Gå till innehåll

Nyheter

Tillgänglighetsbiblioteket Celia, Riksarkivet och Depåbiblioteket slås samman

Tillgänglighetsbiblioteket Celia kommer att slås samman med Riksarkivet och Depåbiblioteket till ett nytt ämbetsverk i början av 2026.

Celias tjänster till kunder och partners fortsätter. Det viktigaste när myndigheterna slås samman är att säkerställa kvaliteten på tjänsterna och oavbruten tillgänglighet för kunderna.

Reformen är en del av Petteri Orpos regeringsprogram. Bildningsförvaltningen kommer framöver att bestå av fem ämbetsverk utöver undervisnings- och kulturministeriet, i stället för de nuvarande elva. Reformen syftar till effektivitet och ekonomisk hållbarhet samt att säkerställa ämbetsverkens framtida servicekapacitet. De nya ämbetsverken inleder sin verksamhet den 1 januari 2026.

Det är viktigt att vid förändringen bevara tillgänglighetsbiblioteket Celias roll som främjare av läsande och lärande. Celia producerar och distribuerar litteratur i tillgängliga format, till exempel talböcker och punktskriftsböcker och samarbetar tillsammans med bibliotek, skolor och förläggare. Utöver bibliotekstjänster tillhandahåller Celia vägledning i tillgänglig publicering.

Dessa uppgifter måste bevaras och utvecklas. Celias tjänster för personer med synnedsättning och personer med läsnedsättning stöder likvärdig läsning och lärande. Dessutom stödjer Celias arbete utvecklingen av tillgänglighet i större utsträckning i samhället.

”Vi lever i en värld full av text och bilder. Möjligheten att lära sig läsa, och att sedan läsa och få kunskap och perspektiv är en väsentlig del av samhällets grundpelare. Genom att främja likvärdighet i läsningen även i vårt nya ämbetsverk säkerställer vi att också personer med lässvårigheter kan läsa, studera och lära på sina egna villkor,” säger Minna von Zansen, direktör på Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Namnet på det nya ämbetsverket har ännu inte bestämts. Institutet för de inhemska språken Kotus, föreslog att Riksarkivet, Tillgänglighetsbiblioteket Celia och Depåbiblioteket ska heta Arkisto- ja kirjastovirasto – Arkiv- och biblioteksmyndigheten. Dessutom föreslog Kotus att ämbetsverkens nuvarande namn ska bevaras som namn på tjänsterna.

Regeringens proposition ska på remissbehandling i slutet av 2024. Förberedelsen av det nya ämbetsverket fortsätter hos Celia i samarbete med Riksarkivet och Depåbiblioteket.

Mer information:
Tillgänglighetsbiblioteket Celias direktör Minna von Zansen, [email protected], tfn 0295 333 105
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om projektet Bildningsförvaltningen 2030