Gå till innehåll

Elektronisk avtal: fängelsebibliotek

TJÄNSTEAVTAL

Avtalsparter

Celia
PB 20
00030 IIRIS

Samfundets namn:
Adressens precisering (t.ex. avdelning):
Adress:
Postnummer och -anstalt:

Kontaktpersonens namn:
Kontaktpersonens titel:
E-post:
Telefonnummer:

Avtalets syfte

Med detta avtal överenskoms om tjänster, som det mottagande samfundet får av Celia för att kunna betjäna sin kundkrets med läsnedsättning.

Innehållet av tjänsten

Celia

 • Fungerar i samarbete med samfundet och ger råd i användningen av tjänsterna samt producerar anvisningar och informationsmaterial.
 • Producerar och tillhandahåller för samfund talböcker, punktskriftsböcker, taktilböcker samt vi läser tillsammans -böcker för att låna dem vidare till samfundets kunder med läsnedsättning.
 • Står för produktions- och postningskostnader till samfunden.
 • Erbjuder bokklubbar, där man kan få talböcker automatiskt varje månad.
 • Kan enligt överenskommelse välja och låna ut taktilböcker och vi läser tillsammans –böcker alltid då samfundet returnerat sina föregående lån.
 • De tjänster som definierats i avtalet är avgiftsfria för samfund.

Samfundet

 • Förbinder sig att följa Celias användarregler och att begränsa användningen av böckerna till den kundkrets som avses i 17 § i upphovsrättslagen.
 • Kan under en månads tid låna högst 100 talböcker på cd-rom och ladda ned högst 100 böcker i nättjänsten. Lånegränsen för strömmande läsning är 100 böcker i månaden.
 • Väljer ut och lånar talböckerna och punktskriftsböckerna i nättjänsten Celianet.
 • Svarar vid behov för att böckerna införs i ett eget register och för att de är i sådant skick att de kan lånas ut, för utlåning, för rådgivning samt för övervakning av utlåningen.
 • Förbinder sig att inte kopiera det material som det lånat (bortsett från låneexemplaret av en bok nedladdad från nättjänsten).
 • Förstör tal- och punktskriftsböckerna då de inte längre ska lånas ut.
 • Kan låna högst två taktilböcker och två vi läser tillsammans -böcker åt gången. Högst 14 punktskriftsböcker kan lånas per månad.
 • Återlämnar till Celia de taktilböcker och vi läser tillsammans -böcker som det lånat inom utlåningstiden.
 • Sänder vid förfrågan årligen i januari en statistik över utlåningen under det föregående året och över antalet kunder som omfattas av tjänsten.
 • Meddelar till Celia kontaktpersonens namn, kontaktuppgifter samt ändringar i dessa.
 • Förbinder sig att utreda missbruksfall i referens till samfundets egna användarkoder i samarbete med Celia.

Dataskydd

Personuppgifterna för kunder och personal hos Celias samarbetspartners skyddas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och uppgifterna hanteras omsorgsfullt. Anvisningar och tilläggsinformation finns i Celias användningsregler, dataskyddsklausulen för Celias kundregister samt i behandlingsanvisningarna för registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet träder i kraft då Celia har skickat koderna till samfundet och gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av båda parterna och upphör genast då den andra avtalsparten meddelas skriftligt. Om avtalet sägs upp ska det återlämningsbara materialet återlämnas till Celia inom rimlig tid. Tjänsteavtalet kan inte överföras till en tredje part.

Precisering av tjänsteavtalet

Celia behåller rätten att precisera eller uppdatera tjänsteavtalet vid behov. Celia meddelar samfund om eventuella ändringar.

25.6.2018