Siirry sisältöön

Celian lasten ja nuorten strategia 2022–2025

Hyväksytty johtoryhmässä 8.2.2022

Lapsi katselee ja kuuntelee kuulokkeilla kirjaa mummonsa sylissä

1.1 Aluksi

Celian lasten ja nuorten strategia vuosille 2022–2025 pohjaa syksyllä 2021 hyväksyttyyn Celian strategiaan 2021–2025. Strategian taustalla on hallitusohjelma, joka painottaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta, nuorten osallisuutta ja syrjäytymisen vähentämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategian sekä ministeriön kulttuuripolitiikan mukaan jatkuva oppiminen kuuluu kaikille ja sivistyksellisten oikeuksien on toteuduttava yhdenvertaisesti. Tärkeinä tavoitteina ovat kulttuuriin osallisuuden lisääntyminen ja eri väestöryhmien erojen kaventuminen osallistumisessa. Myös kaikkien ihmisten kulttuuriin osallistumismahdollisuuksien lisäämistä ja esteiden poistamista vähän osallistuvilta pidetään tärkeänä. Myös kansallinen lukutaitostrategia 2030 asettaa omia vaatimuksiaan Celian toiminnalle.

Celian tehtävä on antaa lukemisesteisille ihmisille mahdollisuus yhdenvertaiseen lukemiseen eli lukemiseen omilla ehdoillaan. Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa tuotteiden ja palveluiden kehittämistä lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen täydentämistä Celian kirjatarjonnalla.

Osa Celian strategiaa, ja samalla yksi tehtävistämme, on aineiston tuottaminen eri asiakasryhmille. Aineiston tuottamisen ohella Celian tulossopimuksessa vuosille 2020–2023 painotetaan lasten ja nuorten osalta muun muassa aktiivisuutta palveluiden käytössä sekä lukemisen edistämistä. Käyttäjien aktivointi onkin yksi keskeisimmistä tavoitteista strategiakaudella.

Olemme valmistelleet lasten ja nuorten strategiaa ja sen painopistealueita pohtimalla yhdessä lasten ja nuorten palveluiden ja heille suunnattujen tuotteiden parissa työskentelevien celialaisten kanssa sitä, mikä lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää ja mitä eri painotukset Celian koko strategiassa merkitsevät lasten, nuorten ja nuorten aikuisten palveluille.

Visiomme vuoteen 2025: Celia on lasten, nuorten ja nuorten aikuisten yhdenvertaisen lukemisen paras asiantuntija ja yhteistyökumppani.

Yhdenvertainen lukeminen tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen mahdollisuus lukea, saada tietoa ja oppia omilla ehdoillaan. Meillä Celiassa on sekä kokemusta että osaamista tarpeista, jotka liittyvät lukemisesteisten ihmisten lukemiseen ja kirjastopalveluihin, sekä lukutaidon hankkimiseen, kehittymiseen ja ylläpitoon liittyvää tietotaitoa. Vahvistamme asiantuntijuuttamme ja tukea yhteistyökumppaneillemme erilaisissa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten lukemisen ja oppimisen pulmissa. Kehitämme osaamistamme suunnitelmallisesti, ja tarjoamme asiantuntijuuttamme yhteistyökumppaneidemme hyödynnettäväksi pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

1.2 Celian perustehtävä eli missio

Perustehtävämme on tehdä lukemisesta yhdenvertaisempaa. Tarjoamme mahdollisuuden lukemiseen ja oppimiseen kaikille ihmisille, jotka eivät lukemisesteen vuoksi voi lukea painettua kirjaa. Lasten ja nuorten osuus asiakkaistamme on kasvanut nopeasti, ja otamme tämän huomioon toiminnassamme. Asiakaskunnastamme tällä hetkellä hieman alle puolet on alle 18-vuotiaita, mutta aineistohankinnoista olemme tälle kohderyhmälle kohdentaneet tähän saakka vain alle 20 %.

Lasten ja nuorten sekä koulujen lukumäärässä on tapahtunut iso muutos muutaman viime vuoden aikana. Vuonna 2018 käyttöön otettu koulujen palvelumalli sekä oppikirjojen maksuttomuus kasvattivat lasten ja nuorten asiakkaiden määrää, ja muuttivat samalla Celian koko käyttäjäkuntaa nuoremmaksi ja moninaisemmaksi. Lasten ja nuorten asiakasaktiivisuus on kuitenkin hälyttävän alhainen.

Vuonna 2017 alle 18-vuotiaita asiakkaita oli Celiassa 4005 henkilöä. Aktiivisia heistä oli 44 %. Kouluja oli asiakkaana 873 kpl. Lasten ja nuorten kirjoja lainattiin 39 405 kpl ja oppikirjoja myytiin 3250 kpl.

Vuonna 2021 lasten ja nuorten osuus oli 44 % asiakaskunnasta eli alle 18-vuotiaita asiakkaita oli 27 945 henkilöä. Aktiivisia (vähintään yksi laina) heistä oli 43 %. Koulujen rekisteröimistä asiakkaista vain 17,6 % oli kuunnellut sovelluksella tai selainkuuntelussa kolme tuntia tai enemmän vuoden 2021 aikana. Kouluja oli asiakkaana 2257 kpl. Peruskoulun ääni- ja DaisyTrio-oppikirjoja lainattiin 15 514 kpl ja lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjoja äänikirjoina ja DaisyTrio-kirjoina lainattiin 128 440 kpl.

Alle 18-vuotiaista vain 2 prosentilla on näköön liittyvä lukemiseste, kun taas oppimisvaikeus on 68,3 prosentilla. Muu lukemiseste on, tai tieto lukemisesteestä puuttuu 29,8 prosentilla. Kaikilla asiakkailla näköön liittyvä syy on 22,1 prosentilla, oppimisvaikeus 48,5 prosentilla ja muista lukemisesteistä ei ole tietoa. Suurin osa alle 18-vuotiaista on verkkoasiakkaita, lapsista ja nuorista cd-lainaajia on vain 0,2 prosenttia.

Edistämällä yhdenvertaista lukemista, eli lukemisesteisten ihmisten lukutaitoa, lukemista ja oppimista, toimintamme luo edellytyksiä yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja torjuu syrjäytymiskehitystä, joka on huolestuttava suuntaus etenkin nuorten ja nuorten aikuisten tulevaisuutta ajatellen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme perustuu ainutlaatuiseen kokoelmaan sekä palveluiden saavutettavuuteen ja saatavuuteen yhdessä lasten ja nuorten palveluita tarjoavien yhteisöjen kanssa. Vaikuttavuutemme yhtenä kulmakivenä on tutkitun tiedon haltuunotto ja soveltaminen toiminnassa. Tuemme ja neuvomme kustantajia ja muita julkaisijoita, jotta ne voivat parantaa tuottamiensa aineistojen saavutettavuutta.

1.3 Kehitämme palveluitamme lapsille ja nuorille eri näkökulmista

Määrittelemme lasten ja nuorten tuotteiden ja palveluiden kehittämistyöllemme strategiset painopisteet neljästä eri näkökulmasta: palveluiden käyttäjien, palvelu- ja yhteistyökumppanien sekä yhteiskunnan ja oman työyhteisömme näkökulmasta.

1.3.1 Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten näkökulma

1.3.1.1 Syvennämme asiakasymmärrystämme sekä olemassa olevista, että potentiaalisista asiakkaista

Lisäämme ymmärrystämme käyttäjistä ja heidän tarpeistaan hyödyntämällä asiakaspalautetta, asiakaskyselyitä, selvityksiä, muiden tekemiä tutkimuksia sekä raportointi- ja analyysityökalumme avulla tuotettua tietoa.

Otamme huomioon, ettemme tunne vielä kaikkia niitä ryhmiä, joiden elämää, kulttuuriin osallistumista ja oppimista Celian tuotteet ja palvelut voisivat parantaa, jos he vain olisivat tietoisia oikeudestaan niihin. Parannamme tietämystämme niin lukutaidosta, monilukutaidosta kuin erilaisista lukemisen edistämisen tavoista ja kanavista, jotta voimme kohdistaa resursseja niihin ja siten vähentää lasten, nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisvaaraa yhteiskunnasta.

Otamme toiminnassamme huomioon, että alle 18-vuotiaista koostuvan asiakaskunnan parissa työskenteleviä tahoja ohjaa moni säädös ja pykälä, jotka eivät koske aikuisia, ja että alaikäisistä koostuva asiakaskuntamme perheineen ja lähipiireineen saattaa elää monesta syystä haastavaa elämäntilannetta. Muistamme, että haasteet lukemisessa voivat olla ylisukupolvisia. Erilaiset ongelmat lukemisessa ja oppimisessa saattavat johtaa siihen, että asiakaskunnan osallistuminen yhteiskuntaan heikkenee.

Pyrimme siihen, että asiakkaiden palvelupolut jatkuvat saumattomasti elämän- ja ikävaiheesta toiseen ilman, että palvelussa syntyy katkoksia. Palvelupolkujen saumattomuus koskee myös eri luokka- ja koulutusasteiden eroja. On tärkeää myös huomioida palvelujen jatkuvuus, kun nuori tai nuori aikuinen päättää koulunsa ja opiskelunsa ja joutuu ehkä jatkossa hoitamaan asiakkuuttaan itsenäisesti.

1.3.1.2 Tarjoamme lapsille ja nuorille monipuolisia ja kattavia aineistoja

Varmistamme, että kokoelmaan valittavat kirjat ovat laaja-alainen ja monipuolinen otos kustantajien tarjonnasta. Valitsemme kirjat kirjastotyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja siten, että kokoelma on tasapainoinen suhteessa asiakasryhmien kokoon, lainauskäyttäytymiseen ja tiedontarpeisiin. Kehitämme aktiivisesti kokoelmaa, jotta se tarjoaa ajantasaisia ja tasalaatuisia aineistoja niin lapsille, nuorille kuin nuorille aikuisille.

Otamme tarjonnassamme huomioon, että osalle käyttäjistä olemme ainoa lukemisen vaihtoehto, kun taas toiset voivat hyödyntää myös muiden toimijoiden aineistotarjontaa. Tarjoamme käyttäjille aineistoja ja palveluita myös muualta maailmasta sekä eri kielillä.

Huolehdimme siitä, että Suomessa asuvien vähemmistöjen tarpeet saavutettavan kirjallisuuden osalta otetaan toiminnassamme huomioon. Turvaamme resurssien puitteissa esimerkiksi saamenkielisen kirjallisuuden saatavuuden saavutettavassa muodossa.

Tuotamme näkövammaisille lapsille ja nuorille tarkoitettuja taktiilituotteita tulevaisuuden kannalta kestävästi ja asiakaskunnan tarpeita parhaiten tukien. Varmistamme, että turvaamme etenkin vaikeimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja nuorten aikuisten oikeudet yhdenvertaiseen lukemiseen ja oppimiseen. Otamme huomioon asiakaskunnan erilaiset ja erityiset tarpeet esimerkiksi kognitiivisen saavutettavuuden ja sopivien aineistolajiemme suhteen.

1.3.2 Palvelu- ja yhteistyökumppaniemme näkökulma

1.3.2.1 Kehitämme yhteistyötä eri tahojen kanssa vastaamaan lasten ja nuorten tarpeisiin

Tiedostamme, että yhteistyö ja verkostot niin kotimaassa kuin pohjoismaisella tasolla ovat meille tärkeitä. Kehitämme keskeisiä palvelukumppanuuksiamme, jotta voimme kattavammin ja kestävämmin tavoittaa lukemisesteisiä lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia palveluidemme piiriin ja edistää yhdenvertaista lukemista. Kehitämme lukemisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Otamme haltuun uusia verkostoja, ja teemme pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa Lukukeskuksen, Lukuliikkeen ja Lastenkirjainstituutin kanssa.

Tuemme kirjastoja ja oppilaitoksia saavutettavien kirjastopalveluiden kehittämisessä sekä käyttäjien tavoittamisessa ja aktivoimisessa. Kehitämme koulujen palvelumallia vastaamaan paremmin sekä opettajien että oppilaiden tarpeita. Osallistumme toimintamme kannalta keskeisten kansallisten hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, ja olemme tarvittaessa mukana luomassa uusia avauksia. Pyrimme siihen, että Celian tunnettuuden parantumisen ansiosta sidosryhmät tunnistavat aiempaa helpommin omia tarpeitaan Celia-yhteistyön suhteen.

1.3.2.2 Teemme pitkäjänteistä työtä lukemisen edistämisen eteen

Tunnistamme sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää toimintaamme kohtaamaan lasten ja nuorten erilaisia tarpeita. Kehitämme yhteistyötä erilaisten lukemista edistävien hankkeiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Teemme kohderyhmän ja siihen liittyvät tuotteet ja palvelut toiminnassamme näkyväksi, ja huomioimme siihen liittyvät resurssit.

Teemme suunnitelmallista oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyötä, ja kohdistamme toimintaamme myös ammatilliseen ja erityisammatilliseen koulutukseen. Tarjoamme aktiivisesti aineistojamme koulujen käyttöön niin opetuksessa kuin lukuharrastuksen edistämisessä. Kuuntelemme oppilaitoksia ja heidän tarpeitaan herkällä korvalla ja olemme valmiita kehittämään ja toteuttamaan opetushenkilökunnan toiveita siitä, miten me voimme parhaiten tukea heitä tuottamalla tarpeen mukaan esimerkiksi erilaisia kirjalistoja opiskelua varten tai järjestämällä opastusta esimerkiksi webinaarien muodossa.

Tuemme yleisten kirjastojen työtä lukemisen edistämisessä tarjoamalla paitsi saavutettavaa aineistoa, myös erilaisia tukimateriaaleja, joiden avulla kirjastot voivat itse kertoa erilaisista lukemisen tavoista. Pyrimme siihen, että kirjastoilla ympäri Suomea on yhtäläiset valmiudet parantaa omien asuinkuntiensa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten lukutaitoa sekä tukea lukuharrastusta.

1.3.3 Yhteiskunnan näkökulma

Haemme aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia tilanteissa, joissa suunnitellaan ja kehitetään lasten ja nuorten kirjastopalveluihin ja saavutettavaan julkaisemiseen liittyviä ratkaisuja. Myös eri koulutusasteiden huomioiminen varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen ja korkea-asteeseen on meille tärkeää. Muistamme samalla, että osa potentiaalisesta Celian palveluiden kohderyhmästä on syystä tai toisesta koulutuksen ulkopuolella. Otamme tuotteissamme ja palveluissamme huomioon kognitiivisen saavutettavuuden.

Huomioimme, että Suomeen saapuu yhä enemmän ihmisiä toisista kulttuuripiireistä, joilla on lukemisen tai oppimisen vaikeuksia, ja että näillä henkilöillä on paitsi oikeus omaan kieleensä ja kulttuuriinsa, myös oikeus osallistua suomalaiseen kulttuuriin. Huomioimme tämän tarjoamalla esimerkiksi selkokielistä aineistoa. Muistamme samalla myös jo olemassa olevat, vähemmistön asemassa olevat kulttuurimme.

Seuraamme esteettömyyslainsäädännön kehittymistä ja soveltamista, ja jatkamme yhteistyötä kustantajien kanssa kirjallisuuden saavutettavuuden kehittämiseksi. Seuraamme myös saavutettavuuteen sekä erilaisiin lukemisen ja oppimisen vaikeuksiin liittyvää tutkimustyötä, ja käytämme tutkimustuloksia hyödyksi, kun kehitämme aineistoja lapsille ja nuorille.

1.3.4 Oman työyhteisömme näkökulma

Muokkaamme toimintatapojamme, johtamistamme, tehtäviämme sekä organisaatiotamme vastaamaan strategian viitoittamia tavoitteita ja suuntaa lasten ja nuorten tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

Panostamme jatkossakin henkilöstön osaamisen kehittämiseen lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa. Tuemme henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoittelemme toimintakulttuuria, jossa luodaan yhteistä ymmärrystä, panostetaan avoimuuteen ja tiedonjakamiseen sekä kannustetaan yhteiseen tekemiseen.