuslain mukaista jokaisen ihmisen oikeutta sivistää itseään, mikä toteutuu esimerkiksi maksuttomana peruskoulutuksena ja kirjastopalveluina.

Kaikki oppilaat ja opiskelijat eivät kuitenkaan vielä saa tarvitsemaansa tukea opintoihin. Tuen tarve on kirjattu hallitusohjelmaan koulutuksen jokaiselle tasolle, korkea-astetta lukuun ottamatta. Hallitus pyrkii nostamaan korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrän lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Jotta tavoitteeseen voidaan päästä, on tärkeää sisällyttää oppimiseen tukeen myös korkeakouluopiskelijoiden tuki ja erilaiset opiskelun ja lukemisen apuvälineet. Korkea-asteella opiskelee monia nuoria, joille tuki ja apuvälineet ovat edellytys opintojen etenemiseen ja opinnoista valmistumiseen.

Hallitus haluaa kehittää peruskoulua tieto- ja tutkimusperusteisesti laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on koota asiantuntijoita arvioimaan peruskoulun kehittämistarpeita. Celialla on tietoa ja osaamista tuen tarpeista esimerkiksi saavutettavan oppimateriaalin ja sen käytön osalta, joten pidämme työhön osallistumista tärkeänä.

Teetimme keväällä 2023 laajan kyselyn, jonka mukaan nykyisissä oppimateriaaleissa ja apuvälineissä on paljon puutteita tukea tarvitsevien lukijoiden näkökulmasta. Lisäksi saavutettavia oppimateriaaleja on saatavilla liian vähän. On tärkeää, että hallitusohjelmassa on kirjaus tilanteen parantamiseksi, ja että hallitus sitoutuu laadukkaan painetun ja digitaalisen opetusmateriaalin saatavuuden varmistamiseen molemmilla kansalliskielillä.

Lukutaidon ja lukemisen edistäminen

Lasten ja nuorten lukutaitoa vahvistetaan jatkamalla lukutaitostrategian toimeenpanoa ja laajentamalla Lukuliikettä. Myös Lukulahja lapselle -malli vakiinnutetaan eli neuvolan kautta jaetaan kirjakassi jokaiselle syntyvälle lapselle.

On tärkeää, että hallitus panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tavoitteeseen on syytä yhdistää nuorten ja nuorten aikuisten lukutaidon ja lukemisen edistäminen. Yhteistyötä kannattaa tehdä yli sektorirajojen, koska eri syistä haavoittuvimmissa asemissa olevien nuorten tavoittaminen ja luottamuksen voittaminen ei ole helppoa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että myös aikuisikäisillä on paljon tunnistamattomia haasteita lukutaitoon ja lukemiseen liittyen.

Kirjastopalveluiden kehittäminen kaikkien kuntalaisten tarpeisiin

Jokaisen kunnan on pystyttävä tarjoamaan perustavat sivistyspalvelut perustuslain mukaisesti. Kuntien tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä näkyy myös vapaa-ajan- sekä kulttuuripalveluiden järjestämisessä, koska kulttuuri tutkitusti ylläpitää hyvinvointia.

Hallitusohjelman mukaan kirjastopalveluiden saatavuudesta huolehditaan hyödyntäen myös omatoimilainausta ja kirjastoautoja. Kirjastot ovat Celian tärkein palvelukumppani, ja kirjastopalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen ja niiden tuominen asiakkaan lähelle on ensiarvoisen tärkeää. Tehtävään on myös syytä varata riittävät resurssit.

Kirjaukset e-kirjojen lainauskorvauksesta ja kansallisen e-Kirjaston perustamisesta ovat tärkeitä, koska kuntien kirjastopalveluita täytyy kehittää kaikkien kuntalaisten tarpeisiin. Kirjastojen on tästä syystä voitava tarjota ja kehittää saavutettavia sähköisiä palveluita.

Saavutettavuus luo yhdenvertaisuutta

Hallituksen tavoitteena on varmistaa perusoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen parantamalla palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja selkokielisyyttä sekä ehkäisemällä digisyrjäytymistä. Eri toimijoiden yhteistyöllä tuetaan ihmisten digitaitojen kehittymistä ja varmistetaan, että palveluita ja tukea on tarjolla myös heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja. Tämä on tärkeää, kun siirrytään digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen viranomaisasiointikanavana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastorakenteen selkiyttäminen

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on selkiyttää OKM:n hallinnonalan virastorakennetta, keventää päällekkäistä hallintoa ja vahvistaa virastojen tuloksellista ohjausta Sivistyshallinto 2030 -loppuraportin suuntaisesti. Työssä huomioidaan nykyisten yksiköiden erilaiset tehtävät.

Pidämme Celiassa konsernihanketta tärkeänä kehittämistyönä valtion sivistyspalvelujen tulevaisuuden kannalta. Odotuksemme hankkeelle on, että esityksen vaikutukset ja mahdolliset riskit selvitetään ennen päätöksentekoa. Virastorakenteen uudistaminen olisi toteutuessaan iso muutos, johon on varattava riittävästi aikaa ja voimavaroja.

Tärkeintä on varmistaa, että palvelut asiakkaille toimivat laadukkaasti. Mahdollisuudet kehittää Saavutettavuuskirjasto Celian ja muiden sivistyspalvelujen työtä tulevaisuudessa on muutoksessa turvattava.

Kirjoittaja: Minna von Zansen, Saavutettavuuskirjasto Celian johtaja

Minna von Zansen on Saavutettavuuskirjasto Celian johtaja.