Gå till innehåll

Nyheter

Kundernas nöjdhet med Celias webbtjänst har legat kvar på en hög nivå

1 458 av Celias kunder och förmedlare av våra tjänster svarade i september–oktober på den årliga kundnöjdhetsenkäten om våra webbtjänster. Genomsnittet för nöjdheten totalt bland personkunder är god, dvs. 4,04 på en skala från ett till fem (år 2021: 4,13). De öppna svaren tackar särskilt kundservice och Celias existens. Många respondenter berättade att Celia förbättrar deras livskvalitet. Utvecklingsområden som nämndes var kvalitet på läsning, tillgång på böcker, sökfunktioner, tillgängliga anvisningar och hantering av användarnamn.

De som svarade på enkäten anser att det är ganska eller mycket enkelt att låna böcker på Celianet (85 % av de svarande). De anser att det är lite svårare att hitta böcker (73 %) och börja använda tjänsten och att logga in där (73 %). 75 % av dem som förmedlar tjänster anser att det är ganska eller mycket enkelt att registrera en kund och redigera uppgifter.

Det är ganska eller mycket enkelt att lyssna på böcker i appen Pratsam Reader för 85 % av de svarande. Det gick inte riktigt lika bra att låna böcker (75 %) och att installera appen och logga in i den (74 %). Dessa bedömningar visade också en minskning med några procentenheter sedan förra året.

Två tredjedelar av de svarande var personkunder, medan resten representerade till exempel skolor, bibliotek och vårdhem. E-postenkäten genomfördes av Innolink. Tack alla respondenter för den värdefulla responsen! Vi använder resultaten av enkäten för att utveckla våra tjänster.

Mer information: Rauha Maarno, direktör för kund- och samhällsrelationer [email protected]