Siirry sisältöön

Vastuullisuusraportti 2023

Saavutettavuuskirjasto Celian johdon vahvistus raportille

Saavutettavuuskirjasto Celiaa koskeva virastolaki astui voimaan 1.1.2023. Laki sisältää ydinajatuksen yhdenvertaisen lukemisen ja oppimisen edistämisestä viraston tehtävänä, joten lähtökohtamme vastuulliselle toiminnalle ja toimintatapojen kehittämiselle on paras mahdollinen. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen myös strategiassamme. Pienehkön viraston on tärkeää lähestyä vastuullisuutta toiminnan punaisena lankana, joka juoksee mukana arjessa.

Vuonna tapahtui monia, myös vastuullisuusnäkökulmasta merkittäviä asioita: Venäjän sota Ukrainaa vastaan jatkui ja Gazan sota alkoi. Rasismi nosti rumaa päätään myös Suomessa. PISA 2022 -tutkimus osoitti oppimistulosten jatkuvaa heikentymistä. Positiivisena kehityksenä sukupuolen vahvistamista koskeva laki astui voimaan, ja myös rasismista saatiin aikaan hyvää, yhteiskunnallista keskustelua. Uusi hallitusohjelma tuottavuusohjelmineen sekä Sivistyshallinto 2030 -hanke työllistivät myös Celiaa.

Vaikka vastuullisuustyön viemistä rakenteisiin onkin tarpeen jatkaa, asetetuista tavoitteista toteutui jo 78 %. Vuoden aikana eriarvoisuuden vähentämiseksi tehtiin kirjanostoja moninaisuuden näkökulmasta. Lisäksi näkövammaisille lapsille ja nuorille luotiin lukemaan kannustavia teemapaketteja. Viraston toimistotiloja pienennettiin valtionhallinnon tilastrategian mukaisiksi, ja tilamuutoksen yhteydessä 90 % kalusteista säilytettiin tai saatiin uusiokäyttöön. Myös jätteiden lajittelumahdollisuuksia parannettiin. Vastuullisuustoimenpiteet ovat mukana Celian uudessa tulossopimuksessa vuosille 2024–2027, mikä osoittaa, että vastuullisuutta arvostetaan ja sen eteen halutaan tehdä työtä.

Celian hiilijalanjälki liittyy suurelta osin fyysisten tuotteiden tarjoamiseen asiakkaille. Nämä tuotteet ovat kuitenkin erittäin tarpeellisia tietyille asiakasryhmille, joten kompensaatiota on etsittävä muista toimintatavoista.

Kokonaisuudessa erittäin ilahduttavia ovat uudet ideat ja toteutustavat, jotka ovat omasta henkilöstöstä ja arjen työstä lähtöisin. Tämä sitouttaa meitä jatkamaan vastuullisuuden kehittämistä!

Minna von Zansen
johtaja

Saavutettavuuskirjasto Celia organisaationa ja sen tehtävät

Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää ääni- ja pistekirjoja sekä muita erikoisvalmisteisia kirjoja ja oppimateriaaleja.

Celia on asiantuntijaorganisaationa pyrkinyt edistämään saavutettavaa julkaisemista osallistumalla saavutettavuusdirektiivin ja esteettömyysdirektiivin kansalliseen valmisteluun ja toimeenpanoon. Näissä asioissa tehdään yhteistyötä myös EU-tasolla sisarorganisaatioiden kanssa sekä kirjastojen kansainvälisessä katto-organisaatiossa IFLA:ssa. Lisäksi Celialla on tiivistä yhteistyötä saavutettavaa julkaisemista ja kirjallisuutta tarjoavien pohjoismaisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyö pitää sisällään alihankinnan kilpailutuksia, tuote- ja ohjelmistokehitystä sekä kustantajille suunnattua neuvontaa ja koulutusta.

Saavutettavuuskirjasto Celian asiakkaiksi voivat liittyä kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi. Celia tekee yhteistyötä kirjastojen, koulujen ja kustantajien kanssa sekä tarjoaa kirjastopalveluiden lisäksi neuvontaa saavutettavaan julkaisemiseen.

Vuonna 2023 Celialla oli 48 työntekijää. Toimipaikka sijaitsee Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Helsingin Itäkeskuksessa.

Vastuullisuuden johto ja vastuullisuustavoitteet

Keväällä 2021 Celiassa valittiin neljä YK:n kestävän kehityksen vastuullisuustavoitetta toiminnan keskiöön:

  • SDG4 Hyvä koulutus
  • SDG10 Eriarvoisuuden vähentäminen
  • SDG13 Ilmastotekoja
  • SDG17 Yhteistyö ja kumppanuus

Vastuullisuustyöryhmä on jatkanut toimintaansa ja vuonna 2023 työryhmässä on ollut edustaja Celian neljästä eri tiimistä. Vuoteen 2023 lähdettiin edellistä vuotta kevyemmin. Tiimit eivät päättäneet vastuullisuustoimenpiteitään erillisissä työpajoissa, vaan niitä pyrittiin löytämään jo tiimien tekemästä toiminnasta, joka voisi muuten jäädä huomiotta. Toimenpiteiden määrää vähennettiin, ja niitä valikoitui keskimäärin kaksi kappaletta tiimiä kohden. Vastuu toimenpiteiden päättämisestä ja raportoimisesta oli siten vahvemmin tiimeillä.

Celian kädenjälki valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Hyvä koulutus

Näkövammaisten lasten ja nuorten pistelukemisen tukeminen

Tavoitteena oli tuottaa kohokuvapaketteja erilaisista teemoista pistekirjoja lukeville tai pistekirjoitusta käyttäville lapsille ja nuorille. Mittarina oli tilattujen pakettien määrä ja se, missä määrin paketin ohessa vinkattavia kirjoja lainataan.

Tuotettiin koulujen alkuun syksyksi syksyteemainen kohokuvapaketti ja valittiin teemaan sopivat kirjavinkit eri formaateissa. Joulukuun alussa tuotettiin jouluinen teemapaketti teemaan sopivine kirjavinkkeineen eri formaateissa. Paketit ja kirjat olivat tilattavissa Celianetistä. Syksyistä teemapakettia tilattiin 20 kpl ja jouluista pakettia 21 kpl.

Tiimin tavoite 1–3 paketin toteuttamisesta ja tarjoamisesta kohderyhmälle toteutui. Pistelukutaitoa ja lukemisen intoa tuettiin tavoitteen mukaisesti kirjavalinnoilla, joihin sisältyi monenlaisia tarinoita teemaan liittyen sekä pistekirjoja erilaisilla kirjain- ja rivitiheyksillä toteutettuina pistelukijoiden vaihteleviin tarpeisiin.

Toimenpide toteutui.

Sisäistä koulutusta asiakaspalvelulle e-kirjojen käytöstä opiskelijoiden näkökulmasta

Tavoitteena oli osata vastata paremmin korkeakouluopiskelijoiden neuvontatarpeisiin e-kirjojen käytöstä. Jatkona aiemman vuoden toimenpiteille toteutettiin sisäinen koulutus Celian asiakaspalveluhenkilöstölle e-kirjojen käytöstä. Järjestetyssä koulutuksessa esiteltiin ja harjoiteltiin e-kirjojen kuuntelua selaimessa.

Toimenpide toteutui.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Moninaisten kirjanostojen teko

Tavoite moninaisten aineistojen markkinoinnista toteutui vuonna 2023 useissa eri kanavissa ja valittuja teemoja nostettiin yli tavoitteen. Saavutettavuuskirjasto Celian moninaisen asiakaskunnan kiinnostuksen aiheet ja kirjallisuuden lukutavat huomioitiin nostamalla kirjallisuutta esille ajankohtaisista teemoista ja monipuolisesti eri kanavissa. Esille nostettiin kirjallisuusteemoissa Ukrainan vuosipäivä, sotapakolaisuus, Pride-tapahtumat, Itämeri (erityisesti Itämeri-viikolla) ja opiskeluteema.

Käytetyistä kanavista kirjoja nostettiin esille Celianet-verkkopalvelun ”Yllätä minut” -kategoriassa (suomi, ruotsi, englanti) ja ajankohtaisissa nostoissa. Kirjanostoja tehtiin lisäksi laajasti somekanavissa, kuten Facebookin Kirjoja kaikille -ryhmässä ja Instagramissa, Celian uutiskirjeissä henkilöasiakkaille ja taktiiliaineistojen käyttäjille, asiakkaille räätälöidyissä kirjapaketeissa ja Celianetin uutispalstalla. Myös laaja kielivalikoima otettiin huomioon koko vuoden ajan.

Harkittujen kirjallisuusteemojen ja kielivalikoiman esittelyt kirjanostojen kautta useissa markkinointikanavissa lisäsivät yhdenvertaisuutta. Samalla vastattiin asiakaskunnan moninaiseen kysyntään.

Toimenpide toteutui.

Ilmastotekoja

Yhtenä vastuullisuustavoitteena oli kustannusten ja luonnonvaroihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen.

Painettujen kirjojen tilaamisen vähentäminen

Celia tilaa painettuja oppikirjoja saavutettavien oppikirjojen tuotantoa varten. Kyseessä olevista kirjoista saadaan lisäksi PDF-tiedostot kustantajilta. Vuoden 2023 aikana seurattiin, saadaanko painettujen kirjojen tilausmäärää vähennettyä, kun tilauksen yhteydessä kysytään erikseen tarvetta painetulle kirjalle. Touko- ja marraskuun 2023 välillä tuli 24 oppikirjatilausta, joista 20 tilattiin painettuina kirjoina. Kirjatilausten tarpeellisuuden varmistaminen ei siten tuonut merkittävää muutosta toimintatapaan, mutta painettuja oppikirjoja ei kuitenkaan tilattu ilman perusteltua tuotannollista tarvetta.

Voidaan sanoa, että toimenpide toteutui osittain.

Toimistotilojen pienentäminen

Lisääntyneen etätyön seurauksena toimistotilojen käyttöaste pieneni Saavutettavuuskirjasto Celiassa kuten muuallakin valtionhallinnossa. Vuoden 2023 lopulla siirryttiinkin myös Celiassa uusiin, pienempiin toimistotiloihin. Henkilöstön käytettävissä olevat toimistotilat Celian toimipaikassa pienenivät noin puolella, 1346 neliömetristä 731 neliömetriin. Celian kirjapaino ja varastotilat säilyivät ennallaan fyysisten tuotteiden tuottamista, jakelua ja säilyttämistä varten.

Pienempiin tiloihin siirryttäessä hyödynnettiin olemassa olevat toimistokalusteet, eikä uusia kalusteita näin ollen hankittu. Ylijääneistä toimistokalusteista 90 % myytiin tai annettiin uusiokäyttöön lahjoituksina. Lisäksi kierrätyskeskukseen lahjoitettiin viisi rullakollista poistettuja kirjoja, toimistotarvikkeita, astioita ja muuta varastoihin kertynyttä käyttötavaraa.

Uusiin toimistotiloihin saatiin henkilöstön yhteiskäyttötilaan aiempaa laajemmat kierrätysmahdollisuudet. Koska jätehuolto on nyt keskitetty, jätehuollon seuranta helpottui ja jätteet voi yhdellä kerralla viedä oikeaan paikkaan. Yhteistilaan kertyneet pantilliset pullot palautettiin muuton yhteydessä ja saadut panttimaksut lahjoitettiin UNICEFille.

Toimenpide toteutui.

Jätteiden lajittelutietoisuuden lisääminen

Vastuullisuustyöryhmän suunnitelmaan kuului koulutus jätteiden lajittelusta koko henkilöstölle vuoden 2023 aikana, mutta tätä toimenpidettä ei toteutettu.

Päätettiin odottaa vuoden loppupuolella toteutuvaa uusien toimistotilojen valmistumista, jolloin toimipaikan jätteiden kierrätyspiste on uudistettu ja sen myötä koulutus on tarkoituksenmukaisempi.

Toimenpide ei toteutunut.

Selvitetään henkilöstön kodin ja työskentelypisteen välisten matkojen kestävyyttä

Vastuullisuustyöryhmä teetti työmatkakyselyn, johon vastasi 36 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitä kulkutapoja henkilöstö käyttää kodin ja työskentelypisteen välisillä matkoilla.

85 % valituista kulkutavoista työmatkojen osalta olivat kestäviä kulkutapoja eli kävelyä, pyöräilyä tai joukkoliikennettä.

Toimenpide toteutui.

Yhteistyö ja kumppanuus

Saavutettavuuslupauksen muotoilu yhteistyökumppaneille

Tavoitteena oli luoda yhteinen konsepti, saavutettavuuslupaus, Celian kumppaneille ja kolmannen sektorin toimijoille kirjallisuuden ja lukutaidon parissa. Saavutettavuuslupaus on muistilistatyyppinen dokumentti, johon yhteistyökumppani voisi sitoutua. Pyrkimyksenä oli edistää Celian yhteistyökumppanien tietoisuutta saavutettavuudesta ja saada kumppanit pohtimaan asiaa omassa ympäristössään.

Teemaa lähestyttiin viestinnällisenä kampanjana, jonka sisältöä suunniteltiin vuonna 2023: kenelle kampanja (saavutettavuuslupaus) on suunnattu, mitä sillä tavoitellaan ja mitä sisältöjä siihen kuuluu. Suunniteltiin myös alustavaa aikataulutusta ja tehtävänjakoa. Lisäksi valittiin visuaalisen ilmeen toimittaja.

Saavutettavuuslupauksen kehittäminen toteutui vain osittain. Syynä tähän oli muun muassa panostustarve Sivistyshallinto 2030 -hankkeeseen, jolle ei ole osoitettu erillistä resursointia.

Toimenpide toteutui osittain.

Celian palvelukumppanit rekisteröivät enemmän verkkopalvelun käyttäjiä

Olennainen osa Saavutettavuuskirjasto Celian toimintaa on, että palvelukumppanit rekisteröivät Celian palveluun henkilöitä, joilla on lukemiseste. Palvelukumppani voi olla esimerkiksi kirjasto tai koulu.

Vuonna 2023 palvelukumppanien tekemiä verkkopalveluiden käyttäjien rekisteröintejä oli kaikista rekisteröinneistä 96,5 %, joka on suurempi osuus kuin vuonna 2022.

Toimenpide toteutui.

Yhteenveto vuoden 2023 vastuullisuustoimenpiteiden toteutumisesta

Vastuullisuustoimenpiteitä oli suunniteltu vuodelle 2023 kaikkiaan yhdeksän (9) Celian eri tiimeissä toteutettaviksi. Niistä toteutettiin kokonaisuudessaan kuusi (6) ja osittain kaksi (2). Täysin toteutumatta jäi yksi (1) toimenpide.

Toteutuneiden toimenpiteiden prosenttiosuus: 7/9 = 78 %. Osittain toteutuneet toimenpiteet lasketaan puolikkaina eli 0,5:n arvoisina.

Vastuullisuusteot, joita ei ollut taulukossa

Celialle tehtiin uusi tulossopimus alkaen vuodesta 2024. Yhtenä mittarina uudessa tulossopimuksessa on toteutuneet vastuullisuustoimenpiteet (prosenttiosuutena tarkasteluvuodelle suunnitelluista toimenpiteistä).

Tämän lisäksi Celiassa järjestettiin selkokielen koulutus, jossa käytiin läpi Celian nettisivuilla olevia tekstejä ja harjoiteltiin niiden muuttamista selkokielisiksi.

Celian jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön

Celian jalanjälki eli toiminnan negatiiviset vaikutukset ympäristölle muodostuvat suureksi osaksi fyysisten ja digitaalisten tuotteiden jakelusta sekä toimistotilojen käytöstä.

Kirjojen ja muovikohokuvien jakelusta aiheutuva jalanjälki Celian toiminnassa

CD- ja verkkolainojen suhde muuttuu hitaasti vuosi vuodelta ja CD-lainoja tehdään joka vuosi vähemmän. Osa verkkolainoista on myös fyysisiä tuotteita, kuten kohokuvia ja pistekirjoja, mutta määrä on hyvin pieni verrattuna kaikkiin muihin verkkolainoihin. CD-lainojen osuus laskee vuosi vuodelta:

  • Vuonna 2021 CD-lainoja tehtiin 26 % ja verkkolainoja 74 %.
  • Vuonna 2022 CD-lainoja tehtiin 24,6 % ja verkkolainoja 75,4 %.
  • Vuonna 2023 CD-lainoja tehtiin 22 % ja verkkolainoja 78 %.

CD-äänikirjojen osalta jalanjälki syntyy CD-levyjen poltosta, toimittamisesta asiakkaille postitse ja levyjen hävittämisessä syntyvän jätteen käsittelystä. Lisäksi polttorobotit, isot tietokoneet, vaativat ylläpitotoimia sekä alkuinvestoinnit.

Verkon kautta jaeltuna kirjojen striimaus tuottaa jalanjäljen lähinnä sähkönkulutuksen tuloksena. Samalla, kun CD-lainojen määrä vähenee, striimauksesta aiheutuva sähkönkulutus on kuitenkin ollut kasvussa viimeisten kahden vuoden aikana:

  • vuonna 2022 sähkönkulutus kasvoi 6 %
  • vuonna 2023 sähkönkulutus kasvoi 5 %.

Tämä vaikuttaa olevan linjassa kohonneen striimauslainojen määrän kanssa.

Celia käyttää muovia kohokuviensa tuotannossa. Muovin käytön jalanjälkeen vaikuttaa muovimateriaalin kuljetus Yhdysvalloista, kuvien valmistus Celiassa oleville laitteilla, kuljetus asiakkaille ja materiaalin hävittäminen sekajätteenä. Celian kirjapainossa pyritään hyödyntämään esimerkiksi muovin toimituksessa käytetyt pakkausmateriaalit omissa lähetyksissä tai muilla keinoin.

Toimistotilojen käyttö

Celiassa on käytössä hybridityöskentelymalli, joka mahdollistaa etätyöskentelyn ja toimistotiloissa tapahtuvan työskentelyn yhdistämisen valtaosalle työntekijöitä sovittujen sääntöjen puitteissa ja työtehtävistä riippuen. Loppuvuonna 2023 pienentyneiden toimistotilojen sähkönkulutuksesta saadaan tietoa vasta vuoden 2024 aikana.