Gå till innehåll

Nyheter

Celias kundnöjdhet var fortsatt hög trots förändringar

Den kundnöjdhetsundersökning som Celia genomförde i december 2016 visar att kunderna är nöjda med Celias tjänster trots de förändringar i tjänster och nedskärningar som gjorts. Kundnöjdheten minskade något jämfört med föregående år, men hölls ändå på en god nivå. Medelvärdet för alla betyg som gavs för de olika delområdena var 4,02 (på skalan 1–5). Medelvärdet för nättjänsterna var 4,04.

De som svarade var mycket nöjda med boksamlingens mångsidighet och talböckernas kvalitet. Nöjdheten med framställningshastigheten för boknyheter minskade något från de föregående åren, men en klar majoritet av de svarande ansåg ändå att de får en lämplig mängd böcker. Antalet användare av avgiftsbelagda läro- och kursböcker var liten, men mer än hälften av de tillfrågade var nöjda med boksamlingens mångsidighet.

Enkäten skickades till ut till ett sampel av olika privatkundsgrupper på finska och svenska. Den besvarades av cirka 200 personer. Nästan alla som svarade var lånande kunder. Bland dem fanns också universitetsstuderande och elever och studerande som använder avgiftsbelagda läromedel. Den mest typiska orsaken till läshinder bland dem som använder Celias tjänster har att göra med synen. Knappt en fjärdedel av de tillfrågade angav läs- eller inlärningssvårigheter som orsak till att de använder tjänsterna.

På grund av rapporteringsbehovet genomförs en enkät av samma typ även i år. Med tanke på vidareutvecklingen av tjänsterna blir det därefter aktuellt att hitta ett användbarare sätt att samla information om kundupplevelsen och kundnöjdheten.

Läs mer om kundnöjdhetsundersökning här (på finska).