Gå till innehåll

Nyheter

Det finns inte tillräckligt med läromedel tillgängliga för läsare som behöver stöd enligt en enkätundersökning bland speciallärare

Det finns många brister i nuvarande läromedel och hjälpmedel för läsare som behöver stöd. Detta framgår av en omfattande enkätundersökning som Tillgänglighetsbiblioteket Celia låtit göra bland speciallärare i finländska grundskolor. Speciallärarna uppgav att talböcker och lättlästa texter är de bästa läshjälpmedlen.

Det finns för lite läshjälpmedel tillgängliga. Dessutom önskar speciallärarna att språket i läromedlen skulle vara enklare, textens layout tydligare och att användargränssnitten för digitala läromedel skulle vara enklare.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia genomförde enkätundersökningen om de bästa läshjälpmedlen tillsammans med Innolink. 475 lärare svarade på enkätundersökningen. Majoriteten av de svarande var speciallärare. Det stora antalet svarande tyder på ämnets aktualitet och betydelse i skolorna. Fler och fler elever har svårigheter i läsning.

De bästa verktygen för läsning är talböcker och lättlästa texter

Enligt lärarna som svarade på enkäten ställs eleverna ofta inför många olika utmaningar i läsningen samtidigt. Det är svårt att stödja en elev som har flera svårigheter med läsning.

Man ansåg att det finns många brister i det nuvarande utbudet av hjälpmedel och läromedel för elever som behöver stöd i grundskolan. Det råder en akut brist på lättlästa läromedel, och den lilla mängden befintligt material är slumpmässigt tillgängligt.

Man ansåg också att det är en stor brist att alla läroböcker inte har ljudmaterial tillgängligt. Lärarna önskade mer flerkanaligt material, det vill säga böcker som man kan både lyssna på och läsa med ögonen samtidigt.

Enligt undersökningen upplevde lärarna att talböcker och lättläst text är de bästa läshjälpmedlen. En talbok, särskilt i kombination med läsning av tryckt text, är ett bra sätt att stödja en elevs läsförståelse, koncentration och lärande.

Lättlästa texter är viktiga både för förmedling av information och för att lära känna skönlitteratur. Lätt språk gör det möjligt även för svaga läsare att uppleva läsförståelse och smidig läsning.

En mer omfattande rapport publiceras i november

Enligt Veera Kivijärvi, pedagogisk expert på Celia, är det positivt att lärarna identifierar de bäst fungerande hjälpmedlen. Å andra sidan är det alarmerande att det finns för lite hjälpmedel tillgängliga.

“Med otillräckliga hjälpmedel är det möjligt att läskunnigheten inte utvecklas på ett positivt sätt. Vid planering av läromedel måste fokus ligga på de elever som har svårigheter i läsning. Lärarna måste få stöd i att ordna en inkluderande undervisning genom att förse dem med undervisningsverktyg av hög kvalitet, så att lärarna i framtiden inte längre behöver skapa dem själva. I Celia håller vi som bäst på att förverkliga en lärobok som gjorts tillgänglig som ett pilotprojekt, och som är ett enkelt läromedel med stöd av bilder och som en människoröst läser för omgivningslära i årskurs tre och fyra”, berättar Kivijärvi.

Enkäten som riktades till lärare är en del av en större utredning om läshjälpmedel. Som en del av helheten intervjuade Tillgänglighetsbiblioteket Celia också elever i låg- och högstadiet, alltså elever i åldern 7–16 är, som har lässvårigheter som påverkar skolgången. Resultaten presenteras i sin helhet den 3 november i Kommunernas hus i Helsingfors.

Intervjuförfrågningar och ytterligare information: Veera Kivijärvi, pedagogisk expert, tfn 0295 333 096, [email protected]