Gå till innehåll

Nyheter

78 % av ansvarsmålen uppnåddes år 2023

Tillgänglighetsbiblioteket Celia främjar hållbar utveckling och ansvar tillsammans med övriga aktörer inom statsförvaltningen. Som grund för ansvarsarbetet har Celia valt fyra av FN:s mål för hållbar utveckling, vilka passar Celias ansvarsområde på ett naturligt sätt och som kan integreras i den dagliga verksamheten. Målen stöder också förverkligandet av Celias strategi. Målen är:

  • Bra utbildning
  • Minskad ojämlikhet
  • Klimatåtgärder
  • Samarbete och partnerskap

Målen eftersträvas genom olika åtgärder som rapporteras årligen. Enligt den nyligen publicerade ansvarsrapporten år 2023 uppnåddes redan 78 % av de uppsatta målen förra året.

Under året presenterades böcker med tanke på mångfald för att minska ojämlikheten. Dessutom skapades temapaket som uppmuntrar synskadade barn och unga till läsning.

Ämbetsverkets kontorslokaler reducerades för att följa statens lokalstrategi och i samband med lokalförändringen bevarades eller återanvändes 90 % av möblerna. Även möjligheterna att sortera avfall förbättrades. Alla mål och förverkligandet av dem finns att läsa i Tillgänglighetsbiblioteket Celias ansvarsrapport 2023.

Ansvarsåtgärderna ingår också i Celias nya resultatavtal år 2024–2027 (pdf, på finska). Celia har som organisation förbundit sig vid att kontinuerligt och kritiskt granska sin verksamhet och modifiera sitt arbete i en riktning som främjar uppnåendet av målen för hållbar utveckling.