Gå till innehåll

Nyheter

Kunder som läser punkter föredrar tryckta punktskriftsböcker och önskar förbättringar i materialets kvalitet

Ett barn, bakifrån, som läser en punktskriftsbok vid bordet. På bordet finns förutom boken en röd pärm, färgglada anteckningsböcker och kontorsmaterial i en grön kopp.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia genomförde i september–oktober 2023 en enkät för användare av punktmaterial i samband med en kundnöjdhetsenkät. Syftet var att ta reda på hur nöjda kunderna är med punktmaterialen och att samla in information om hur Celias punktmaterial används. 85 personkunder svarade på enkäten.

Celia producerar skönlitteratur och läroböcker i punktskrift. Enligt enkäten är kunderna ganska nöjda med Celias tjänster. 64 % av respondenterna var nöjda med Celias punktskriftsböcker och 72 % med webbtjänsten Celianet. Förbättringar önskades i Celianets sökfunktion. Särskilt användare av skärmläsare önskade att webbplatsen skulle vara tydligare.

Undersökningen genomfördes både elektroniskt och som telefonintervjuer. Resultaten av enkäten ger Celia mycket värdefull information om kunder som använder punktmaterial. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av material.

Kunderna föredrar tryckta punktskriftsböcker

En klar majoritet, 89 procent av de svarande, vill läsa sina böcker som punktskriftsbok. Knappt hälften av de svarande, 44 %, använder även elektroniska böcker. Elektroniska böcker innehåller text, men inte tal. Man läser dem på en punktskriftsskärm eller lyssnar på dem med hjälp av en talsyntes, vars monotona inte tilltalar alla, enligt responsen.

”Det är trevligt att ta med sig en fysisk bok överallt. Jag läser punktskriftsböcker för att upprätthålla läs- och skrivkunnigheten. Att ständigt arbeta med tekniska apparater belastar också hjärnan, som kan vila om man läser punktskrift. Jag lär mig också bättre genom att läsa själv”, sammanfattar en svarande.

De flesta respondenter föredrar att läsa en tryckt punktskriftsbok. Man föredrar den eftersom ”pappersversionen skapar känslan av en bok”, som en respondent beskriver. En annan positiv aspekt av den tryckta punktskriftsboken var att den är lätt att ta med sig, utan att behöva oroa sig för el eller internetuppkoppling. En spiralbunden punktskriftsbok anses av majoriteten vara det bästa formatet. Många respondenter sa att spiralbundna böcker är lättare att läsa eftersom de är lättare att hålla öppna. En tredjedel av de svarande föredrog en punktskriftsbok som häfte.

En del av de svarande anser däremot att punktskriftsdisplayen är lättare att bära med sig och det är lättare att hålla sig på rätt rad. Med en punktskriftsskärm som används med en skärmläsare kan man läsa texten på skärmen som punktskrift, en rad i taget. För vissa användare är dubbelsidig punktskrift ett problem i en punktskriftsbok.

För många respondenter är förmågan att läsa punktskrift en färdighet som de lärt sig redan som barn, och som de bär med sig genom hela livet, och den vill de behålla hela livet. Majoriteten av respondenterna upplever att deras förmåga att läsa punktskrift är flytande. Enligt enkäten lånas punktskriftsböcker likaväl hos Celianet och som i telefontjänsten. Att låna upplevs huvudsakligen som enkelt.

Förhoppningen är att nivån på punktmaterial ska förbättras

Undersökningen visade också att många svarande upplever att kvaliteten på punktskriftsböckerna har sjunkit. Många kritiska omnämnanden fick kvaliteten på papper. Den öppna responsen visar också att det finns fel i punktskriftsböckerna. Tillgänglighetsbiblioteket Celia ber därför kunderna att rapportera fel som de upptäcker i punktskriftsböckerna per e-post till adressen [email protected]. Produktionen av punktskriftsböcker är en process i flera steg, och utan felmeddelanden är det svårt att avgöra i vilket skede av processen fel uppstår. Med hjälp av anmälningarna kan man korrigera fel.

Celias samarbetspartner i punktskriftsproduktionen är Taktiili. Taktiili är specialist på punktskrift och producerar en del av de punktskriftsböcker som Celia lånar ut. I sitt samarbete kommer Celia och Taktiili att fortsätta att producera ännu mer felfria punktskriftsböcker för att garantera bästa möjliga läsupplevelse.

Ytterligare information: planerare Salla Timonen, [email protected], 0295 333 095