Gå till innehåll

Celias organisation och värden

Tillgänglighetsbiblioteket Celias organisation och värden

Tillgänglighetsbiblioteket Celia är ett statligt specialbibliotek som stöder likvärdighet i läsning och lärande. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.

Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhets har stadgats i lag 728/2022 och förordning 858/2022.

Lagen om upphovsrätt styr Celias produktion av tal- och punktskriftsböcker och annan bokproduktion. Enligt lagen får Celia framställa och göra talböcker och andra tillgängliga exemplar för personer med läsnedsättning.

Celia styrs av direktionen som är nämnd av undervisningsministeriet för verksamhetsperioden 1.1.2023-31.12.2026

Ordförande
Undervisningsråd Riia Palmqvist, Utbildningsstyrelsen

Vice ordförande
Direktör Sarianna Reinikainen, Förbundet för all inlärning rf

Medlemmar
Forskningschef Jarkko Hautala, Niilo Mäki Instituutti
Systemchef Nina Hyvönen, Nationalbiblioteket
Verksamhetsledare Matthias Jakobsson, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Översättare Laura Jänisniemi, Läscentrum rf
Producent Sakari Kilkki, Kehitysvammaliitto
Ordförande Ari Lahtinen, Synskadades biblioteksförening rf
Samordnare Karoliina Mäki, Hilma – Stödcentet för funktionshindrade invandrare
Organisationschef Markku Möttönen, Näkövammaisten liitto
Handledande lärare Tuija Piili-Jokinen, Valteri center för lärande och kompetens
Direktör för bibliotekstjänster Jouni Pääkkölä, Uleåborgs stadsbibliotek

Till direktionen hör även Tillgänglighetsbiblioteket Celias direktör Minna von Zansen och planerare Sami Määttä som representant för personalen.

Celias värden

Jämlikhet

Redan till Celias grundläggande uppgifter hör att främja jämlikhet i läsningen. Människorna har olika utgångspunkt och möjligheter och likabehandling räcker inte alltid till för att trygga att jämlikheten förverkligas. Genom att främja jämlik läsning sörjer vi för vår del aktivt för att också personer med läsnedsättning kan läsa på sina egna villkor, studera och lära sig.

Kundorientering

Med kundorientering avses för oss att vi beaktar både kundernas erfarenheter och våra servicepartners sakkunskap inom ramen för planering, genomförande och bedömning av tjänsterna.

Samarbete

Samarbete är förmågan att tillsammans uppnå sådant som alla deltagare kan vara tillfreds med. När samarbetet är ömsesidigt, bygger på förtroende och har ett gemensamt mål blir det ett partnerskap. Tillsammans med våra partner når våra tjänster i större omfattning personer med läsnedsättning och främjar effektivare tillgänglig utgivning och jämlik läsning. Därför värnar vi om vårt interna, inhemska, nordiska och internationella samarbete på alla nivåer i vår verksamhet.

Utveckling

Kontinuerlig utveckling är att förbereda oss för framtiden så att vi kan beakta förändringar i kundernas behov och i verksamhetsmiljön. Vi utvecklar kundorienteringen, kvaliteten, påverkan, ansvarsfullheten och effektiviteten i vår verksamhet. Vi stöder utvecklandet genom aktivt samarbete inom ramen för nationella och internationella nätverk samt genom att systematiskt upprätthålla vår kompetens.

Organisationsplan

Tillgänglighetsbiblioteket Celias organisation (pdf)