Skip to content

Celias organisation och värden

Celias organisation och värden

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.

Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhets har stadgats i lag 638/96 och förordning 639/96.

Lagen om upphovsrätt styr Celias produktion av tal- och punktskriftsböcker och annan bokproduktion. Enligt lagen får Celia framställa och göra talböcker och andra tillgängliga exemplar för personer med läsnedsättning.

Celia styrs av direktionen som är nämnd av undervisningsministeriet för verksamhetsperioden 1.10.2018-30.9.2022

Ordförande
Undervisningsråd Pirjo Koivula, Utbildningsstyrelsen

Vice ordförande
Vice ordförande Teuvo Heikkonen, Synskadades biblioteksförening rf

Medlemmar
Verksamhetsledare Matthias Jakobsson, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Specialklasslärare, handledare Juha Lahti, Niilo Mäki Instituutti
Servicechef Katri Kananen, Nationalbiblioteket
Utbildningsplanerare Eeva-Liisa Koskinen, Syns­ka­da­des för­bund rf
Handledande lärare Tuija Piili-Jokinen, Valteri
Direktör för bibliotekstjänster Jouni Pääkkölä, Uleåborgs stadsbibliotek
Direktör Sarianna Reinikainen, Förbundet för all inlärning rf
Direktör, avdelningen för livslångt lärande Leena Kokko, Kehitysvammaliitto

Till direktionen hör även Celias direktör Minna von Zansen och kommunikationsexpert Johannes Koski som representant för personalen.

Celias värden

Kundinrikting

  • Vi värdesätter våra kunder och beaktar deras behov både i den existerande servicen och i serviceutvecklingen.
  • Vi betjänar våra kunder pålitligt och effektivt.

En fungerande arbetsgemenskap

  • Vi tar ansvar för vårt eget arbete och värdesätter varandra och varandras arbetsuppgifter.
  • I vårt samarbete visar vi varandra entusiasm, uppmuntran, öppenhet och smidighet.
  • Vi åstadkommer ett gott resultat genom att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt.

Sakkunskap

  • Vi utför vårt arbete professionellt och sakkunnigt.
  • Vi vill lära oss nya saker, följer med vår tid och utvecklas såväl i vårt arbete som i vår verksamhet.
  • Vi samarbetar aktivt med våra intressentgrupper.

Celias organisation