Gå till innehåll

Avtal

Tillgänglighetsbiblioteket Celia och dess samarbetspartner ingår ett avtal om sitt samarbete. Du kan på förhand bekanta dig med avtalstexten på den här sidan, men avtalet med bilagor kommer att komma till dig för underskrift via tjänsten Visma Sign.

Avtal

1. Avtalsparter

Tillgänglighetsbiblioteket Celia
PB 20
00030 IIRIS
[email protected]

Samarbetspartnerns namn:
Gatuadress:
Postnummer och -anstalt:
E-postadress:

2. Avtalets syfte

Avtalsparter är Tillgänglighetsbiblioteket Celia (nedan Celia) och det samfund som erbjuder Celias tjänster för sina kunder (nedan Samarbetspartner). Avtalet är en överenskommelse om samarbetet mellan Celia och Samarbetspartnern. Samarbetspartnern anger en kontakt för samarbetet (nedan Huvudanvändaren), som ansvarar för att endast en sådan hos Samarbetspartnern anställd som innehar rättigheterna har tillgång till Celias kunduppgifter.

De tjänster som tillhandahålls och avtalsparternas ansvar har beskrivits i Servicebeskrivningen (Bilaga 1).

Avtalsparterna förbinder sig att iaktta de villkor som anges i avtalet och bilagorna.

3. Avtalets innehåll

De i avtalet tillhandahållna tjänsterna är avgiftsfria för Samarbetspartnern och de personer med läsnedsättning som använder Celias tjänster.

Celia producerar material och talbokstjänster för personer med läsnedsättning. Genom detta avtal ger Celia Samarbetspartnern tillgång till material- och talbokstjänsten. Celia ger dessutom Samarbetspartnern behörighet att hantera privatkunder som är anslutna till partnerns gemenskap i enlighet med Servicebeskrivningen.

Samarbetspartnern erbjuder Celias tjänster till personer med läsnedsättning som med stöd av lagar hör till partnerns egen kundkrets (lagen om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och upphovsrättslagen).

Den Huvudanvändare som samarbetspartnern uppgett administrerar användarrättigheterna till Celias kunduppgifter för de anställda som hanterar kunduppgifter. Huvudanvändaren kontrollerar med överenskomna intervall att endast en sådan anställd hos samarbetspartnern som har rätt att få tillgång till Celias kunduppgifter har tillgång till dem. Huvudanvändaren avlägsnar rättigheterna omgående om den anställdas rättigheter blir onödiga till följd av ändrade arbetsuppgifter eller att anställningsförhållandet upphör.

Celia ger anvisningar om hur man övervakar och förhindrar olovlig användning samt eventuellt missbruk av material och tjänster. Samarbetspartnern förbinder sig att följa Celias anvisningar.

Celia erbjuder Samarbetspartnern utbildning i tjänstens innehåll och användning av den samt material som Samarbetspartnern kan använda för marknadsföring av Celias tjänster.

Servicebeskrivningen innehåller mer detaljerad information om tjänsten.

4. Dataskydd

Samarbetspartnern är personuppgiftsbiträde för personuppgifterna för de av Celias kunder som samarbetspartnern administrerar i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den kompletterande nationella dataskyddslagen (1050/2018). Celia är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Parterna har ingått ett separat avtalat om villkoren för behandling av personuppgifter och förbinder sig att följa Dataskyddsavtalet samt att vid behov uppdatera avtalet på det sätt som lagstiftningen kräver. Dataskyddsavtalet har bifogats detta avtal.

I händelse av inkonsekvens mellan detta avtal och Dataskyddsavtalet ska villkoren i Dataskyddsavtalet äga företräde i fråga om behandling av personuppgifter.

5. Avtalets giltighet, uppsägning och överföring

Avtalet träder i kraft när det har undertecknats och Celia har sänt användaridentifikationen till Samarbetspartnern. Avtalet gäller tillsvidare.

Parterna förbinder sig till att Celia ensidigt kan ändra den till avtalet bifogade servicebeskrivningen och innehållet i den genom att skriftligen tillställa Samarbetspartnern en ny version av servicebeskrivningen. Behovet att göra ändringar kan bero på en ändring i lagstiftningen eller någon annan orsak till att Celia behöver justera eller ändra servicebeskrivningen och dess innehåll. Om inte annat separat överenskommits skriftligen, träder den nya servicebeskrivningen och dess innehåll i kraft tidigast trettio (30) dagar efter den dag då den mottagits.

Båda parter kan säga upp avtalet omgående genom att meddela den andra parten detta skriftligen. Om Samarbetspartnern bryter mot avtalet har Celia rätt att säga upp eller häva detta avtal.

Avtalet får inte överföras på tredje part.

6. Precisering av avtalet

Celia förbehåller sig unilateral rätt att vid behov precisera avtalet och dess bilagor. Celia meddelar Samarbetspartnern om ändringarna.

7. Bilagor till avtalet