Gå till innehåll

Principer för utgivning av skön- och facklitteratur 2021

Val av material

Allmänna urvalsprinciper

I valet bedöms materialet bland annat enligt följande prioriteringar:

 • Materialets innehåll
  • Tema och hur det behandlas
  • Hur känd författaren är
  • Hur känt och pålitligt förlaget är
  • Stilen i texten
  • Materialets lämplighet för en viss materialtyp, såsom bilder, textens layout och längd
  • Källkritiskhet
 • Kundgruppernas behov
 • Bokens allmänintresse samt uppskattad efterfrågan
 • Samlingens mångsidighet och hur väl den tjänar sitt syfte
  • Olika genrer och ämnesområden
 • Aktualitet
 • Kvalitet, tidsbeständighet
 • Inhemskhet

Begränsningar

Celia producerar inte:

 • Manuskript
 • Artiklar eller andra enskilda texter
 • Tidningar
  • Celia producerar inte nya tidningar för samlingen.
 • Tecknade serier
 • Illustrerade verk
 • Sång- och notböcker
 • Partitur
 • Förkortad punktskrift
 • Ordböcker
 • Uppslagsverk
 • Matriklar
 • Doktorsavhandlingar
 • Kommittébetänkanden
 • Lärdomsprov
 • Kommentarverk till heliga texter
 • Lokalhistoriska texter
 • Företagshistoriker och andra historiker
 • Material som kränker människovärdet
 • Rasistisk litteratur
 • Litteratur som uppviglar till brott

Följande produceras i begränsad omfattning:

 • Böcker som är mer än fem år gamla och nya översättningar
  • I regel producerar Celia inte fackböcker som är mer än fem år gamla. När det gäller skönlitteratur beaktas i undantagsfall nya översättningar och även äldre material.
  • Endast en del av all den allmänna litteratur som ges ut i Finland produceras i tillgängligt format av Celia. Resurserna räcker inte till heltäckande anskaffning och inte heller till att fylla de luckor som uppstår i samlingen.
 • Språkkurser
  • Språkkursböcker produceras med beaktande av resurser och tidigare producerat material (av de allmännaste språken t.ex. engelska, tyska, franska, spanska). Kursernas textböcker produceras som punktskrifts- eller e-böcker. Övningsböckerna produceras som punktskriftsböcker.
 • Böcker som utkommer på eget förlag
  • Av de böcker som ges ut på eget förlag produceras framför allt verk som har skrivits av Celias kunder.
 • Yrkeslitteratur
  • Den yrkeslitteratur som produceras måste ha ett mer allmänt intresse, och även materialets ålder beaktas när produktionsbeslutet fattas.
 • Bokserier
  • Bokserier skaffas till samlingen, men Celia förbinder sig inte att producera alla delar i serierna.
 • Lagverk som uppdateras och som hänför sig till examina och licensierade verksamheter, såsom hygienguider och Handbok för jägare
 • Material på främmande språk
 • Noter i punktskrift produceras inte, men guider kring noter kan produceras enligt prövning.
 • Anskaffningsförslag från kunderna
  • Celia får många anskaffningsförslag från kunderna, men endast en del av dem kan uppfyllas enligt utgivningsprinciperna och resurserna.

Urvalsprinciper som hänför sig till samlingens materialtyp och språk

Talböcker för vuxna på finska

I urvalet prioriteras inhemsk litteratur. Detta återspeglas till exempel i de bokval som bokklubbar som främst är avsedda för CD-kunder gör. Celia har som mål att skaffa till exempel lättlästa böcker till samlingen.

Talböcker på svenska

Celias egenproducerade böcker är inlästa på finlandssvenska. I den egna produktionen prioriterar Celia verk av finländska förlag och finländska författare.

De böcker som genom ett bytesavtal fåtts från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) i Sverige är inlästa på rikssvenska.

Talböcker på främmande språk

När det gäller böcker på främmande språk prioriteras kundernas önskemål, kundernas språkhobbyer och olika modersmål så långt det är möjligt.

Talböcker för barn och ungdomar

Redan på grund av de olika åldersgrupperna är kundkretsen brokig. I valet av böcker beaktas behovet av litteratur i olika årskurser och i modersmålsundervisningen. När det gäller barn- och ungdomslitteratur är det viktigt att uppmärksamma fenomen i tiden, liksom exempelvis olika familjer och livssituationer. Det är viktigt att stödja läsinlärning, läsintresse och upprätthållande av läskunnighet genom bokval.

DaisyTrio-böcker på finska

Böcker på finska produceras endast i DaisyTrio-format om illustrationerna är en oumbärlig del av boken. På grund av begränsade resurser produceras endast ett fåtal böcker för vuxna på finska per år.

DaisyTrio-böcker för barn och ungdomar innehåller ofta illustrationer. En mer flytande läsning stärks av att man följer texten på en skärm samtidigt som man hör texten bli uppläst. Korta fackböcker och kortare romaner är väl lämpade för DaisyTrio-formatet.

Punktskriftsböcker

Att lära sig läsa punktskrift och att stödja en mer flytande läsning med hjälp av punktskriftsböcker är viktigt för alla som håller på att lära sig läsa punktskrift, oberoende av ålder. Böckerna produceras med olika tät punktskrift, och en av prioriteringarna i urvalet är lättlästa böcker.

Punktskriftsböcker produceras till stor del utifrån anskaffningsförslag från kunderna.

Elektroniska böcker

Vid valet av elektroniska böcker beaktas kundernas anskaffningsförslag. Behovet av elektroniska böcker samt målgruppen för dem ska utredas mer i detalj under 2022.

Läsa själv-böcker

I en Läsa själv-bok med punktskrift och bilder är texterna korta, och boken innehåller reliefbilder i färg. Med hjälp av boken kan läsaren öva sig i att läsa både punktskrift och reliefbilder. Syftet med en Läsa själv-bok är att stödja självständig läsning och lärglädje, och illustrationerna guidar läsaren mot konsten att läsa bilder.

Kundfeedback om teman beaktas i valet av berättelser. Också texten i boken måste vara sådan att det är lätt att kombinera den med bilder. Detta kräver att texten har lämplig rytm så att text och bild fungerar tillsammans. Texten är antingen tätt med glest eller glest med glest. Boken innehåller både punktskrift och svart/tryckt text.

Taktila böcker

Taktila böcker är färgglada bilderböcker som man kan känna på och som är tillverkade av olika material. Böckerna kan till exempel användas för att öva finmotoriska färdigheter, träna sinnesfunktioner och lära sig nya ord och begrepp. Taktila böcker innehåller också punktskrift, och böckerna kan dessutom inkludera en inspelning.

Utifrån önskemål följer Celia upp vilken typ och nivå av böcker användarna vill låna. Informationen används för att utveckla samlingen och instruera böckernas författare. En mångsidig samling möjliggör långvarig användning för läsare i olika åldersfaser.

Vi läser tillsammans-böcker

Vi läser tillsammans-böckerna är vanliga bilderböcker för barn, där punktskriften har klistrats på genomskinlig kontaktplast.

I bokvalet prioriteras tydliga bilder, bra färgkontrast och eventuell ytkontrast samt textlängd för att punktskriften ska rymmas i boken. Böcker med ljudknapp är också ett nyare tillägg till samlingen.