Gå till innehåll

Eletronisk avtal: bibliotek

TJÄNSTEAVTAL

Avtalsparter

Celia
PB 20
00030 IIRIS

Bibliotekets namn:
Adressens precisering (t.ex. avdelning):
Adress:
Postnummer och -anstalt:

Kontaktpersonens namn:
Titel:
E-post:
Telefonnummer:

Avtalets syfte

Med detta avtal överenskoms om tjänster, som det mottagande biblioteket får av Celia för att kunna betjäna sin kundkrets med läsnedsättning.

Tjänstens innehåll

Celia

 • Fungerar i samarbete med biblioteket och ger råd i användningen av tjänsterna samt producerar anvisningar och informationsmaterial till bibliotek.
 • Producerar och tillhandahåller för bibliotek talböcker och punktskriftsböcker för att låna dem vidare till bibliotekets kunder med läsnedsättning.
 • Står för produktions- och postningskostnader för böcker som lånats från Celia.
 • Översänder årligen statistik vid förfrågan om lån på bibliotekets område.
 • De tjänster som definierats i avtalet är avgiftsfria för bibliotek.

Biblioteket

 • Följer Celias användarregler och begränsar användningen av böckerna till den kundkrets som avses i 17 § i upphovsrättslagen.
 • Registrerar personer med läsnedsättning i Celias talbokstjänst och cd-bokklubbar enligt Celias anvisningar och rådgör i användningen av tjänsten och i hur man lyssnar på talböcker.
 • Kan under en månads tid låna högst 100 böcker på cd-rom och ladda ned högst 100 böcker genom nättjänsten. Lånegränsen för strömmande läsning är 100 böcker i månaden.
 • Kan låna högst två vi läser tillsammans -böcker åt gången. Lånegränsen för punktskriftsböcker är 14 böcker i månaden.
 • Svarar vid behov för att böckerna införs i ett eget register och för att de är i sådant skick att de kan lånas ut, för utlåning, för rådgivning samt för övervakning av utlåningen.
 • Förbinder sig att inte kopiera det material som det lånat (bortsett från låneexemplaret av en bok nedladdad från nättjänsten).
 • Förstör de tal- och punktskriftsböcker som det lånat då de inte längre ska lånas ut.
 • Återlämnar till Celia de taktilböcker och vi läser tillsammans -böcker som det lånat inom utlåningstiden.
 • Anger antalet personer som biblioteket registrerat för Celias tjänster samt en uppskattning av antalet personer som lånar Celias talböcker från bibliotekets egna samlingar. Statistiken förs in i undervisnings- och kulturministeriets statistik för allmänna bibliotek i Finland.
 • Meddelar till Celia huvudanvändarens namn, kontaktuppgifter samt ändringar i dessa.
 • Förbinder sig att utreda missbruksfall i referens till bibliotekets egna användarkoder i samarbete med Celia. Biblioteket svarar inte för registrerade personkunders eventuella brott mot upphovsrättslagen, utan det svarar personerna själva för.

Dataskydd

Personuppgifterna för kunder och personal hos Celias samarbetspartners skyddas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och uppgifterna hanteras omsorgsfullt. Anvisningar och tilläggsinformation finns i Celias användningsregler, dataskyddsklausulen för Celias kundregister samt i behandlingsanvisningarna för registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet träder i kraft då Celia har skickat koderna till biblioteket och gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av båda parterna och upphör genast då den andra avtalsparten meddelas skriftligt. Tjänsteavtalet kan inte överföras till en tredje part.

Precisering av tjänsteavtalet

Celia behåller rätten att precisera eller uppdatera tjänsteavtalet vid behov. Celia meddelar biblioteken om eventuella ändringar.

25.6.2018