Gå till innehåll

Ansvarsrapport 2021

1. Rapporten bestyrks av Celias ledning

Du läser nu Celias första ansvarsrapport som följer Statskontorets nya anvisningar för organisationer inom den offentliga förvaltningen. I rapporten lyfter vi fram de fyra FN-mål för hållbar utveckling som vi vill eftersträva. Grundtanken bakom vårt ansvarsarbete är att utöver framgång också finna utvecklingsmål vars framsteg vi följer på olika sätt varje år. Utöver främjande av jämlikhet strävar vi också efter bra utbildning, samarbete och klimatåtgärder.

Ansvarsmålen är en del av vår strategi som förnyades år 2021 och genomförandet av den. Vår strategi:

Vi arbetar enligt principerna för hållbar utveckling

Vårt ansvarsarbete bygger på de mål för hållbar utveckling som vi valt bland målsättningarna för FN:s Agenda 2030. Vi strävar efter att handavtrycket, dvs. de positiva effekterna av vår verksamhet ökar och det ekologiska fotavtrycket minskar. Vi beaktar de valda målen som helhet i planeringen av vår verksamhet och vi deltar i det nationella och internationella samarbetet kring dem.

Under år 2021 förberedde vi ansvarsrapporteringen: vi valde ut målen för hållbar utveckling inklusive delmål och vi funderar på konkreta åtgärder och indikatorer för dem inom hela organisationen under våren 2022. Celias personal och våra partner är nyckeln i arbetet med ansvar och hållbar utveckling. Tillsammans arbetar vi också för att ansvaret får störst verkan!

Minna von Zansen
direktör
Celia

2. Beskrivning av Celia

2.1 Celia som organisation och dess uppgifter

Celia Biblioteket för synskadade har till uppgift att ge synskadade och andra kundgrupper som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller inlärningssvårigheter inte kan använda vanligt biblioteksmaterial, tillgång till information, studier, en hobby inom litteratur och konst samt rekreation. Celia har för närvarande 45 anställda. Verksamhetsstället finns i Service- och aktivitetscentret för personer med synnedsättning Iiris i Helsingfors.

Celia producerar och förmedlar tillgänglig litteratur kostnadsfritt till en begränsad kundkrets. Celias produkter är tal-, punktskrifts- och elektroniska böcker, taktila böcker och material med reliefbilder. Dessa förmedlas till kunderna i form av bibliotekstjänster. Celia fungerar också som en expertorganisation för tillgänglig publicering och tillgängliga bibliotekstjänster. Samarbetspartnerna är bibliotek, förläggare, läroanstalter, aktörer inom den offentliga förvaltningen och föreningar.

Som expertorganisation har Celia också strävat efter att främja tillgänglig publicering genom att delta i den nationella beredningen och genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet och tillgänglighetsdirektivet. I dessa frågor samarbetar vi också på EU-nivå med systerorganisationer och i bibliotekens internationella paraplyorganisation IFLA. Dessutom har Celia ett mycket nära samarbete med nordiska organisationer som tillhandahåller tillgänglig publicering och litteratur. Samarbetet omfattar konkurrensutsättning av underleverantörer, utveckling av produkter och program samt rådgivning och utbildning för förlag.

2.2 Ledning och förvaltning inom ansvar

Celia har på våren 2021 grundat en arbetsgrupp för ansvar med en representant ur ledningen samt medlemmar från fyra team i Celia. En av medlemmarna i ansvarsgruppen fungerar som ledare. De mål för hållbar utveckling som valdes under våren har rapporterats till Celias ledningsgrupp och ledningsgruppen har diskuterat dem.

I december 2021 hölls ett evenemang för personalen där man presenterade mål och delmål som valts för hållbar utveckling. Evenemanget betonade också betydelsen av att hela personalen deltar i främjandet av de gemensamma målen.

I januari 2022 höll ansvarsgruppen och ledningsgruppen en gemensam workshop där man diskuterade fortsättningen. Man enades om att man i Celias grupper skulle fundera på åtgärder med tillhörande indikatorer för att främja målen för hållbar utveckling och att de skulle läggas fram för ansvarsgruppen i slutet av mars 2022. Med denna gemensamma diskussion och delaktighet vill man ta med hela personalen i ansvarsarbetet.

2.3 Ansvarsmål

I Celias strategi för 2021–2025 står inskrivet att Celia främjar hållbar utveckling i sin verksamhet. På Celia valde man våren 2021 fyra FN-mål för hållbar utveckling, vilka man stävar efter att förverkliga i fortsättningen. Celias mål för hållbar utveckling är:

  1. SDG4 Bra utbildning
  2. SDG10 Minskad ojämlikhet
  3. SDG13 Klimatåtgärder
  4. SDG17 Samarbete och partnerskap

Vissa av dessa mål är sådana som Celia alltid har förverkligat, eftersom det hör till Celias verksamhet att främja bra utbildning och minska ojämlikheter tack vare byråns lagstadgade uppgifter. Även samarbete och partnerskap har redan varit en integrerad del av verksamheten under en lång tid. Som ett nytt mål finns klimatåtgärder med.

3. Celias handavtryck på de valda FN-målen för hållbar utveckling

3.1 De mest betydande delmålen som identifierats för organisationens verksamhet

På hösten 2021 valdes följande delmål för hållbar utveckling i Celia:

1. SDG4 Bra utbildning

4.3 Före år 2030 säkerställa att alla har tillgång till teknisk och yrkesinriktad utbildning samt utbildning på tredje stadiet, inklusive högskoleutbildning, av bra kvalitet och till ett förmånligt pris.

4.5 Före år 2030 undanröja bristande jämställdhet mellan könen i utbildningen och säkerställa lika tillgång till utbildning på alla stadier och yrkesmässig träning för utsatta människor, såsom funktionshindrade, ursprungsbefolkningar och barn i dåliga förhållanden.

4.6 Före år 2030 säkerställa att alla ungdomar och en betydande andel vuxna är läs- och räknekunniga.

2. SDG10 Minskad ojämlikhet

10.2 Fram till år 2030 främja allas sociala, ekonomiska och politiska delaktighet samt uppmuntra till detta oberoende av ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning.

10.3 Garantera lika möjligheter och minska ojämlik behandling, bland annat genom att avskaffa lagar, policyer och praxis som möjliggör diskriminering samt genom att främja ändamålsenlig lagstiftning, politik och åtgärder.

3. SDG13 Klimatåtgärder

13.3. Förbättra utbildningen om minskning, anpassning, begränsning och förvarningar angående klimatförändringar, ökad kunskap samt beredskap bland medborgare och institutioner.

4. SDG17 Samarbete och partnerskap

17.16 Stärka och komplettera det globala partnerskapet för hållbar utveckling genom partnerskap mellan flera intressentgrupper som etablerar och delar kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser för att stödja målen för hållbar utveckling i alla länder, särskilt i utvecklingsländerna.

17.17 Uppmuntra och främja effektivt offentligt partnerskap, partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn samt inom medborgarsamhället utifrån deras egen sakkunskap och egna strategier för användning av resurser.

3.2 Indikatorer för framsteg

Celia påbörjade sin ansvarsrapportering under år 2021. Under hösten hann man välja delmål för de mål för hållbar utveckling som man valde på våren, men man hann inte fundera på konkreta åtgärder och lämpliga indikatorer för dem. Denna arbetsfas sköts upp till år 2022.

Ansvarsgruppen kom överens med ledningsgruppen om att teamen funderar på åtgärder och indikatorer som passar målen och som naturligt anknyter till Celias verksamhet och handlingsplanerna för år 2022. Teamen diskuterade målen under våren 2022. Samtidigt sammanställdes ett åtgärdsprogram med indikatorer. Åtgärdsprogrammet finns som bilaga till denna rapport. Eftersom åtgärderna och indikatorerna för dem avser år 2022, har man inte kunnat bedöma ansvarsarbetets framsteg genom indikatorerna för år 2021. Celia främjar dock ständigt bra utbildning, minskad ojämlikhet samt samarbete och partnerskap inom ramen för sina vanliga lagstadgade uppgifter. Genom att producera och förmedla tillgänglig litteratur och främja tillgängliga bibliotekstjänster möjliggör Celia läsning och utbildning för personer för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text på grund av funktionshinder, sjukdom eller inlärningssvårigheter.

Avsikten är att teamen i fortsättningen följer förverkligandet och genomslaget av de åtgärder för hållbar utveckling som de föreslår. De följs också upp på byrånivå genom en årsrapport, en verksamhetsberättelse och senare med hjälp av ett nytt resultatavtal.

3.3 Fallexempel

Som ett specialbibliotek innefattar Celias verksamhet att lyfta fram och marknadsföra olika bokinnehåll till sin egen kundkrets. I sitt boktips under år 2021 lyfte Celia fram miljötemat under Östersjöveckan och jämlikhet och minskad särbehandling under Läs- och Prideveckorna.
Östersjöveckan planerades att sammanfalla med Östersjödagen i John Nurminens Stiftelse, då Celia firade arbetsgemenskapens ansvarsdag.

Celias anställda fick tillbringa en del av arbetsdagen på evenemang på Östersjödagen eller genomföra till exempel skräptalko vid Östersjöns stränder eller vattendrag som leder till Östersjön. Under ansvarsdagen samlades bildmaterial på Celias Teams på skräp som plockats på stränderna. Ledningsgruppen har funderat på en fortsättning på ansvarsdagen.

En del projekt som ingår i handlingsplanen för hållbar utveckling år 2022 inleddes redan 2021. Ett sådant är till exempel taktilprojektet som strävar efter att utveckla reliefbildmaterialet som erbjuds. Projektet pågår fram till år 2024. Reliefbildmaterial av hög kvalitet stöder möjligheterna för synskadade barn och unga att delta i undervisning och därmed målet om bra utbildning. Även strategin för barn och unga upprättades år 2021 och etableringen av den har börjat.

Celia har redan år 2021 börjat planera en renovering av lokalerna och platsoberoende arbete. Redan före coronapandemin var det möjligt att komma överens om distansarbete, men sedan början av 2022 har platsoberoende arbete införts i större och mer systematisk skala. Detta tillsammans med omorganisationen av lokalerna minskar Celias koldioxidavtryck i framtiden och erbjuder också nya sätt att genomföra samarbete och partnerskap.

4. Celias fotavtryck, dvs. verksamhetens negativa inverkan på verksamhetsmiljön

Celias verksamhet är i princip ansvarsfull om man granskar den utifrån andra mål än klimatåtgärder. När det gäller klimatpåverkan har Celia också ett tydligt fotavtryck som påverkar verksamhetsmiljön negativt.

Att bränna CD-skivor till kunder och att streama vid utlåning på nätet ökar båda Celias koldioxidavtryck. Det är svårt att bedöma vilket som i slutändan har en större påverkan, eftersom många faktorer inverkar. Storleken på koldioxidavtrycket av streaming beror på hur miljövänligt man har producerat den elektriska energin som används i den. Användningen av CD-skivor innefattar miljöpåverkan genom material och transporter. Det handlar inte enbart om klimatpåverkan som kommer av lyssnandet.

För vissa av Celias kunder är CD-skivor för närvarande den enda formen av lyssnande, så det är inte möjligt att avstå från dem på kort sikt. På lång sikt är situationen dock annorlunda. Tekniken och distributionssätten utvecklas och i framtiden kan det finnas nya, lättanvända enheter som smarta högtalare för att lyssna på talböcker.

Det är å andra sidan inte möjligt att minska streaming utan att undergräva Celias möjligheter att erbjuda sina kunder tillgänglig litteratur. Celia strävar tvärtom efter att öka lyssnandet ännu mer på nätet. Celia kan dock minska sitt eget koldioxidavtryck genom att se till att den el som behövs för tjänsten är så ekologiskt producerad som möjligt. Även om en del av Celias el produceras av solpaneler på verksamhetslokalernas tak, så är andelen solenergi fortfarande mycket låg. Celias lösningar för el är dock kopplade till hyresvärdens val samt till Valtoris bestämmelser, så byrån kan inte ensam bestämma om dem.

För att främja bra utbildning och minska ojämlikheten kommer utmaningen att vara hur Celia i framtiden anpassar sin egen bokproduktion till faktum att en del av det material som tillhandahålls av förlag redan är tillgängligt eller kommer att bli tillgängligt när tillgänglighetsdirektivet införlivas i nationell lagstiftning år 2025. Celia strävar efter djupare kundkännedom och efter att identifiera de kundgrupper som är särskilt utsatta. Detta arbete har börjat. Framgången i det beror på hur man kan minska ojämlikheten i framtiden och stödja bra utbildning i Celias kundkrets. Samarbete och partnerskap har en viktig roll i detta.

5. Upprättande av rapport

Ansvarsrapporten har upprättats av en arbetsgrupp som tillsattes på våren 2021 med en representant från Celias ledningsgrupp och fyra representanter för teamen. Arbetet har presenterats för ledningsgruppen som har godkänt den och också preciserat de valda målen för hållbar utveckling.

Man har begrundat målen för hållbar utveckling utifrån byråns egna premisser. Dessa har inte specifikt speglats mot målen för hållbar utveckling i undervisnings- och kulturministeriet eller i andra ämbetsverk som står under dess förvaltning, men enligt senare uppgifter har Celias strategi varit ganska lik den som UKM i övrigt har haft.

Bilaga: Åtgärder och indikatorer för hållbar utveckling år 2022

Celias mål 1: Bra utbildning

1. Åtgärd: Främja användning av talböcker som ett särskilt verktyg såsom avses i läroplanen. Avgränsningar görs i år, så indikator: kartläggning och upprättande av plan.

2. Åtgärd: Genomförande av strategin för barn och unga. Detta genomförs till exempel genom kontinuerlig vägledning, stöd och rådgivning i olika servicekanaler för lärare, vårdnadshavare och studerande, samt genom att utarbeta ett infobrev till nya webbkunder och nya registrerare
Indikator: ökning av låne- och läsaktiviteten bland barn och unga i linje med indikatorn som anges i det nuvarande resultatavtalet

3. Åtgärd: Handledning för studerande för användning av högskolebibliotekens e-material och hjälpmedel genom att utveckla intern kompetens och anordna intern utbildning för Tjänster
Indikator: intern utbildning har ordnats

4. Åtgärd: ”Känn din kund”, det vill säga att lära känna utmaningarna och kraven som olika typer av läsnedsättning ställer, till exempel vilka olika hjälpmedel för läsning behövs och vilka typer av lässvårigheter människor kan ha, och hur dessa påverkar läsningen och användningen av bibliotekstjänster och böcker. Målet är att uppdatera teamets kompetens.
Indikator: deltagande i utbildning (minst 1 utbildning/person/2022)

5. Åtgärd: Taktilprojektet främjas under år 2022.
Indikator: 2 möten hålls för att sammanfatta det material som redan kartlagts. Idéer om sätt att engagera en större del av teamet och fler människor inom Celia. Indikatorn preciseras när det treåriga projektet fortskrider.

Celias mål 2: Minskad ojämlikhet

1. Åtgärd: Vi utreder och funderar på hur man mest konkret kan kartlägga kundgruppernas behov, till exempel med tanke på hur innehåll lyfts fram. Exempel på möjliga ämnen som behandlas är unga vuxna, regnbågslitteratur, samisktalande, lättläst (i delen Böcker i Celianet).
Indikator: tre workshoppar för innehållsteamet eller en utvecklingsdag under år 2022

Celias mål 3: Klimatåtgärder

1. Åtgärd: Möjlighet att sortera avfall. Kommunikation om Celias avfallssortering. Tydligare sortering.
Indikator: Tydliga och visuella anvisningar vid soptunnorna. Avfallsföretagets rapporter om Celias effektivitet i återvinning.

2. Åtgärd: Effektivare användning av lokaler
Indikator: hth-tal, användningsprocent för lokaler: distansarbete/arbete på plats/månad

3. Åtgärd: Rensning av onödiga filer från den egna arbetsstationen såväl som från delade nätverksenheter. Om filerna har arkiverats behöver man inte längre förvara dem separat på den egna datorn/nätverksenheten för säkerhets skull. Att lagra onödiga filer tar upp kapacitet, vilket i sin tur förbrukar energi (och medför kostnader).
Indikator: Uppdatering av Celias anvisningar och nya processer för lagring av data i linje med den nuvarande situationen. Uppföljning av utrymmeskapacitet, utrymme används mindre.

4. Åtgärd: Se till att utskriftsvolymerna inte ökar när man arbetar mer på kontoret.
Indikator: anvisningar, t.ex. som en del av ekostödspersonens arbetsbeskrivning

5. Åtgärd: Celias årliga ansvarsdag av Östersjödagen, som har innehåll för både arbetsgemenskap och kunder.
Indikator: den årliga ansvarsdagen har genomförts

6. Åtgärd: En ekostödsperson väljs ut och utbildas för Celia, som använder en dag i månaden till att beakta miljöfrågor i Celias verksamhet.
Indikator: Ekostödspersonen har valts ut och utbildats för sin uppgift och har börjat inleda ekostödsverksamhet

Celias mål 4: Samarbete och partnerskap

1. Åtgärd: Förtydliga servicemodellen för skolor. Hjälpa till att betjäna skolor och därigenom elever bättre.
Indikator: kundnöjdhetsenkät

2. Åtgärd: Lego Braille Bricks. Främja kunskapen om punktskrift även bland seende. Fungerar också som ett exempel på både internationellt och nationellt samarbete.
Indikator: hur många lärare har klossar skickats till, hur många synskadade barn har nåtts

3. Åtgärd: Genom partner och samfundskunder hänvisas användarna till att använda webbtjänsten enligt servicemodeller och handlingsplaner för kundansvariga. Detta görs genom vägledning och stöd av partner och samfundskunder och genom att förverkliga handlingsplanerna för kundansvariga.
Indikator: antal användare på nätet som registrerats av partner

4. Åtgärd: Utredning av ansvar i upphandling börjar genom att beakta perspektiven miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.
Indikator: utredning av frågan har genomförts