Siirry sisältöön

Vastuullisuusraportti 2021

1. Celian johdon vahvistus raportille

Luet nyt Celian ensimmäistä vastuullisuusraporttia, joka noudattaa Valtiokonttorin uutta ohjeistusta julkishallinnon organisaatioille. Raportissa tuomme esille neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita kohti haluamme pyrkiä. Vastuullisuustyömme perusajatuksena on löytää onnistumisten lisäksi kehittämiskohteita, joiden etenemistä seuraamme vuosittain eri tavoin. Yhdenvertaisuuden edistämisen lisäksi tavoittelemme myös hyvää koulutusta, yhteistyötä ja ilmastotekoja.

Vastuullisuustavoitteet ovat osa vuonna 2021 uudistettua strategiaamme ja sen toteuttamista. Strategiamme sanoin:

Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti

Vastuullisuustyömme pohjana ovat YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden joukosta valitsemamme tavoitteet. Tavoittelemme toimintamme kädenjäljen eli positiivisten vaikutusten lisäämistä ja ekologisen jalanjäljen pienentämistä. Otamme valitsemamme tavoitteet kokonaisvaltaisesti huomioon toimintamme suunnittelussa ja osallistumme asiaa koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Vuoden 2021 aikana valmistelimme vastuullisuusraportointia: valitsimme kestävän kehityksen tavoitteet alatavoitteineen, ja niiden konkreettisia toimenpiteitä ja mittareita mietimme koko organisaation voimin keväällä 2022. Celian henkilöstö ja kumppanimme ovatkin avain vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työssä. Yhdessä teemme myös vastuullisuudesta parhaiten vaikuttavaa!

Minna von Zansen
johtaja
Celia

2. Kuvaus Celiasta

2.1 Celia organisaationa ja sen tehtävät

Celia Näkövammaisten kirjaston tehtävänä on antaa näkövammaisille ja muille asiakasryhmille, jotka vamman, sairauden tai oppimisvaikeuksien vuoksi eivät voi käyttää tavallisia kirjastoaineistoja, mahdollisuus tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen ja virkistykseen. Celialla on tällä hetkellä 45 työntekijää. Toimipaikka sijaitsee Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingissä.

Celia tuottaa ja välittää saavutettavaa kirjallisuutta maksutta rajatulle asiakaskunnalleen. Celian tuotteita ovat ääni-, piste- ja elektroniset kirjat, koskettelukirjat sekä kohokuva-aineistot. Näitä välitetään asiakkaille kirjastopalveluiden muodossa. Celia toimii myös saavutettavan julkaisemisen ja saavutettavien kirjastopalveluiden asiantuntijaorganisaationa. Yhteistyökumppaneita ovat kirjastot, kustantajat, oppilaitokset, julkisen hallinnon toimijat ja yhdistykset.

Celia on asiantuntijaorganisaationa pyrkinyt edistämään saavutettavaa julkaisemista myös osallistumalla saavutettavuusdirektiivin ja esteettömyysdirektiivin kansalliseen valmisteluun ja toimeenpanoon. Näissä asioissa tehdään yhteistyötä myös EU-tasolla sisarorganisaatioiden kanssa sekä kirjastojen kansainvälisessä katto-organisaatiossa IFLA:ssa. Lisäksi Celialla on hyvin tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten, saavutettavaa julkaisemista ja kirjallisuutta tarjoavien organisaatioiden kanssa. Yhteistyö pitää sisällään alihankinnan kilpailutuksia, tuote- ja ohjelmistokehitystä sekä kustantajille suunnattua neuvontaa ja koulutusta.

2.2 Vastuullisuuden johto ja hallinto

Celiassa on perustettu keväällä 2021 vastuullisuustyöryhmä, jossa on johdon edustaja sekä jäseniä neljästä Celian tiimistä. Yksi vastuullisuustyöryhmän jäsenistä toimii vetäjänä. Keväällä valituista kestävän kehityksen tavoitteista on raportoitu Celian johtoryhmälle ja johtoryhmä on käynyt niistä keskustelua.

Joulukuussa 2021 pidettiin henkilökunnalle tilaisuus, jossa esiteltiin valittuja kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden alatavoitteita. Tilaisuudessa nostettiin myös esiin, että koko henkilöstöä tarvitaan mukaan yhteisten tavoitteiden edistämiseen.

Tammikuussa 2022 vastuullisuustyöryhmä ja johtoryhmä pitivät yhteisen työpajan, jossa keskusteltiin jatkosta. Sovittiin, että kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä toimenpiteitä ja niihin liittyviä mittareita mietittäisiin Celian tiimeissä ja niistä tuotaisiin esitys vastuullisuustyöryhmälle maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Tällä yhteisellä keskustelulla ja osallistumisella halutaan koko henkilöstö mukaan vastuullisuustyöhön.

2.3 Vastuullisuustavoitteet

Celian strategiaan 2021–2025 on kirjattu mukaan, että Celia edistää toiminnassaan kestävää kehitystä. Celiassa valittiin keväällä 2021 neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita pyritään jatkossa toteuttamaan. Celian kestävän kehityksen tavoitteet ovat:

  1. SDG4 Hyvä koulutus
  2. SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen
  3. SDG13 Ilmastotekoja
  4. SDG17 Yhteistyö ja kumppanuus

Osa näistä tavoitteista on sellaisia, joita Celia on koko ajan toteuttanut, koska Celian toimintaan kuuluu hyvän koulutuksen edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen johtuen viraston lakisääteisistä tehtävistä. Myös yhteistyö ja kumppanuus ovat olleet kiinteä osa toimintaa jo pitkään. Uutena asiana ovat mukana ilmastoteot.

3. Celian kädenjälki valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

3.1 Organisaation toiminnan kannalta merkittävimmiksi tunnistetut alatavoitteet

Celian kestävän kehityksen tavoitteille valittiin syksyllä 2021 seuraavat alatavoitteet:

1. SDG4 Hyvä koulutus

4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen tekniseen, ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen korkea-asteen koulutus mukaan lukien.

4.5 Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

4.6 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista ovat luku- ja laskutaitoisia.

2. SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä.

3. SDG13 Ilmastotekoja

13.3. Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

4. SDG17 Yhteistyö ja kumppanuus

17.16 Tehostaa kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka jalkauttavat ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi kaikissa maissa, erityisesti kehittyvissä maissa.

17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia niiden oman asiantuntemuksen ja resursointistrategioiden pohjalta.

3.2 Edistymisen mittarit

Vuoden 2021 aikana Celia vasta käynnisti vastuullisuusraportointiaan. Keväällä valituille kestävän kehityksen tavoitteille ehdittiin syksyllä valita alatavoitteet, mutta niille ei ehditty miettiä konkreettisia toimenpiteitä ja soveltuvia mittareita. Tämä työvaihe siirrettiin vuodelle 2022.

Vastuullisuustyöryhmä sopi yhdessä johtoryhmän kanssa, että tiimit miettivät tavoitteisiin sopivia toimenpiteitä ja mittareita, jotka nivoutuvat luontevasti Celian toimintaan ja vuoden 2022 toimintasuunnitelmiin. Kevään 2022 aikana tavoitteita käsiteltiin tiimeittäin. Samalla koottiin toimenpideohjelma mittareineen. Toimenpideohjelma on tämän raportin liitteenä. Koska toimenpiteet ja niiden mittarit koskevat vuotta 2022, vastuullisuustyön edistymistä ei siis ole voitu vuoden 2021 osalta arvioida mittareiden valossa. Celia edistää kuitenkin jatkuvasti normaalien lakisääteisten tehtäviensä puitteissa hyvää koulutusta, eriarvoisuuden vähentämistä sekä yhteistyötä ja kumppanuutta. Tuottamalla ja välittämällä saavutettavaa kirjallisuutta sekä edistämällä saavutettavia kirjastopalveluita Celia mahdollistaa lukemisen ja kouluttautumisen henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta vamman, sairauden tai oppimisvaikeusien vuoksi.

Jatkossa on tarkoitus, että tiimit seuraavat ehdottamiensa kestävän kehityksen toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja vaikuttavuutta. Niitä seurataan myös koko viraston tasolla vuosittaisen raportin, toimintakertomuksen ja myöhemmin uuden tulossopimuksen avulla.

3.3 Tapausesimerkit

Erikoiskirjastona Celian toimintaan kuuluu erilaisten kirjasisältöjen esiin nostaminen ja markkinointi omalle asiakaskunnalleen. Vuoden 2021 aikana Celia nosti kirjavinkkauksessaan esiin ympäristöteemaa Itämeri-viikolla ja yhdenvertaisuutta ja eriarvoisuuden vähentämistä Luki- ja Pride-viikoilla.

Itämeriviikko ajoitettiin samaan aikaan John Nurminen Säätiön Itämeripäivän kanssa, jota Celiassa vietettiin työyhteisön vastuullisuuspäivänä. Celian työntekijät saivat käyttää osan työpäivästä Itämeripäivän tapahtumiin tai toteuttaa esimerkiksi roskatalkoot Itämeren tai siihen johtavan vesistön rannoilla. Vastuullisuuspäivän aikana kertyikin Celian Teamsiin kuvamateriaalia rannoilta kerätyistä roskista. Jatkoa vastuullisuuspäivälle on mietitty johtoryhmässä.

Osa hankkeista, jotka ovat mukana vuoden 2022 kestävän kehityksen toimenpidesuunnitelmassa, saivat alkunsa jo vuoden 2021 puolella. Tällainen on esimerkiksi taktiilihanke, jolla pyritään kehittämään tarjolla olevaa kohokuvamateriaalia. Hanke jatkuu vuoteen 2024. Laadukas kohokuvamateriaali tukee näkövammaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua opetukseen ja siten hyvän koulutuksen tavoitetta. Myös lasten ja nuorten strategiaa tehtiin vuonna 2021 ja sen jalkautus on alkanut.

Celiassa on jo vuoden 2021 puolella lähdetty suunnittelemaan tilojen uudistamista ja paikkariippumatonta työtä. Jo ennen koronapandemiaa oli mahdollisuus sopia etätyöstä, mutta vuoden 2022 alusta paikkariippumaton työ on otettu käyttöön laajemmassa ja systemaattisemmassa mittakaavassa. Se yhdessä tilojen uudelleen järjestelyn kanssa pienentää tulevaisuudessa Celian hiilijalanjälkeä sekä tarjoaa myös uusia tapoja toteuttaa yhteistyötä ja kumppanuutta.

4. Celian jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön

Celian toiminta on lähtökohtaisesti vastuullista, jos asiaa tarkastellaan muiden tavoitteiden kuin ilmastotekojen näkökulmasta. Ilmastovaikutusten osalta Celialla on myös selvä jalanjälki, joka vaikuttaa negatiivisesti toimintaympäristöön.

Sekä CD-levyjen poltto asiakkaille että verkkolainaukseen liittyvä striimaus kasvattavat Celian hiilijalanjälkeä. On vaikea arvioida, kummalla loppujen lopuksi on laajempi vaikutus, koska siihen vaikuttavat monet tekijät. Striimauksen hiilijalanjäljen suuruuteen vaikuttaa se, miten ympäristöystävällisesti siinä käytetty sähköenergia on tuotettu. CD-levyjen käyttöön sisältyy materiaaleihin ja kuljetuksiin liittyviä ympäristövaikutuksia. Kyse ei ole pelkästä kuuntelemisen tuottamasta ilmastovaikutuksesta.

Osalle Celian asiakkaista CD-levyt ovat tällä hetkellä ainoa kuuntelun muoto, joten niistä luopuminen ei ole lyhyellä aikavälillä mahdollista. Pitkällä aikavälillä tilanne on kuitenkin toinen. Tekniikka ja jakelumuodot kehittyvät ja tulevaisuudessa äänikirjojen kuunteluun voi olla tarjolla uusia, helppokäyttöisiä laitteita, kuten älykaiuttimia.

Striimauksen vähentäminen taas ei ole mahdollista heikentämättä Celian mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen saavutettavaa kirjallisuutta. Päinvastoin Celia pyrkii lisäämään entisestään verkkokuuntelua. Omaa hiilijalanjälkeään Celia voi kuitenkin pienentää varmistamalla, että palvelun tarvitsema sähkö on mahdollisimman ekologisesti tuotettua. Vaikka osa Celian sähköstä tuotetaan toimitilojen katolla olevien aurinkopaneelien avulla, on aurinkosähkön osuus vielä hyvin vähäinen. Celian sähköratkaisut ovat kuitenkin kytköksissä tilojen vuokranantajan valintoihin sekä Valtorin linjauksiin, joten ne eivät ole yksin viraston päätettävissä.

Hyvän koulutuksen edistämisessä ja eriarvoisuuden vähentämisessä haasteena tulee olemaan se, miten Celia jatkossa sopeuttaa oman kirjatuotantonsa siihen, että osa kustantajien tarjoamasta materiaalista on jo saavutettavaa tai muuttuu saavutettavaksi, kun esteettömyysdirektiivi tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2025. Celia pyrkiikin syvällisempään asiakastuntemukseen ja tunnistamaan ne asiakasryhmät, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Tämä työ on käynnistynyt. Sen onnistumisesta riippuu, kuinka tulevaisuudessa voidaan vähentää eriarvoisuutta ja tukea hyvää koulutusta Celian asiakaskunnan keskuudessa. Yhteistyö ja kumppanuudet ovat tässä tärkeässä roolissa.

5. Raportin laadintatapa

Vastuullisuusraportin on laatinut keväällä 2021 perustettu työryhmä, jossa on ollut edustaja Celian johtoryhmästä sekä neljä tiimien edustajaa. Työskentelyä on esitelty johtoryhmälle ja heiltä on saatu hyväksyntä ja myös täsmennyksiä valituille kestävän kehityksen tavoitteille.

Kestävän kehityksen tavoitteita on mietitty viraston omista lähtökohdista käsin. Niitä ei ole erityisesti peilattu opetus- ja kulttuuriministeriön tai sen hallinnon alla olevien muiden virastojen kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta jälkeenpäin nähdyn datan perusteella Celian linjaukset ovat olleet varsin samansuuntaisia kuin muuallakin OKM:ssä.

Liite: Kestävän kehityksen toimenpiteet ja mittarit vuodelle 2022

Celian tavoite 1: Hyvä koulutus

1. Toimenpide: Äänikirjojen käytön edistäminen opetussuunnitelman tarkoittamana erityisenä apuvälineenä. Rajauksia tehdään tänä vuonna, joten, mittari: kartoituksen ja suunnitelman tekeminen.

2. Toimenpide: Lasten ja nuorten strategian toimeenpano. Tätä toteutetaan mm. jatkuvalla ohjauksella, tuella ja neuvonnalla eri palvelukanavissa opettajille, huoltajille ja opiskelijoille sekä laatimalla infokirje uusille verkkoasiakkaille ja uusille rekisteröijille
Mittari: lasten ja nuorten lainaus- ja lukuaktiivisuuden lisääntyminen nykyisessä tulossopimuksessa esitetyn mittarin mukaisesti

3. Toimenpide: Opiskelijoiden ohjaus korkeakoulukirjastojen e-aineistojen ja apuvälineiden käyttöön sisäistä osaamista kehittämällä ja järjestämällä sisäinen koulutus Palveluille
Mittari: sisäinen koulutus on järjestetty

4. Toimenpide: ”Tunne asiakkaasi” eli tutustutaan erilaisten lukemisesteiden asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin, esimerkiksi mitä erilaisia lukemisen apuvälineitä tarvitaan, ja millaisia erilaisia lukemisen vaikeuksia ihmisillä voi olla, ja miten ne vaikuttavat lukemiseen sekä kirjastopalveluiden ja kirjojen käyttämiseen. Tavoitteena tiimin osaamisen päivittäminen.
Mittari: koulutuksiin osallistuminen (vähintään 1 koulutus/hlö/2022)

5. Toimenpide: Edistetään taktiilihanketta vuoden 2022 aikana.
Mittari: Järjestetään 2 kokousta, joissa tehdään yhteenvetoa jo kartoitetusta materiaalista. Ideoidaan keinoja osallistaa suurempi osa tiimistä ja celialaisista. Mittari tarkentuu kolmevuotisen hankkeen edetessä.

Celian tavoite 2: Eriarvoisuuden vähentäminen

1. Toimenpide: Selvitetään ja pohditaan, miten konkreettisimmin saadaan kartoitettua asiakasryhmien tarpeita, esimerkiksi sisältöjennoston näkökulmasta. Esimerkkeinä mahdollisista käsiteltävistä aiheista nuoret aikuiset, sateenkaarikirjallisuus, saamenkieliset, selko (Celianetin Kirjat-osiossa).
Mittari: kolme sisältötiimin työpajaa tai yksi kehittämispäivä vuoden 2022 aikana

Celian tavoite 3: Ilmastotekoja

1. Toimenpide: Jätteiden lajittelumahdollisuus. Tiedottaminen Celian jätelajittelusta. Lajittelun selkiyttäminen.
Mittari: Selkeät ja visuaaliset ohjeet roska-astioiden viereen. Jäteyrityksen raportit Celia kierrätystehokkuudesta.

2. Toimenpide: Toimitilojen tehokkaampi käyttö
Mittari: hth-luku, tilojen käyttöprosentti: etätyö/läsnätyö/kk

3. Toimenpide: Turhien tiedostojen siivous omalta työasemalta kuin myös yhteisiltä verkkolevyiltä. Jos tiedostot on arkistoitu, niitä ei tarvitse säilyttää enää erikseen omalla koneella/verkkolevyllä varmuuden vuoksi. Turhien tiedostojen säilyttäminen vie kapasiteettia, joka puolestaan vie energiaa (ja kustannuksia).
Mittari: Celian ohjeistuksen päivittäminen ja talletusprosessien uusiminen nykyhetken tilanteen mukaisesti. Tilakapasiteetin seuranta, tilaa käytetään vähemmän.

4. Toimenpide: Huolehditaan, etteivät tulostusmäärät lähde nousuun, kun toimistolla ollaan enemmän.
Mittari: ohjeistus, esimerkiksi osana ekotukihenkilön toimenkuvaa

5. Toimenpide: Itämeripäivästä Celian jokavuotinen vastuullisuuspäivä, johon kuuluu sisältöä sekä työyhteisölle että asiakkaille.
Mittari: vuotuinen vastuullisuuspäivä on toteutettu

6. Toimenpide: Celialle valitaan ja koulutetaan ekotukihenkilö, joka käyttää päivän kuukaudessa ympäristöasioiden huomioimiseen Celian toiminnassa.
Mittari: ekotukihenkilö on valittu ja kouluttautunut tehtäväänsä sekä alkanut käynnistää ekotukitoimintaa

Celian tavoite 4: Yhteistyö ja kumppanuus

1. Toimenpide: Koulujen palvelumallin selkeyttäminen. Auttaa palvelemaan kouluja ja sitä kautta koululaisia paremmin.
Mittari: asiakastyytyväisyyskysely

2. Toimenpide: Lego Braille Bricks. Edistävät tietoisuutta pistekirjoituksesta myös näkevien keskuudessa. Toimivat myös esimerkkinä sekä kansainvälisestä että kansallisesta yhteistyöstä.
Mittari: kuinka monelle opettajalle palikoita lähetetty, kuinka monta näkövammaista lasta tavoitettu

3. Toimenpide: Kumppanien ja yhteisöasiakkaiden kautta ohjataan käyttäjiä verkkopalvelun käyttöön palvelumallien ja asiakkuusvastaavien toimintasuunnitelmien mukaan. Tätä tehdään kumppanien ja yhteisöasiakkaiden ohjauksella ja tuella ja toteuttamalla asiakkuusvastaavien toimintasuunnitelmat.
Mittari: kumppanien rekisteröimien verkkokäyttäjien määrä

4. Toimenpide: Aletaan selvittää vastuullisuutta hankinnoissa huomioimalla ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmat.
Mittari: asiasta on tehty selvitys