Gå till innehåll

Celias strategi för barn och unga 2022–2025

Antagen i ledningsgruppen 8.2.2022

Ett barn tittar och lyssnar på en bok med sin mormor

1.1 Inledning

Celias strategi för barn och unga för 2022–2025 bygger på Celias strategi 2021–2025 som antogs hösten 2021. Strategin bygger på regeringsprogrammet, som betonar tillgängliga kulturtjänster, ökad delaktighet för unga och minskad utslagning.

Enligt undervisnings- och kulturministeriets strategi och ministeriets kulturpolitik gäller kontinuerligt lärande alla och de kulturella rättigheterna ska tillgodoses på lika villkor. Viktiga mål är att delaktigheten av kulturen ökar och att skillnaderna i deltagandet mellan olika befolkningsgrupper minskar. Det betraktas också som viktigt att öka alla människors möjlighet att delta i kulturen och att avlägsna hinder för människor som deltar lite. Även den nationella läskunnighetsstrategin 2030 ställer krav på Celias verksamhet.

Celias uppgift är att ge personer med läsnedsättning möjlighet till jämlik läsning, det vill säga att de får läsa på sina egna villkor. Med tanke på de samhälleliga effektmålen innebär detta bland annat utveckling av produkter och tjänster för barn och unga i samarbete med olika aktörer, samt komplettering av den tillgängliga publiceringen med Celias bokutbud.

En del av Celias strategi och samtidigt en av våra uppgifter är att ta fram material för olika kundgrupper. I Celias resultatavtal för åren 2020–2023 betonas produktionen av material. I fråga om barn och unga betonas dessutom bland annat aktiv användning av tjänsterna och främjande av läsandet. Aktivering av användarna är därför ett av de mest centrala målen under strategiperioden.

Vi har berett strategin för barn och unga och dess prioriteringar genom att samtala med Celiaanställda som arbetar med tjänster för barn och unga och med produkter som är avsedda för dem om vad som är viktigt med tanke på barn och unga och vad olika prioriteringar i Celias helhetsstrategi innebär inom tjänsterna för barn, unga och unga vuxna.

Vår vision för 2025: Celia är den bästa experten och samarbetspartnern inom jämlik läsning för barn, ungdomar och unga vuxna.

Med jämlik läsning avses att alla har en jämlik möjlighet att läsa, få information och lära sig på sina egna villkor. Vi på Celia har både erfarenhet och kompetens inom behov som anknyter till läsning och bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning. Vi har också kunskaper och färdigheter som gäller lärande, utveckling och upprätthållande av läskunnigheten. Vi stärker vår expertis och vårt stöd till våra samarbetspartner i problem som gäller barns, ungas och unga vuxnas läsning och lärande. Vi utvecklar vår kompetens systematiskt och ställer vår expertis till våra samarbetspartners förfogande genom långsiktigt samarbete.

1.2 Celias grunduppgift, dvs. mission

Vår grunduppgift är att göra läsning mer jämlik. Vi erbjuder alla de människor möjlighet att läsa och lära sig nytt som på grund av läsnedsättning inte har möjlighet att läsa en tryckt bok. Andelen barn och unga i vår kundkrets har ökat snabbt och vi tar hänsyn till det i vår verksamhet. För närvarande utgör personer under 18 år något nästan hälften av vår kundkrets, men hittills har vi endast riktat knappt 20 procent av våra materialanskaffningar till denna målgrupp.

Det har skett en stor förändring i antalet barn, unga och skolor under de senaste åren. Servicemodellen för skolor som infördes år 2018 och avgiftsfriheten för läroböcker ökade antalet barn och unga som kunder. Samtidigt blev Celias användarkår som helhet yngre och mångsidigare. Barnens och ungdomarnas kundaktivitet är dock oroväckande låg.

År 2017 hade Celia 4 005 kunder som var under 18 år. Totalt 44 procent av dem var aktiva. Antalet skolor som kunder var 873. Totalt lånades 39 405 st. barn- och ungdomsböcker och såldes 3 250 st. läroböcker.

År 2021 utgjorde barn och unga 44 procent av kundbasen, dvs. 27 945 kunder var under 18 år. Totalt 43 procent av dem var aktiva (gjorde minst ett lån). Endast 17,6 procent av de kunder som registrerats av skolorna hade lyssnat i tre timmar eller mer med appen eller med strömmande läsning med webbläsare under 2021. Antalet skolor som kunder var 2 257 st. Totalt lånades 15 514 st. tal- och DaisyTrio-läroböcker. Samtidigt lånades 128 440 st. skönlitterära böcker och fackböcker för barn och unga som talböcker och DaisyTrio-böcker.

Endast 2 procent av alla kunder under 18 år har en läsnedsättning som anknyter till synen, medan 68,3 procent har inlärningssvårigheter. Totalt 29,8 procent har en annan läsnedsättning eller så saknas uppgift om deras läsnedsättning. Sammanlagt 22,1 procent av alla kunder har en orsak som anknyter till synen, medan 48,5 procent har inlärningssvårighet. Uppgift om andra läsnedsättningar saknas. Största delen av kunderna under 18 år är nätkunder, och endast 0,2 procent av barnen och de unga är cd-lånare.

Genom att vår verksamhet främjar jämlik läsning, det vill säga läskunnighet, läsning och lärande hos människor med läsnedsättning, skapar den förutsättningar för samhälleligt deltagande och bekämpar utvecklingen av utslagning, vilket är en oroväckande inriktning särskilt med tanke på framtiden för unga och unga vuxna.

Vårt genomslag i samhället bygger på vår unika samling samt på att tjänsterna är åtkomliga och tillgängliga genom samarbetet med organisationer som erbjuder tjänster för barn och unga. En av de viktigaste förutsättningarna för vårt genomslag och vår effekt är att vi inhämtar och tillämpar forskningsbaserad information i vår verksamhet. Vi stödjer och vägleder förläggare och andra utgivare så att de kan förbättra tillgängligheten av de material som de producerar.

1.3 Vi utvecklar våra tjänster för barn och unga ur olika perspektiv

Vi definierar de strategiska prioriteringarna för vår utveckling av produkter och tjänster för barn och unga ur fyra olika perspektiv: användarnas, service- och samarbetspartners, samhällets och vår egen arbetsgemenskaps perspektiv.

1.3.1 Barnens, ungas och unga vuxnas perspektiv

1.3.1.1 Vi fördjupar vår kundkännedom om både befintliga och potentiella kunder

Vi ökar våra insikter om användarna och deras behov med hjälp av kundrespons, kundenkäter, utredningar, undersökningar som andra gjort och information som producerats med hjälp av vårt rapporterings- och analysverktyg.

Vi tar hänsyn till att vi ännu inte känner alla de grupper vilkas liv, deltagande i kulturen och lärande Celias produkter och tjänster skulle kunna förbättra om de bara var medvetna om deras rätt till dem. Vi förbättrar våra kunskaper om läskunnighet, multilitteracitet och olika metoder och kanaler för främjande av läsandet så att vi kan inrikta resurser på dem och därigenom minska risken för att barn, unga och unga vuxna blir utslagna i samhället.

Vi tar hänsyn i vår verksamhet till att instanser som arbetar med en kundkrets som består av personer som inte fyllt 18 år regleras av många bestämmelser och paragrafer som inte gäller för vuxna, samt till att vår kundkrets, deras familjer och närmaste kretsar av många anledningar kan leva i utmanande livssituationer. Vi håller i minnet att utmaningar som gäller läsning kan vara intergenerationella. Olika problem med läsning och lärande kan leda till att kundernas deltagande i samhället minskar.

Vi strävar efter att kundernas servicestigar fortsätter smidigt från ett livs- och åldersskede till ett annat utan att det uppstår avbrott i servicen. Vi vill också åstadkomma smidiga servicestigar mellan olika årskurser och utbildningsstadier. Det är även viktigt att tänka på tjänsternas kontinuitet, då en ung eller ung vuxen slutför sin skolgång och sina studier och eventuellt ska sköta sin kundrelation självständigt i fortsättningen.

1.3.1.2 Vi erbjuder barn och unga mångsidiga och heltäckande material

Vi säkerställer att de böcker som väljs till samlingen representerar ett omfattande och mångsidigt urval av förläggarnas utbud. Vi väljer böckerna i enlighet med de etiska principerna för biblioteksarbete och på ett sådant sätt att samlingen är i balans med kundgruppernas storlek, utlåningsbeteende och informationsbehov. Vi utvecklar aktivt samlingen så att den erbjuder aktuella material av jämn kvalitet för barn, unga och unga vuxna.

I vårt utbud tar vi hänsyn till att vi är det enda alternativet för läsning för en del av användarna, medan andra också kan utnyttja andra aktörers utbud av material. Vi erbjuder våra användare material och tjänster också från andra delar av världen och på olika språk.

Vi sköter om att behoven av tillgänglig litteratur bland minoriteterna i Finland beaktas i vår verksamhet. Inom ramen för våra resurser tryggar vi till exempel tillgången till litteratur på samiska i en tillgänglig form.

Vi producerar taktila produkter för synskadade barn och unga på ett sätt som är hållbart med tanke på framtiden och som bäst stödjer kundkretsens behov. Vi säkerställer att vi särskilt tryggar de mest utsatta barnens, ungas och unga vuxnas rättigheter till jämlik läsning och jämlikt lärande. Vi tar hänsyn till de varierande och särskilda behoven hos kundkretsen till exempel i fråga om kognitiv tillgänglighet och lämpliga materialtyper.

1.3.2 Våra service- och samarbetspartners perspektiv

1.3.2.1 Vi utvecklar samarbetet med olika instanser i enlighet med barnens och ungas behov

Vi inser att samarbete och nätverk både i Finland och på nordisk nivå är viktiga för oss. Vi utvecklar våra centrala servicepartnerskap så att vi kan mer heltäckande och hållbart nå barn, unga och unga vuxna som har läsnedsättning med våra tjänster och främja jämlik läsning. Vi utvecklar åtgärderna som anknyter till främjandet av läsning. Vi går med i nya nätverk och samarbetar långsiktigt bland annat med Läscentrum, Läsrörelsen och Barnboksinstitutet.

Vi stödjer bibliotek och läroanstalter i deras utveckling av tillgängliga bibliotekstjänster och i deras åtgärder för att nå och aktivera användare. Vi utvecklar servicemodellen för skolorna så att den allt bättre tillgodoser behoven hos både lärare och elever. Vi deltar i planeringen och genomförandet av nationella projekt som är viktiga för vår verksamhet, och bidrar också vid behov till nya initiativ. Vi strävar efter att Celia blir allt bättre känd, så att det därigenom blir lättare för intressentgrupperna att identifiera sina egna behov som gäller samarbetet med Celia.

1.3.2.2 Vi arbetar långsiktigt för att främja läsningen

Vi identifierar intressentgrupper och samarbetspartner med hjälp av vilka vi kan utveckla vår verksamhet så att den tillgodoser de varierande behoven hos barn och unga. Vi utvecklar samarbetet med olika projekt och samarbetspartner som främjar läsningen. Vi gör målgruppen och de produkter och tjänster som anknyter till den synliga och tänker på de resurser som förknippas med den.

Vi bedriver systematiskt samarbete med läroanstalter och högskolor och inriktar också vår verksamhet på yrkesutbildning och specialyrkesutbildning. Vi erbjuder aktivt våra material till skolornas förfogande inom både undervisningen och främjandet av läsintresset. Vi lyssnar lyhört på läroanstalterna och deras behov och är beredda att utveckla och genomföra undervisningspersonalens önskemål på hur vi kan bäst stödja dem. Det gör vi till exempel genom att producera boklistor av olika slag för studier eller genom att ordna vägledning till exempel i form av webbseminarier.

Vi stödjer de allmänna bibliotekens arbete inom främjandet av läsning genom att erbjuda tillgängligt material och olika stödmaterial med vilka biblioteken kan själva berätta om olika sätt att läsa.

Vi strävar efter att biblioteken runt om i Finland har jämlik beredskap att förbättra läskunnigheten hos barn, unga och unga vuxna i kommunerna och att stödja deras läsintresse.

1.3.3 Samhällsperspektivet

Vi söker aktivt samarbetsmöjligheter när lösningar som gäller bibliotekstjänster för barn och unga och tillgänglig publicering planeras och utvecklas. Det är också viktigt för oss att ta hänsyn till olika utbildningsstadier från småbarnspedagogiken till andra stadiet och högskoleutbildning. Vi håller samtidigt i minnet att en del av den potentiella målgruppen för Celias tjänster av en eller annan orsak står utanför utbildningen. Vi tänker på kognitiv tillgänglighet i våra produkter och tjänster.

Vi tar hänsyn till att det kommer allt fler människor från andra kulturkretsar till Finland som har svårigheter med läsningen eller lärandet. Vi tar även hänsyn till att dessa personer har rätt till sitt eget språk och sin egen kultur, men också rätt att delta i kulturen i Finland. Det gör vi till exempel genom att tillhandahålla lättläst material. Samtidigt tänker vi på våra existerande kulturer som är i minoritetsställning.

Vi följer med utvecklingen och tillämpningen av tillgänglighetslagstiftningen och fortsätter samarbetet med förläggare för utveckling av tillgänglig litteratur. Vi följer också med forskningen kring tillgänglighet och olika svårigheter med läsning och lärande, och vi utnyttjar forskningsresultaten när vi utvecklar material för barn och unga.

1.3.4 Vår egen arbetsgemenskaps perspektiv

Vi ändrar våra verksamhetssätt, vårt ledarskap, våra uppgifter och vår organisation i enlighet med de mål och den riktning som stakas ut i strategin med tanke på produkterna och tjänsterna för barn och unga.

Vi satsar även i fortsättningen på utveckling av personalens kompetens i frågor som gäller barn och unga. Vi stödjer personalen vid uppnåendet av målen. Vi strävar efter en verksamhetskultur som skapar gemensam förståelse, satsar på öppenhet och delning av information och som uppmuntrar till gemensamma aktiviteter.