Skip to content

Celias användarregler

Användningsregler för Celias tjänster

Celias användarregler (pdf)
Sammandrag av Celias användarregler (pdf)

Sammandrag av reglerna i ljudform (mp3)

Användningsreglernas syfte och rätten att använda tjänsterna

Celias tjänster är avsedda för personer som har svårt att läsa på grund av sjukdom, handikapp eller annan funktionsnedsättning. Svaga kunskaper i de inhemska språken ger inte rätt att använda Celias material.

Specialmaterial avsett för personer med synnedsättning kan endast lånas av personer med synnedsättning och läromaterial i punktskrift samt reliefbilder endast av elever och studerande med synnedsättning. Personer bosatta i utlandet kan använda Celias talböcker och e-böcker via nätet, om de har ett behov av att använda böcker på finska eller finlandssvenska och deras eget bibliotek inte kan förmedla dessa.

Användarna och kontaktpersonerna för Celias tjänster förbinder sig till att följa dessa användningsregler. För tillämpningen av reglerna svarar Celias direktör.

Tillgång till Celias tjänster

Celias tjänster tas i bruk genom att registrera sig som användare vid ett stadsbibliotek. Även speciallärare vid skolor och högskolebibliotek registrerar elever och studerande som användare av tjänsterna. Ett skriftligt intyg över läsnedsättning krävs inte, utan personalen vid biblioteket eller läroanstalten informerar användaren om begränsningarna för användningen av Celias böcker.

Användaren av tjänsten eller hens kontaktperson ansvarar för att användaren verkligen har läsnedsättning och har rätt att använda Celias tjänster. För användningen av Celias material av personer under 15 år ansvarar deras kontaktpersoner.

Om biblioteket inte erbjuder registrering för Celias tjänster kan en sakkunnig inom hälsovård, specialundervisning eller motsvarande anmäla en kund med ett webbformulär.

Bli samfundskund hos Celia

Samfund som betjänar personer med läsnedsättning, såsom bibliotek, högskolebibliotek, samfund inom vårdbranschen, läroanstalter, daghem och fängelser kan beställa Celias material via nättjänsterna och låna materialet vidare till sina egna kunder med läsnedsättning.

Samfundskunder ingår ett elektroniskt avtal om tjänsterna. Samfundet ser till att Celias material endast används av personer som är berättigade att använda materialet.

Utlåningspraxis

Det kostar inget att låna Celias material.

Talbokstjänst

Talböcker kan lånas av alla användare av tjänsterna från fyra år och uppåt. Såväl för strömmande läsning som användning av mobilappen finns en utlåningsgräns på 100 böcker per månad. Dessutom kan användaren ladda ner 100 böcker per månad. Det är förbjudet att kopiera nedladdade böcker för användning av flera personer. Nedladdade bokfiler ska förstöras efter att de använts.

Utlåning av talböcker på CD och punktskriftsböcker

En privatperson kan låna högst 14 talböcker på CD eller punktskriftsböcker per månad. Lånade böcker returneras inte till Celia utan användaren ska förstöra böckerna efter användning. En samfundskund kan låna högst 100 talböcker på CD och 14 punktskriftsböcker per månad. Böckerna ska förstöras då de inte längre behövs.

Taktila böcker och bilderböcker för barn

Celias taktila böcker lämpar sig för barn från två år och uppåt. Två taktila böcker och bilderböcker kan lånas åt gången. Böckerna ska returneras till Celia innan förfallodagen.

Förslag på böcker

Celia tar emot förslag på anskaffningar av skön- och facklitteratur för sitt utbud.

Utbudet av läromaterial för grundskolan, andra stadiet och högskolenivå kompletteras i enlighet med praxis för produktion av läromaterial. Nytt läromaterial anpassas utgående från förslagen till tillgängliga format, med vissa begränsningar.

Följderna av missbruk

Celias material produceras med stöd av 17 § i upphovsrättslagen endast för personligt bruk av personer med läsnedsättning. Det är strängt förbjudet att lämna över material till andra eller distribuera det på nätet. Nedladdade böcker förses med en digital vattenstämpel, med vars hjälp man kan känna igen bokens ursprungliga användare.

Underlåtelse att returnera material eller avsiktlig förstörelse av material leder till förlorad rätt att använda tjänsterna. Kunden återfår sin användarrätt när materialet har returnerats eller ersatts. Ersättningspriset beräknas utgående från bokkopians pris.

Om en kund allvarligt och upprepade gånger bryter mot dessa användarregler, förlorar hen sin rätt att använda Celias tjänster för viss tid. Om Celia får kännedom om ett uppenbart brott eller en uppenbar förseelse mot upphovsrätten, polisanmäls fallet.

Kommunikation till användarna av tjänsterna

Celia har rätt att med hjälp av lämpliga kommunikationskanaler skicka meddelanden till användarna om ärenden som gäller användningen av tjänsterna. När Celia marknadsför sina tjänster följer biblioteket personuppgiftslagen (22.4.1999/523) och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (7.11.2014/917).

Dataskydd

Uppgifter som uppgetts i samband med registreringen och uppgifter som uppkommit vid användning av tjänsten hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och förverkligandet av den registrerades rättigheter säkerställs. Mer information finns i  Celias dataskyddsklausul.

Användningsreglerna har uppdaterats 26.2.2018 och de gäller tills vidare.

Celia har rätt att av motiverad anledning ensidigt ändra användningsreglerna i liten omfattning. Celia meddelar om ändringar på sin webbplats och ändringarna kan träda i kraft tidigast en vecka efter att meddelandet har publicerats. Kunden har en skyldighet att på eget initiativ hålla sig à jour om ändringar och utan fördröjning meddela om han eller hon motsätter sig ändringen till Celias kundtjänst. Om kunden motsätter sig ändringen kan detta innebära att kundrelationen med Celia upphör på Celias initiativ.