Skip to content

Saavutettavuus

Tyttö kirjoittaa muistivihkoon kuulokkeet päässään.

Yleistä tietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavuudella on useita eri osa-alueita.

Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään usein toistensa synonyymeina. Sana saavutettavuus on kuitenkin vakiintumassa niihin tilanteisiin, kun puhutaan verkkopalveluista, ja esteettömyys on käytössä erityisesti silloin, kun kyseessä on fyysinen ympäristö.

  • Fyysinen saavutettavuus on ympäristön esteettömyyttä eli sitä, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät henkilöt pääsevät liikkumaan esteettä.
  • Tiedonsaannin saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että äänimuodossa. Keskeistä on myös ymmärrettävyys: onko tieto esitetty niin, että se on selkeää ja helposti ymmärrettävää?

Saavutettavuus riippuu tilanteesta ja henkilöstä

Saavutettavuutta voi myös ajatella näkökulmana, joka kiinnittää huomion ennen kaikkea erilaisiin käyttäjiin, heidän erilaisiin tilanteisiinsa, tarpeisiinsa ja mahdollisiin rajoitteisiinsa tai haasteisiinsa. Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia, myös saavutettavuuden suhteen on erilaisia tarpeita. Mikä on yhdelle saavutettavaa, ei riitä toiselle.

Esimerkiksi kuurosokea henkilö ei saa äänikirjasta tietoa, jonka näkövammainen kuuleva henkilö saa. Vaikeasti lukivaikeuksinen henkilö taas ei välttämättä saa tietoa edes selkokielisestä tekstistä, ja videon muodossa esitetty tieto voi olla hänelle paras tapa. Suomenkielinen sisältö on saavuttamatonta sellaiselle henkilölle, joka ei osaa suomea.

Saavutettavuus on myös tilannekohtaista. Kirkas auringonpaiste saattaa vaikeuttaa e-kirjan lukemista tabletin näytöltä niin pahasti, että tekstistä ei saa selvää. Tai verkkosivun sisältö jää saavuttamatta, kun mobiililaitteen akku loppuu.

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käyttöliittymän käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.

  • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.
  • Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä sekä jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuus pitää ottaa huomioon kokonaisuuden näkökulmasta: verkkopalvelun kaikkien osien tulee olla saavutettavia, jotta kokonaisuus olisi aidosti mahdollisimman helppokäyttöinen. Siksi pelkkä teknisen standardin noudattaminen ei riitä.

Lisää tietoa ja ohjeita verkkopalvelujen ja viestinnän saavutettavuudesta Celian tuottamalla Saavutettavasti.fi-sivustolla.

Saavutettavat kirjat

Saavutettava kirja on sellainen kirja, jonka muoto on lukijalle sopiva ja jonka sisältöön lukija pääsee käsiksi. Erilaisilla lukijoilla on erilaisia tarpeita. Celia antaa neuvoja tuottamisesta ja tuottaa itse sellaisia saavutettavia kirjoja, jotka sopivat henkilöille, joille painetun tekstin lukeminen on vaikeaa.

Saavutettavia kirjamuotoja ovat esimerkiksi äänikirjat, pistekirjat ja sellaiset e-kirjat, joiden tekstisisältöön pääsee teknisillä apuvälineillä käsiksi. Myös selkokieliset kirjat ovat saavutettavia kirjoja.

Tietoa saavutettavista julkaisuista
Tietoa saavutettavuudesta kirjastoille