Gå till innehåll

Nyheter

Upp till 90 % av Celias samarbets- och servicepartner bedömer att samarbetet är smidigt

I mars–april 2021 genomförde Celia en undersökning vars syfte var att få information om nöjdheten hos samarbets- och servicepartner om samarbetet. Dessutom granskades dessa intressentgruppers uppfattningar om Celias verksamhet, hur känt det är, dess kommunikation och image. Bland respondenterna i enkäten fanns bibliotek, skolor, inspelningsstudior, olika föreningar och företrädare för den offentliga förvaltningen. Undersökningen fick 752 svar. Undersökningen genomfördes av Innolink Oy som en e-postenkät. Undersökningen var till tillämpliga delar en uppföljning av motsvarande undersökning år 2016.

Mål en övergripande förståelse av situationen och utvecklingsområden i samarbetet

Syftet med undersökningen var att utreda hur samarbetet med olika intressentgrupper har utvecklats under de senaste åren. Ett annat mål var att hitta partnerspecifika utvecklingsområden för att förbättra samarbetet. Ett tredje mål var att få information inför Celias kommande plan för samarbete med intressentgrupperna, där avsikten är att skissa upp den strategiska utvecklingen av samarbetet.

Det kom mycket öppen respons av mycket hög kvalitet. De viktigaste utvecklingsområdena ansågs vara partnernas möjligheter att påverka Celias verksamhet, den svenskspråkiga servicen samt aktiv kontakt med intressentgrupper. Respondenterna hade också idéer för att förbättra situationen: bl.a. en egen kontaktkanal, en egen kontaktperson i allmänhet eller regionalt, nyhetsbrev och riktad kommunikation.

Bedömningen av Celias verksamhet och samarbete positiv

Sammantaget var bedömningarna mycket positiva: 80 % av respondenterna gav Celias verksamhet betyget 6 eller 7 på skalan 1–7, med ett genomsnitt på 6,0 (2016: 5,2). En berömlig andel av respondenterna, dvs. 76 %, gav betyget 9 eller 10 som sannolikhet för rekommendation på skalan 0–10. Celias rekommendationsindex, dvs. NPS, var 72, vilket är väldigt högt. Även kännedomen om Celias verksamhet hade förbättrats: 57 % av respondenterna bedömde att de känner Celia mycket eller ganska väl (2016: 51 %).

Oftare än tidigare ansåg man att aktiviteten har utvecklats positivt: 51 % av respondenterna bedömde att Celias verksamhet hade förändrats positivt under de senaste två åren (2016: 41 %). Endast 1 % ansåg att verksamheten har förändrats negativt (2016: 18 %).

Samarbetet bedömdes mycket positivt. Upp till nio av tio respondenter berättade att deras samarbete med Celia varit mycket eller ganska smidigt (2016: 73 %). I den öppna responsen var man tacksamma för expertis, snabbhet och vänlighet i samarbetet. Konstruktiv respons gällde utmaningarna med användning och registrering, tillgång till läroboksmaterial, tillägg av instruktioner, sökbarhet för böcker, kvalitet på läsning, kommunikation om problemsituationer och information om nya funktioner. Man önskade också att Celia skulle ordna mer utbildning för partnernas kontaktpersoner.

Högskolebibliotek de nöjdaste partnerna

Genomsnittet för alla svar bland de största respondentgrupperna skolor och läroanstalter var 5,86 och bibliotek 6,12 på skalan 1–7. Den mest kritiska bedömningen i båda grupperna var partnernas möjlighet att påverka Celias verksamhet: 4,9 i skolor och 5,1 på bibliotek. Den mest positiva bedömningen om Celias förverkligande av uppgifter och mål som helhet gav högskolebiblioteken, där genomsnittet låg på 6,3 för alla svar. Nivån på bedömningarna var ungefär samma oavsett hur länge samarbetet hade pågått.

Celia fick mycket bra bedömningar om förverkligandet av sina uppgifter och mål. De bästa betygen fick främjande av likvärdig läsning, beaktande av behoven hos personer med läsnedsättning och service av hög kvalitet på finska. De sämsta betygen fick möjligheten för partner att påverka verksamheten och service på svenska.

Celias kommunikation fick också bra betyg. Mest positivt bedömdes Celias kommunikation på finska, kommunikationens öppenhet och kommunikationens tydlighet och begriplighet. Aktiv kontakt med samarbetspartner och kommunikation på svenska fick de sämsta betygen. Bland profilerande attribut förknippades Celia mest till användbara tjänster, sakkunnighet och tillförlitlighet. Utveckling och förnyelse samt kommunikation och lyssnande ansågs beskriva Celias verksamhet ganska bra.

Vi använder resultaten i utvecklingen av vår verksamhet. Ett varmt tack till alla respondenter!