Gå till innehåll

Eletronisk avtal: registrerande sammanslutningar

TJÄNSTEAVTAL

Avtalsparter

Celia
PB 20
00030 IIRIS

Samfundets namn:
Precisering (t.ex. avdelning):
Gatuadress:
Postnummer och postkontor:
Kontaktpersonens namn:
Tjänstetitel:
E-postadress:
Telefonnummer:

Avtalets syfte

Med detta avtal överenskoms om tjänster, som det mottagande samfundet får av Celia för att kunna betjäna sin kundkrets med läsnedsättning.

Tjänstens innehåll

Celia

  • Fungerar i samarbete med samfundet, ger råd i användningen av tjänsterna samt producerar anvisningar och informationsmaterial för samfund.
  • Ansvarar för funktion och uppdatering av Celia-kanalen för registrering.
  • Ansvarar för tillgång och distribution av det material som kunder använder sig av.
  • Ansvarar för underhåll av kundregistret.
  • De tjänster som definierats i avtalet är avgiftsfria för samfundet.

Samfundet

  • Förbinder sig att följa Celias användningsregler och att begränsa användningen av böckerna till den kundkrets som avses i 17 § i upphovsrättslagen.
  • Registrerar kunder med läsnedsättning för Celias talbokstjänst enligt Celias anvisningar samt ger råd i användningen av tjänsten och hur man lyssnar på talböcker.
  • Meddelar till Celia kontaktpersonens namn, kontaktuppgifter samt ändringar i dessa.
  • Förbinder sig att utreda missbruksfall i referens till samfundets egna användarkoder i samarbete med Celia.
  • Samfundet svarar inte för registrerade personers eventuella brott mot upphovsrättslagen, utan det svarar personerna själva för.

Dataskydd

Personuppgifterna för kunder och personal hos Celias samarbetspartners skyddas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och uppgifterna hanteras omsorgsfullt. Anvisningar och tilläggsinformation finns i Celias användningsregler, dataskyddsklausulen för Celias kundregister samt i behandlingsanvisningarna för registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet träder i kraft då Celia har skickat koderna till samfundet och gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av båda parterna och upphör genast då den andra avtalsparten meddelas skriftligt. Tjänsteavtalet kan inte överföras till en tredje part.

Precisering av tjänsteavtalet

Celia behåller rätten att precisera eller uppdatera tjänsteavtalet vid behov. Celia meddelar samfundet om eventuella ändringar.

12.1.2021