Skip to content

Dataskyddet i Celia

Dataskyddet i Celia

Uppdaterat 27.10.2020

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför har vi på Celia säkerställt att alla uppgifter som vi fått av dig är skyddade på det sätt som avses i EU:s dataskyddsförordning och att alla uppgifter behandlas omsorgsfullt. På denna sida får du information om dataskyddet i Celia och Celias dataskyddsbeskrivning.

Innehåll

Lukko ja oikeinmerkki

Personuppgift

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla de uppgifter, genom vilken en person kan identifieras. En personuppgift är bland annat kunduppgifter och kontaktinformation.

Från vilka källor insamlas personuppgifter?

Då du blir kund hos oss samlar vi in din kontaktinformation samt andra uppgifter i anslutning till din kundrelation. Ditt närbibliotek, din skola eller anställda i annat samfund som gör registreringar i Celias tjänster begär uppgifterna. En del av uppgifterna kan lagras med ditt samtycke och om du vill kan du vägra att ge ditt samtycke till att de lagras.

Vi kan också begära tilläggsuppgifter exempelvis om de boktyper du vill ha genom att kontakta dig. Vid behov begär vi också vårdnadshavarens uppgifter.

Uppdatering av adressändringar och andra uppgifter gör vi på kundens egen anmälan.

Då du använder Celias tjänster lagras uppgifter i databasen om de böcker du lånat och de terminaler som du använt.

Vid användningen av tjänsten bildas andra uppgifter, såsom startdatum för kundrelationen och terminaluppgifter, som lagras automatiskt i systemet.

För vilka syften insamlas mina personuppgifter?

Celia använder dina personuppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Personuppgifterna behövs för att tillhandahålla tjänsten. Celia begär uppgifter om din läsnedsättning för statistiska syften.

Insamling av lånehistorian är en tjänst med vilken du kan följa upp vad du tidigare har lånat. Insamling av lånehistorian sker endast med ditt samtycke.

Med ditt samtycke används dina personuppgifter för Celias kundkommunikation.

Uppgifter som samlats in kan också användas för statistikföring och utveckling av tjänsten, men de specificeras inte för enskilda kunder.

Hur behandlas mina uppgifter?

Behandling av uppgifter omfattar lagring, bearbetning. förvaring, radering och översändande.

För att Celia ska kunna leverera dig tjänsten, lagrar vi dina kunduppgifter i systemet samt förvarar och rättar dem, exempelvis om det sker ändringar i din kontaktinformation.

Celias personal har utbildats att agera i enlighet med dataskyddsförordningen, och de datatekniska lösningar som Celia använder är så informationssäkra som möjligt.

Celias samarbetsparter har med avtal förpliktats att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddet, och de är bundna av tystnadsplikten.

Vem behandlar mina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av de personer, som har rätt till det på grund av sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kan behandlas av Celias personal och Celias samarbetspart som registrerat dig (bibliotek, skola eller annan samarbetsinstans). Celias underleverantörer kan behandla dina namn- och kontaktuppgifter i samband av postning av material du beställt, t.ex. punktskriftsböcker.

Vi anlitar samarbetsparter också för att tekniskt producera och tillhandahålla tjänster. Dessa samarbetsparter har inte rätt att behandla dina uppgifter för annat än för att söka fel och lösningar i system som Celia fastställt.

Dina personuppgifter skyddas utöver av dataskyddskraven också av tystnadsplikten samt av händelseloggen i datasystemen.

Vart utlämnas mina uppgifter?

Med utlämning av personuppgifter avses situationer där dina personuppgifter ges till en annan personuppgiftsansvarig för självständigt bruk.

Celia utlämnar inte dina personuppgifter.

Celia behandlar inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området.

Hur hålls mina uppgifter uppdaterade?

Vi rättar exempelvis din kontaktinformation, om du meddelar om en ändring. Om du vill uppdatera din kontaktinformation, kontakta ditt närbibiliotek eller Celias kundtjänst.

Hur och var kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du ser din kontaktinformation när du loggar in i Celianet och öppnar sidan Egna uppgifter. Du kan också fråga om din kontaktinformation av Celias kundtjänst.

När du har loggat in i Celianet, kan du också exempelvis ändra på dina inställningar för insamling av lånehistorian.

Cookies och webbanalys

Cookies är små filer, som webbplatsen sänder till användarens dator då användaren besöker webbplatsen. De webbsidor som Celia administrerar och Celianet använder cookies.

Cookies gör det möjligt att använda och utveckla tjänsten. Vi använder cookies för att genomföra tjänsternas grundläggande funktionaliteter. Sådana funktionaliteter är t.ex. inloggning och att spara användarspecifika inställningar. Användare kan inte identifieras endast med hjälp av cookies. Även vår chattjänst använder exempelvis cookies som behövs för att identifiera en session. Cookies och enhetsinformation gör det möjligt att individualisera användaren för tjänsten.

Dessutom gör cookies det möjligt att mäta antalet besökare på olika delar av webbplatsen. Detta innebär att genom cookies görs en anonym rapport om antalet besökare på webbplatsen. Med cookies fås exempelvis information om från vilka webbplatser användarna har kommit till Celias webbplats och vilka delar av Celias webbplats som användaren besökt.

Användning av mobilappar

I våra mobilappar som användarna får exempelvis genom App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas dessutom dessa tjänsteleverantörers villkor.

Av dataskyddsorsaker använder vi automatik för att följa upp din mobilapps nätförbindelse med Celia. Om systemet observerar nättrafik som avviker från det normala avbryter automatiken din förbindelse till Celia för säkerhets skull.

Skydd och förvaring av uppgifter i Celia

Hur säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade?

Vi tar dataskyddet på allvar. Behandlingen av uppgifter sker i enlighet med god databehandlingspraxis. Vid behov använder vi säker e-post. Celias personal och samarbetsparter är bundna av tystnadsplikt. Samarbetsparterna iakttar också en nivå på dataskyddet som överenskommits med avtal.

Vi förvarar dina uppgifter endast den tid du är kund hos oss

Celia förvarar uppgifter om dig så länge som du är kund hos oss. Vi förvarar så litet uppgifter om dig som det är möjligt. En kund anses ha avslutat sin kundrelation och Celia raderar personuppgifterna, om kunden inte använt tjänsten på två år.

Andra kunduppgifter än sådana som uppstår av användningen av tjänsten förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att utreda felsituationer i systemet. Vi förvarar exempelvis uppgifter om din senaste laddning eller ditt senaste cd-lån i händelse av eventuellt missbruk i fem år. Utöver att dessa uppgifter förvaras behandlas de inte i övrigt. Uppgifterna raderas automatiskt efter den utsatta tiden.

Dina rättigheter

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att administrera ditt samtycke genom Celianet eller genom att kontakta Celias kundtjänst. Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter Celia har om dig och vid behov begära om rättelse.

Om du inte vill att din kundrelation fortsätter, har du rätt att begära att Celias kundtjänst raderar dina uppgifter. Du har också på så sätt som avses i förordningen rätt att begränsa behandling av uppgifter, att motsätta dig behandling av uppgifter och översändning av uppgifter.

Du kan begära att Celia raderar de uppgifter som lagrats om dig.

Hur kan du radera dina uppgifter?

Om du inte vill fortsätta din kundrelation, kan du begära att Celias kundtjänst raderar dina uppgifter.

Vi raderar dina kunduppgifter ur våra system men förvarar vissa av dina uppgifter tills det ansvar som finns enligt lagen om upphovsrätt har upphört.

Vem kan du kontakta?

Du kan kontakta Celias kundtjänst tjanster@celia.fi. Ändringar i din kontaktinformation kan du också meddela till ditt närbibliotek.

I frågor i anslutning till dataskyddsklausulen och det allmänna dataskyddet kan du kontakta Celias utvecklingsdirektör Markku Leino, markku.leino@celia.fi,  eller Celias dataskyddsombud Jyrki Tuohela, jyrki.tuohela@oph.fi.