Gå till innehåll

Dataskyddet i Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Dataskyddet i Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Uppdaterad 10.1.2022

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför har vi på Celia säkerställt att alla uppgifter som vi fått av dig är skyddade på det sätt som avses i EU:s dataskyddsförordning och att alla uppgifter behandlas omsorgsfullt. På denna sida hittar du information om Celias dataskyddsåtgärder.

Privacy information in English.

Innehåll

Lukko ja oikeinmerkki

Personuppgift

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla de uppgifter, genom vilken en person kan identifieras. En personuppgift är bland annat kunduppgifter och kontaktinformation.

Från vilka källor och vilka personuppgifter samlas in?

När du blir kund begär vi uppgifter som behövs för din kundrelation, såsom t.ex. för- och efternamn, postadress, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer, personbeteckning och läsnedsättning, som kan uppges frivilligt. Vid behov kommer vi även att be om vårdnadshavarens uppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress och vårdnadshavarroll.

Ditt närbibliotek, din skola eller anställda i annat samfund som gör registreringar i Celias tjänster begär uppgifterna. Informationen om din lånehistoria och tillstånd till marknadsföringskommunikation är uppgifter som lagras med ditt samtycke och du kan förbjuda deras lagring.

Vi kan också begära tilläggsuppgifter om till exempel de boktyper du vill ha.

Adressändringar och uppdateringar av andra uppgifter gör vi på din egen anmälan.

När du använder Celias tjänst samlar databasen automatiskt in information om startdatumet för din kundrelation, de böcker du lånat och vilka enheter du använder.

Celianet-webbtjänstens material och tillhörande beskrivande uppgifter innehåller personuppgifter. Om de beskrivande uppgifterna för materialen i Celianet-webbtjänsten innehåller personuppgifter som behöver korrigeras eller raderas, kan du kontakta Celia. Sedan 2017 har Celia använt den beskrivande uppgifter som tillhandahålls av Suomen kirjastopalvelu Oy.

För vilka syften insamlas mina personuppgifter?

Celia använder dina personuppgifter för att sköta sin lagstadgade uppgift (Lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia 26.8.2022/787). Personuppgifterna behövs för att tillhandahålla tjänsten. Vi begär uppgifter om din läsnedsättning för statistiska syften.

Din personbeteckning behövs för att identifiera dig.

Insamling av lånehistorian är en tjänst med vilken du kan följa upp vad du tidigare har lånat. Insamling av lånehistorian sker endast med ditt samtycke.

Med ditt samtycke används dina personuppgifter för Celias kundkommunikation.

Uppgifter som samlats in kan också användas för statistikföring och utveckling av tjänsten, men de specificeras inte för enskilda kunder.

Hur behandlas mina uppgifter?

Behandling av uppgifter omfattar lagring, bearbetning. förvaring, radering och översändande.

För att Celia ska kunna leverera dig tjänsten, lagrar vi dina kunduppgifter i systemet samt förvarar och rättar dem, exempelvis om det sker ändringar i din kontaktinformation.

Celias personal har utbildats att agera i enlighet med dataskyddsförordningen, och de datatekniska lösningar som Celia använder är så informationssäkra som möjligt.

Celias samarbetsparter har med avtal förpliktats att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddet, och de är bundna av tystnadsplikten.

Vem behandlar mina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av de personer, som har rätt till det på grund av sina arbetsuppgifter. Uppgifterna kan behandlas av Celias personal eller Celias samarbetspartner som registrerat dig (bibliotek, skola eller annan samarbetsinstans). Personuppgifter kan också behandlas av våra underleverantörspartner, såsom till exempel Synskadades förbund vad gäller dina namn- och adressuppgifter för att skicka böcker i punktskrift, Liana Technologies vad gäller din e-post för meddelanden om Celias tjänst, Giosg Oy vad gäller chattjäns samt Pratsam Oy Ab i begränsad utsträckning vad gäller CELA-användarnamn och användarens enhetsinformation i distributions- och lyssningsappen för ljudböcker.

Vi anlitar samarbetsparter också för att tekniskt producera och tillhandahålla tjänster. Dessa samarbetsparter har inte rätt att behandla dina uppgifter för annat än för att söka fel och lösningar i system som Celia fastställt.

Dina personuppgifter skyddas utöver av dataskyddskraven också av tystnadsplikten samt av händelseloggen i datasystemen.

Vart utlämnas mina uppgifter?

Med utlämning av personuppgifter avses situationer där dina personuppgifter ges till en annan personuppgiftsansvarig för självständigt bruk.

Celia utlämnar inte dina personuppgifter.

Celia behandlar inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området.

Hur hålls mina uppgifter uppdaterade?

Vi rättar exempelvis din kontaktinformation, om du meddelar om en ändring. Om du vill uppdatera din kontaktinformation, kontakta ditt närbibiliotek eller Celias kundtjänst.

Hur och var kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du ser din kontaktinformation när du loggar in i Celianet och öppnar sidan Egna uppgifter. Du kan också fråga om din kontaktinformation av Celias kundtjänst.

När du har loggat in i Celianet, kan du också exempelvis ändra på dina inställningar för insamling av lånehistorian.

Cookies och webbanalys

Cookies är små filer, som webbplatsen sänder till användarens dator då användaren besöker webbplatsen. De webbsidor som Celia administrerar använder cookies, liksom Celianet.

Cookies och enhetsinformation gör det möjligt att använda och utveckla tjänsten och individualisera användaren för tjänsten. Vi använder cookies för att genomföra tjänsternas grundläggande funktionaliteter. Sådana funktionaliteter är t.ex. inloggning och att spara användarspecifika inställningar. Även vår chattjänst använder exempelvis cookies som behövs för att identifiera en session (IP-adress, besökta webbplatser, tidsstämpel, användarens operativsystem och enhetens webbläsare). Dessutom utnyttjar chattjänsten en AI-applikation, Copilot, som använder cookies och anonymiserad konversationshistorik.

Dessutom gör cookies det möjligt att mäta antalet besökare på olika delar av webbplatsen. Detta innebär att en anonym rapport om antalet besökare på webbplatsen görs med cookies. Med cookies får vi exempelvis information om från vilka webbplatser användarna har kommit till Celias webbplats och vilka delar av Celias webbplats en användare besökt.

Användning av mobilappar

Vår mobilapp laddas ner via App Store eller Google Play. Appen är föremål för de villkor som fastställts av tjänsteleverantörerna i fråga.

Mobilappen behandlar personuppgifterna i begränsad utsträckning och endast när det gäller CELA-användarnamn och användarens enhetsinformation. Inga andra identifierbara personuppgifter överförs till appen. Applikationsleverantören förbinder sig till att behandla personuppgifter i enlighet med det av Celia fastställda avtalet.

Skydd och förvaring av uppgifter i Celia

Hur säkerställer vi att dina uppgifter är skyddade?

Vi tar dataskyddet på allvar. Behandlingen av uppgifter sker i enlighet med god informationshantering. Vi skyddar dina uppgifter på olika sätt, till exempel genom att använda krypterad e-post när vi skickar sekretessbelagd information. Att skicka säkerhetspost till Celia kräver stark Suomi.fi-autentisering. Celias personal och samarbetspartner är bundna av tystnadsplikt. Samarbetspartnerna iakttar också en nivå på dataskyddet som överenskommits med avtal.

Hur förvarar vi dina uppgifter?

Celia förvarar uppgifter om dig så länge som du är kund hos oss. Raderingen av uppgifter inleds när din kundrelation upphör. Ditt kundförhållande anses ha avslutats om du säger upp kundförhållandet eller om du inte har använt tjänsten på två år. Vid upphörande av kundrelationen kommer personuppgifter att registreras för radering och avlägsnas från kundregistret. Om du inte har lånat böcker från Celia eller du har läst lånen i Celianet eller med Pratsam Reader-mobilappen raderas uppgifterna senast om två år från den fastställda raderingen. Om du utövar din rätt enligt dataskyddsförordningen att radera personuppgifterna raderas uppgifterna utan dröjsmål. Om du har lånat böcker på en CD-skiva eller som en fil som laddas ner på din dator raderas uppgifterna om fem år från den fastställda raderingen. Personuppgifterna förvaras för att utreda eventuella problem och missbruk. Uppgifterna raderas automatiskt efter den utsatta tiden.

Logguppgifter som uppstår vid användningen av tjänsten förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att utreda fel i systemet.

Dina rättigheter

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att administrera ditt samtycke genom Celianet eller genom att kontakta Celias kundtjänst. Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter Celia har om dig och vid behov begära om rättelse.

Om du inte vill att din kundrelation fortsätter, har du rätt att begära att Celias kundtjänst raderar dina uppgifter. Du har också på så sätt som avses i förordningen rätt att begränsa behandling av uppgifter, att motsätta dig behandling av uppgifter och överföring av uppgifter.

Du kan begära att Celia raderar de uppgifter som lagrats om dig.

Hur kan du radera dina uppgifter?

Om du inte vill fortsätta din kundrelation, kan du begära att Celias kundtjänst raderar dina uppgifter.

Vi raderar dina kunduppgifter ur våra system men förvarar vissa av dina uppgifter tills ansvaret enligt lagen om upphovsrätt har upphört.

Vem kan du kontakta?

Du kan kontakta Celias kundtjänst: [email protected]. Ändringar i din kontaktinformation kan du också meddela till ditt närbibliotek.

I frågor om dataskyddet kan du kontakta Celias dataskyddsombud Jyrki Tuohela, [email protected].