Siirry sisältöön

Sopimus

Saavutettavuuskirjasto Celia ja palvelukumppanit solmivat yhteistyöstään sopimuksen. Voit tutustua sopimustekstiin etukäteen tällä sivulla, mutta sopimus liitteineen tulee vielä allekirjoitettavaksesi Visma Sign -palvelun kautta.

Sopimus

1. Sopijaosapuolet

Saavutettavuuskirjasto Celia
PL 20
00030 IIRIS
[email protected]

Palvelukumppanin nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Sähköpostiosoite:

2. Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen osapuolet ovat Saavutettavuuskirjasto Celia (jäljempänä Celia) ja asiakaskunnalleen Celian palveluita tarjoava yhteisö (jäljempänä Palvelukumppani). Sopimuksella sovitaan yhteistyöstä Celian ja Palvelukumppanin välillä. Palvelukumppani ilmoittaa yhteystahon (jäljempänä Pääkäyttäjä), joka vastaa siitä, että pääsy Celian asiakastietoihin on vain siihen oikeutetulla Palvelukumppanin työntekijällä.

Tarjotut palvelut ja sopimuksen osapuolien vastuut on kuvattu Palvelukuvauksessa.

Sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa ja liitteissä ilmoitettuja ehtoja.

3. Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa tarjotut palvelut ovat maksuttomia Palvelukumppanille ja Celian palveluita käyttäville lukemisesteisille henkilöille.

Celia tuottaa aineistoja ja äänikirjapalvelua lukemisesteisten henkilöiden käyttöön. Tällä sopimuksella Celia antaa Palvelukumppanille pääsyn aineistojen ja äänikirjapalvelun käyttöön. Lisäksi Celia antaa Palvelukumppanille pääsyn hallinnoida omassa yhteisössään liitettyjä henkilöasiakkaita Palvelukuvauksen mukaisesti.

Palvelukumppani tarjoaa Celian palveluja oman asiakaskuntansa lukemisesteisille henkilöille lakien perusteella (Laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta ja Tekijänoikeuslaki).

Palvelukumppanin ilmoittama Pääkäyttäjä hallinnoi Celian asiakastietoja käsittelevän henkilöstön käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Pääkäyttäjä tarkistaa sovituin määräajoin, että pääsy Celian asiakastietoihin on vain siihen oikeutetulla Palvelukumppanin työntekijällä. Pääkäyttäjä poistaa oikeudet heti, jos työntekijän oikeudet jäävät tarpeettomiksi joko työtehtävien muuttuessa tai työsuhteen päättyessä.

Celia antaa ohjeita sen osalta, kuinka aineiston ja palveluiden luvatonta käyttöä sekä mahdollista väärinkäyttöä voidaan valvoa ja estää. Palvelukumppani sitoutuu noudattamaan Celian antamia ohjeita.

Celia tarjoaa Palvelukumppanille koulutusta palvelun sisältöön ja käyttöön sekä materiaaleja, joiden avulla Palvelukumppani voi markkinoida Celian palveluja.

Yksityiskohtaisemmat palveluun liittyvät tiedot on eritelty Palvelukuvauksessa.

4. Tietosuoja

Palvelukumppani toimii hallinnoimiensa Celian asiakkaiden henkilötietojen käsittelijänä. Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja sitä täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Celia on henkilötietojen Rekisterinpitäjä. Osapuolet ovat erikseen sopineet henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä ehdoista ja sitoutuvat noudattamaan Tietosuojasopimusta sekä tarvittaessa päivittämään sopimusta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietosuojasopimus on tämän sopimuksen liitteenä.

Jos tämä sopimus ja Tietosuojasopimus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan Henkilötietojen käsittelyn osalta ensisijaisesti Tietosuojasopimuksen ehtoja.

5. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja Celia on lähettänyt Palvelukumppanille käyttäjätunnukset. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Osapuolet sitoutuvat siihen, että Celia voi muuttaa yksipuolisesti sopimuksen liitteenä olevaa palvelukuvausta ja sen sisältöä toimittamalla Palvelukumppanille uuden version palvelukuvauksesta kirjallisessa muodossa. Muutostarve voi johtua lainsäädännön muutoksesta tai muusta syystä, jonka takia Celialla on tarve tarkistaa tai muuttaa tätä palvelukuvausta ja sen sisältöä. Ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu, uusi palvelukuvaus sisältöineen tulee voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sen vastaanottamisesta.

Sopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Jos Palvelukumppani rikkoo sopimusta, Celialla on oikeus irtisanoa tai purkaa tämä sopimus.

Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

6. Sopimuksen tarkentaminen

Celia varaa yksipuolisesti oikeuden tarkentaa sopimusta ja sen liitteitä tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista Palvelukumppanille.

7. Sopimuksen liitteet