Gå till innehåll

Elektronisk avtal: skolor

TJÄNSTEAVTAL

Avtalsparter

Celia
PB 20
00030 IIRIS

Skolans eller läroanstaltens namn:
Adressens precisering (t.ex. avdelning):
Adress:
Postnummer och -anstalt:

Kontaktpersonens namn:
Titel:
E-post:

Avtalets syfte

Med detta avtal överenskoms om avgiftsfria tjänster, som den mottagande skolan får av Celia för att kunna betjäna sina elever eller studerande med läsnedsättning.

Tjänstens innehåll

Celia

 • Fungerar i samarbete med skolan, ger råd i användningen av tjänsterna samt producerar anvisningar och informationsmaterial till skolan.
 • Producerar och tillhandahåller för skolan talböcker, taktilböcker, vi läser tillsammans – böcker och punktskriftsböcker för att lånas vidare till skolans elever med läsnedsättning.
 • Står för produktions- och postningskostnader till skolan.
 • De tjänster som definierats i avtalet är avgiftsfria för skolan.

Skolan

 • Förbinder sig att följa Celias användarregler och att begränsa användningen av böckerna till de elever som avses i 17 § i upphovsrättslagen.
 • Anmäler till Celia de speciallärare som registrerar elever med läsnedsättning som användare av Celias talbokstjänst enligt Celias anvisningar.
 • Rådgör elever i användningen av tjänsten och i hur man lyssnar på talböcker.
 • Kan under en månads tid ladda ned högst 100 böcker i Celianet. Lånegränsen för strömmande läsning är 100 böcker i månaden.
 • Kan låna högst två taktilböcker och två vi läser tillsammans -böcker åt gången. Högst 14 punktskriftsböcker kan lånas per månad.
 • Svarar vid behov för utlåning, rådgivning samt övervakning av utlåningen.
 • Förbinder sig att inte kopiera det material som det lånat (bortsett från låneexemplaret av en bok nedladdad från nättjänsten).
 • Förstör de tal- och punktskriftsböcker som det lånat då de inte längre ska lånas ut.
 • Återlämnar till Celia de taktilböcker och vi läser tillsammans -böcker som det lånat inom utlåningstiden.
 • Meddelar till Celia kontaktpersonens namn, kontaktuppgifter samt ändringar i dessa.
 • Förbinder sig att utreda eventuella missbruksfall i referens till skolans egna användarkoder i samarbete med Celia.

Dataskydd

Personuppgifterna för kunder och personal hos Celias samarbetspartners skyddas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och uppgifterna hanteras omsorgsfullt. Anvisningar och tilläggsinformation finns i Celias användningsregler, dataskyddsklausulen för Celias kundregister samt i behandlingsanvisningarna för registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet träder i kraft då Celia har skickat koderna till skolan och gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av båda parterna och upphör genast då den andra avtalsparten meddelas skriftligt. Om avtalet sägs upp ska det återlämningsbara materialet återlämnas till Celia inom rimlig tid. Tjänsteavtalet kan inte överföras till en tredje part.

Precisering av tjänsteavtalet

Celia behåller rätten att precisera eller uppdatera tjänsteavtalet vid behov. Celia meddelar skolan om eventuella ändringar.

25.6.2018