Gå till innehåll

Nyheter

Mer tillgängliga e-böcker med nya anvisningar

I juni 2025 kommer e-böcker att omfattas av lagstadgade tillgänglighetskrav. Produktionen av böcker som kommer ut på marknaden nästa år är redan i full gång, men lagen innehåller knappt några praktiska anvisningar om hur kraven ska uppfyllas. För att svara på detta behov har Tillgänglighetsbiblioteket Celia och Finlands Förlagsförening i samarbete utarbetat Anvisningarna God praxis för tillgänglig e-bok (för närvarande bara på finska).

Anvisningarna utarbetades av en arbetsgrupp som sammankallades i fjol och som förutom Celia och Finlands Förlagsförening bestod av representanter för sju olika förlag samt Nationalbiblioteket och Kirjavälitys. Målet var att skapa anvisningar för den finländska förlagsvärlden, som skulle föra med sig e-böcker som följer lagen, och dessutom är genuint högklassiga. Målet var inte bara efterlevnad av en miniminivå av lagen.

Enhetliga böcker främjar jämlikhet

”Vi hoppas att de här anvisningarna är till nytta både för förlag som omfattas av lagen och även till exempel mikroföretag, som inte direkt berörs av lagen. Läsaren kommer dock i första hand. Gemensamma standarder säkerställer att e-böckerna är tillräckligt enhetliga och att läsupplevelsen därmed är så jämlik som möjligt”, säger Miia Kirsi, tillgänglighetsexpert på Celia.

Utarbetandet av anvisningarna är en del av Tillgänglighetsbiblioteket Celias lagstadgade uppgift att främja tillgänglig publicering. ”Enhetliga och tillgängliga böcker av hög kvalitet gynnar alla läsare, men särskilt dem som använder läshjälpmedel, såsom skärmläsare”, påminner Kirsi.

Den första impulsen att utarbeta anvisningarna kom från diskussionerna och det långa samarbetet mellan Celia och Förlagsföreningen. Anvisningarna utarbetades uttryckligen ur förlagsvärldens synvinkel och tar inte ställning till exempelvis distributionen.

”Det är fint att vi tillsammans kunde upprätta anvisningar för hur man gör tillgängliga e-böcker i enlighet med den nya lagstiftningen. Anvisningarna konkretiserar lagstiftningen, och det är precis vad bok- och förlagsbranschen behöver nu när branschen förbereder sig för att uppfylla de nya tillgänglighetskraven”, säger Johanna Haapiainen-Makkonen, juridisk expert vid Finlands Förlagsförening.

Informationspaketet innehåller alla viktiga fakta om hur man gör en e-bok

Anvisningen behandlar mångsidigt god praxis för produktion av en tillgänglig e-bok. Teman är bland annat e-bokens format, struktur, navigering, tillgänglighet för bilder och layout samt metadata. Anvisningarna upprättades med stöd av internationella standarder.

Materialet täcker alla grundläggande fall. För mer krävande behov finns ytterligare anvisningar på webbplatsen Julkaise kaikille, som Tillgänglighetsbiblioteket Celia uppehåller (för närvarande bara på finska).

Anvisningen God praxis för tillgänglig e-bok publicerades den 7 maj i samband med ett seminarium om temat som ordnades i samarbete mellan Tillgänglighetsbiblioteket Celia och Finlands Förlagsförening.

Mer information: tillgänglighetsexpert Miia Kirsi, [email protected], 0295 333 071