Gå till innehåll

Eletronisk avtal: högskolebibliotek

TJÄNSTEAVTAL

Avtalsparter

Celia
PB 20
00030 IIRIS

Högskolebibliotekets namn:
Precisering (t.ex. avdelning):
Adress:
Postnummer och -anstalt:

Kontaktpersonens namn:
Titel:
E-post:
Telefonnummer:

Avtalets syfte

Med detta avtal överenskoms om tjänster, som det mottagande högskolebiblioteket får av Celia för att kunna betjäna sin kundkrets med läsnedsättning.

Tjänstens innehåll

Celia

  • Fungerar i samarbete med högskolebiblioteket, ger råd i användningen av tjänsterna samt producerar anvisningar och informationsmaterial för högskolebibliotek.
  • Producerar och tillhandahåller talböcker för högskolebibliotekets kunder med läsnedsättning.
  • Står för produktionskostnader för böcker som lånats från Celia.
  • De tjänster som definierats i avtalet är avgiftsfria för högskolebibliotek.

Högskolebiblioteket

  • Förbinder sig att följa Celias användningsregler och att begränsa användningen av böckerna till den kundkrets som avses i 17 § i upphovsrättslagen.
  • Registrerar studerande med läsnedsättning för Celias talbokstjänst enligt Celias anvisningar samt ger råd i användningen av tjänsten och hur man lyssnar på talböcker.
  • Kollar att studeranden är registrerad som användare i Celias talbokstjänst, att hen studerar vid en finländsk högskola och att boken inte finns att få i tillgängligt format någon annanstans innan man lämnar in ett anskaffningsförslag.
  • Kan under en månads tid ladda ned högst 100 böcker genom nättjänsten. Lånegränsen för strömmande läsning är 100 böcker i månaden.
  • Meddelar till Celia kontaktpersonens namn, kontaktuppgifter samt ändringar i dessa.
  • Förbinder sig att utreda missbruksfall i referens till högskolebibliotekets egna användarkoder i samarbete med Celia. Högskolebiblioteket svarar inte för registrerade personers eventuella brott mot upphovsrättslagen, utan det svarar personerna själva för.

Dataskydd

Personuppgifterna för kunder och personal hos Celias samarbetspartners skyddas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och uppgifterna hanteras omsorgsfullt. Anvisningar och tilläggsinformation finns i Celias användningsregler, dataskyddsklausulen för Celias kundregister samt i behandlingsanvisningarna för registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet träder i kraft då Celia har skickat koderna till högskolebiblioteket och gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av båda parterna och upphör genast då den andra avtalsparten meddelas skriftligt. Tjänsteavtalet kan inte överföras till en tredje part.

Precisering av tjänsteavtalet

Celia behåller rätten att precisera eller uppdatera tjänsteavtalet vid behov. Celia meddelar biblioteken om eventuella ändringar.

25.6.2018