Gå till innehåll

Elektronisk avtal: daghem

Tjänsteavtal

Avtalsparter

Celia
PB 20
00030 IIRIS

Daghemmets namn:
Precisering (t.ex. avdelning):
Adress:
Postnummer och -anstalt:

Kontaktpersonens namn:
Titel:
E-post:
Telefonnummer:

Avtalets syfte

Med detta avtal överenskoms om tjänster, som daghemmet får av Celia för att kunna betjäna sin kundkrets med läsnedsättning.

Tjänstens innehåll

Celia

 • Fungerar i samarbete med daghemmet och ger råd i användningen av tjänsterna samt producerar anvisningar och informationsmaterial.
 • Producerar och tillhandahåller för daghem taktilböcker, vi läser tillsammans -bilderböcker, punktskriftsböcker och talböcker för daghemmets kunder med läsnedsättning. Det finns en paus i utlåningen av taktilböcker och bilderböcker under sommaren och kring årsskiftet.
 • Står för böckernas produktions- och postningskostnader.
 • Väljer och lånar ut taktilböcker och vi läser tillsammans -böcker alltid då daghemmet returnerat sina föregående lån.
 • De tjänster som definierats i avtalet är avgiftsfria för daghem.

Daghemmet

 • Förbinder sig att följa Celias användningsregler och att begränsa användningen av böckerna till den kundkrets som avses i 17 § i upphovsrättslagen.
 • Kan låna högst två taktilböcker och två vi läser tillsammans -böcker åt gången. Högst 14 punktskriftsböcker kan lånas per månad.
 • Återlämnar till Celia de taktilböcker och vi läser tillsammans -böcker som det lånat inom utlåningstiden.
 • Kan under en månads tid låna högst 100 böcker på cd-rom och ladda ned högst 100 böcker genom nättjänsten. Lånegränsen för strömmande läsning är 100 böcker i månaden.
 • Väljer och lånar tal- och punktskriftsböckerna via nättjänsten Celianet. Även taktilböcker och bilderböcker kan lånas på Celianet.
 • Förstör de tal- och punktskriftsböcker då de inte längre används.
 • Förbinder sig att inte kopiera det material som det lånat (bortsett från låneexemplaret av en bok nedladdad från nättjänsten).
 • Sänder vid förfrågan till Celia årligen i januari en statistik över antalet kunder som omfattas av tjänsten.
 • Meddelar till Celia kontaktpersonens namn, kontaktuppgifter samt ändringar i dessa.
 • Förbinder sig att utreda eventuella missbruksfall i referens till daghemmets egna användarkoder i samarbete med Celia.

Dataskydd

Personuppgifterna för kunder och personal hos Celias samarbetspartners skyddas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och uppgifterna hanteras omsorgsfullt. Anvisningar och tilläggsinformation finns i Celias användningsregler, dataskyddsklausulen för Celias kundregister samt i behandlingsanvisningarna för registeransvarig enligt EU:s dataskyddsförordning.

Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet gäller tillsvidare. Tjänsteavtalet kan sägas upp av båda parterna och upphör genast då den andra avtalsparten meddelas skriftligt. Om avtalet sägs upp ska det återlämningsbara materialet återlämnas till Celia inom rimlig tid. Tjänsteavtalet kan inte överföras till en tredje part.

Precisering av tjänsteavtalet

Celia behåller rätten att precisera eller uppdatera tjänsteavtalet vid behov. Celia meddelar daghem om eventuella ändringar.

25.6.2018