Siirry sisältöön

Uutiset

Jopa 90 % Celian yhteistyö- ja palvelukumppaneista arvioi yhteistyön sujuvaksi

Celia teki maalis-huhtikuussa 2021 tutkimuksen, jonka tavoitteena oli saada tietoa yhteistyö- ja palvelukumppaneiden tyytyväisyydestä yhteistyöhön. Lisäksi selvitettiin näiden sidosryhmien näkemyksiä Celian toiminnasta, tunnettuudesta, viestinnästä ja imagosta. Kyselyn vastaajissa oli muun muassa kirjastoja, kouluja, äänittämöjä, erilaisia yhdistyksiä ja julkishallinnon edustajia. Vastauksia saatiin 752 kpl. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy sähköpostikyselynä. Tutkimus oli soveltuvin osin seurantaa vuoden 2016 vastaavalle tutkimukselle.

Tavoitteena laaja-alainen ymmärrys yhteistyön tilanteesta ja kehittämiskohteista

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Toisena tavoitteena oli löytää kumppanikohtaisia kehittämiskohteita yhteistyön parantamiseksi. Kolmantena tavoitteena oli saada evästystä Celian tulevaan sidosryhmäyhteistyön suunnitelmaan, jossa on tarkoitus hahmotella yhteistyön strategista kehittämistä.

Avointa palautetta tuli paljon ja se oli erittäin laadukasta. Keskeisimpinä kehittämiskohteina nähtiin kumppaneiden mahdollisuudet vaikuttaa Celian toimintaan, ruotsinkielinen palvelu sekä aktiivinen yhteydenpito sidosryhmiin. Vastaajilla oli myös ideoita tilanteen parantamiseksi: mm. oma yhteydenottokanava, oma yhteyshenkilö ylipäätään tai alueellisesti, uutiskirjeet ja kohdennettu viestintä.

Arvio Celian toiminnasta ja yhteistyöstä myönteinen

Kaiken kaikkiaan arviot olivat hyvin myönteisiä: 80 % vastaajista antoi Celian toiminnalle arvosanan 6 tai 7 asteikolla 1–7, keskiarvoksi muodostui 6,0 (2016: 5,2). Kiitettävä osuus vastaajista eli 76 % antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9 tai 10 asteikolla 0–10. Celian suositteluindeksi eli NPS oli 72 eli todella korkea. Myös Celian toiminnan tunteminen oli parantunut: 57 % vastaajista arvioi tuntevansa Celian erittäin tai melko hyvin (2016: 51 %).

Aiempaa useammin toiminnan nähtiin kehittyneen myönteisellä tavalla: 51 % vastaajista arvioi Celian toiminnan muuttuneen positiivisesti viimeisen kahden vuoden aikana (2016: 41 %). Negatiivisesti toiminnan arvioi muuttuneen ainoastaan 1 % (2016: 18 %).

Yhteistyötä arvioitiin erittäin myönteisesti. Jopa yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi yhteistyön Celian kanssa olleen erittäin tai melko sujuvaa (2016: 73 %). Avoimissa palautteissa kiiteltiin yhteistyötä asiantuntevuudesta, nopeudesta ja ystävällisyydestä. Rakentavat palautteet liittyivät käytön ja rekisteröinnin haasteisiin, oppikirjamateriaalin saatavuuteen, ohjeiden lisäämiseen, kirjojen löydettävyyteen, luennan laatuun, ongelmatilanteista tiedottamiseen ja uusista toiminnoista kertomiseen. Celian toivottiin myös järjestävän kumppaneiden yhteyshenkilöille lisää koulutusta.

Korkeakoulukirjastot tyytyväisimpiä kumppaneita

Suurimmista vastaajaryhmistä koulujen ja oppilaitosten kaikkien vastausten keskiarvo asteikolla 1–7 oli 5,86 ja kirjastojen 6,12. Kriittisin arvio kummallakin ryhmällä oli kumppaneiden mahdollisuudesta vaikuttaa Celian toimintaan: kouluilla 4,9 ja kirjastoilla 5,1. Kokonaisuudessaan myönteisimmin Celian tehtävien ja tavoitteiden toteutumista arvioivat korkeakoulukirjastot, joilla kaikkien vastausten keskiarvo oli 6,3. Arvioiden taso säilyi jokseenkin samana riippumatta siitä, kuinka kauan yhteistyö oli kestänyt.

Celia sai tehtäviensä ja tavoitteidensa toteuttamisesta erittäin hyviä arvioita. Parhaat arviot saivat yhdenvertaisen lukemisen edistäminen, huolehtiminen lukemisesteisten henkilöiden tarpeista ja laadukas palvelu suomeksi. Heikoimpia arvioita saivat yhteistyökumppaneiden mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja palvelu ruotsiksi.

Myös Celian viestintä sai hyviä arvioita. Myönteisimmin arvioitiin Celian viestintää suomeksi, viestinnän avoimuutta sekä viestinnän selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Heikoimpia arvioita saivat aktiivinen yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja viestintä ruotsiksi. Imagomääreistä Celiaan yhdistettiin vahvimmin hyödyllisten palveluiden tuottaminen, asiantuntevuus ja luotettavuus. Melko hyvin Celian toimintaa nähtiin kuvaavan kehittyminen ja uusiutuminen sekä keskustelevuus ja kuunteleminen.

Hyödynnämme tuloksia toimintamme kehittämisessä. Lämmin kiitos kaikille vastaajille!