Gå till innehåll

Principer för utgivning av läromedel 2021

Celia producerar tillgängliga läromedel främst utifrån anskaffningsförslag. Beslutet om vad som ska produceras fattas av Celia. Läromedel produceras för olika utbildningsstadier, från småbarnspedagogik till högskoleundervisning.

Navigering på sidan

Med hjälp av länkarna nedan kan du gå direkt till den punkt som intresserar dig.

Anskaffningsförslag och upphandlingsperioder

Förslag om anskaffning av läromedel för grundskolan och gymnasiet kan lämnas in på Celianet på sidan Anskaffningsförslag.

Det finns upphandlingsperioder för läroböcker för grundskolan, men anskaffningsförslag behandlas året runt. Anskaffningsförslag för andra stadiet och högskolor kan lämnas in efter behov. I båda fallen är produktionstiden 3 månader, men om ett anskaffningsförslag som gäller en lärobok för grundskolan lämnas in utanför upphandlingsperioden kan Celia inte lova att boken är klar i tid till början av nästa termin.

Dessa utgivningsprinciper anger vilka böcker och på vilka grunder olika böcker produceras. På den här sidan anges med andra ord inte hurdana de av Celia producerade böckerna är. Mer information om Celias olika böcker finns under Celias böcker.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Taktila böcker

Celia får taktila böcker främst i form av donationer eller lärdomsprov eller tillverkade av hantverksentusiaster.

Taktila böcker köps också in med några års mellanrum och i samarbete med Celias nordiska systermyndigheter.

Önskemål om tema för de taktila böckerna fås av läsarna, och det är också utifrån önskemålen som samlingen med taktila böcker utvecklas.

Punktskriften i taktila böcker är normalt tätt med tätt eller tätt med glest. På kundens önskemål kan även glest med glest produceras.

Vi läser tillsammans-böcker

I valet av Vi läser tillsammans-böcker prioriteras tydliga bilder, färg- och ytkontrast samt textlängd för att punktskriften ska rymmas i böckerna.

Punktskriften är normalt tätt med tätt eller tätt med glest.

Läsa själv-böcker

I valet av Läsa själv-böcker beaktas önskemål om tema för nya taktila böcker och prioriteras böcker med bilder.

Punktskriften är antingen tätt med tätt eller tätt med glest. Samlingen innehåller en glest med glest-bok. Dessutom finns det tryckt text ovanför punktskriften.

Allmänna principer som gäller grundskolan och gymnasiet

Förslag om anskaffning av läroböcker för grundskolan och gymnasiet behandlas separat i en urvalsgrupp som följer dessa allmänna principer.

För grundskolan produceras läroböcker med punktskrift, Luetus-böcker och talböcker eller DaisyTrio-böcker. Det går inte att komma med önskemål om att en specifik DaisyTrio-bok ska produceras, utan urvalsgruppen bedömer om en lärobok skulle fungera bättre som talbok eller som DaisyTrio-bok.

En synskadad användare kan lämna in anskaffningsförslag om vilken boktyp som helst. Om orsaken till en läsnedsättning inte är en synskada kan man lämna in ett anskaffningsförslag om en DaisyTrio- eller tallärobok (lärobok i talboksformat).

Om läroboken redan finns i tillgängligt format hos ett förlag, producerar Celia den inte. Detta kan till exempel ske med ett anskaffningsförslag som gäller en tallärobok, eftersom många förlag redan erbjuder sina böcker i inläst format.

Celia producerar böcker enligt den senaste läroplanen. Men när läroplanen ändras tillämpar Celia en övergångsperiod då man enligt prövning även producerar böcker enligt den tidigare läroplanen.

Celia har som mål att producera den senaste upplagan av en föreslagen bok. Detta kan ibland innebära att man väntar på att en ny upplaga ska ges ut.

Om ett förlags lärobok uteslutande finns i elektroniskt format (t.ex. på Internet på en lärplattform eller som e-bok) kan Celia producera den om man får källmaterialet i ett lämpligt format och läroboken inte som sådan är tillgänglig. Sådana läromedel uppdateras av Celia enligt prövning.

Möjliga skäl att avslå ett anskaffningsförslag

Läroboken har ännu inte getts ut eller producerats i Finland.

Det är möjligt att använda en tillgänglig produkt i ett annat format. Celia kontaktar kunden vid behov. Om någon i ett anskaffningsförslag till exempel har önskat en lärobok med punktskrift och samma bok redan finns som Luetus-bok är det möjligt att Celia, beroende på kundens situation, föreslår Luetus-boken.

Läroböcker för grundskolan

Läroböcker med punktskrift

Läroböcker med punktskrift kan endast fås för synskadade användare.

För årskurs 1 och 2 trycks punktskriften i läroböckerna tätt med glest, och ovanför punktskriften placeras även tryckt text. Från årskurs 3 och framåt trycks punktskriften tätt med tätt som standard, och i dessa böcker placeras ingen tryckt text. Beroende på kundens behov kan en lärobok med punktskrift tryckas tätt med glest eller glest med glest även för högre årskurser än 1 och 2. Men inte heller då placeras någon tryckt text ovanför punktskriften.

Celias eget läromedel Matikkaa pisteillä (”Matte med punktskrift”) kan fås för årskurserna 1−6 i grundskolan, så för dessa årskurser produceras inte matematikböcker av förlagens läroböcker.

Luetus-bok

Luetus-böcker kan endast fås för synskadade användare.

Luetus-böckerna börjar användas i årskurserna 4−6 istället för böcker med punktskrift, beroende på elevens färdighetsnivå. I årskurserna 7–9 används främst Luetus-böcker.

Beroende på situationen kan läroböcker med punktskrift även produceras för årskurserna 7–9.

För årskurs 5 och 6 kan läromedlet Matikkaa pisteillä även fås som Luetus-bok.

Tallärobok

Talläroböcker finns att få för alla användare med läsnedsättning.

En tallärobok produceras inte om det finns en digital lärobok av samma bok (t.ex. på förlagets elektroniska lärplattform) och det är möjligt att lyssna på dess innehåll.

Dessutom produceras inte talläroböcker av uppgiftsböcker, läroböcker i matematik, läroböcker i främmande språk eller av ABC-böcker.

Läroböcker för gymnasiet

För gymnasiet produceras Luetus-böcker och talläroböcker samt enligt prövning DaisyTrio-böcker och läroböcker med punktskrift.

Läroböcker med punktskrift

Läroböcker med punktskrift får endast användas av synskadade användare.

Läroböcker med punktskrift produceras utifrån anskaffningsförslag enligt prövning.

Luetus-bok

Luetus-läroböcker får endast användas av synskadade användare.

I gymnasiet används främst Luetus-böcker.

Tallärobok

Talläroböcker finns att få för alla användare med läsnedsättning.

En tallärobok produceras inte om det finns en digital lärobok av samma bok (t.ex. på förlagets elektroniska lärplattform) och det är möjligt att lyssna på dess innehåll.

Dessutom produceras inte talläroböcker av uppgiftsböcker, läroböcker i matematik eller av läroböcker i främmande språk.

Yrkesutbildning på andra stadiet

Läroböcker för yrkesutbildning på andra stadiet produceras antingen utifrån ett anskaffningsförslag av en studerande eller utifrån en särskild urvalsgrupps val.

Läroböcker för yrkesutbildning på andra stadiet produceras främst för examensstudier.

Enligt prövning kan enskilda böcker produceras för förberedande studier inför yrkesutbildning, för fortbildning eller för avläggande av en separat yrkesexamen.

Läroböcker baserade på anskaffningsförslag

Läroböcker för yrkesutbildning som produceras utifrån en studerandes anskaffningsförslag produceras i regel som DaisyTrio-böcker med talsyntes. Enligt prövning kan en lärobok produceras för en synskadad användare, till exempel som en Luetus-bok eller lärobok med punktskrift.

Läroböcker som väljs av en urvalsgrupp

Läroböcker som väljs av en separat urvalsgrupp produceras främst som DaisyTrio-böcker inlästa med mänsklig röst. Böcker som väljs av urvalsgruppen kan också produceras med talsyntes. Målet är att färdigställa böckerna inom 8 månader. I bråda tider har anskaffningsförslag från kunder emellertid företräde framför dessa böcker.

Valet av DaisyTrio-böcker med mänsklig röst för yrkesutbildning görs planenligt och efter behov. Urvalsgruppen bedömer vilken typ av bok som behöver produceras som en DaisyTrio-bok med mänsklig röst. Vanligtvis innehåller dessa böcker komplext bildmaterial eller diagram eller tabeller.

Högskolor

En studerande kan lämna in anskaffningsförslag om obligatoriska kursböcker vid högskolor och om böcker som används som källa i lärdomsprov. Studeranden måste studera vid en finländsk högskola. Man kan också framföra önskemål om böcker för studier vid ett öppet universitet.

För högskolestudier produceras i regel DaisyTrio-böcker med talsyntes för s.k. strömmande läsning, där man lyssnar via webben. Andra bokformat, till exempel Luetus-böcker eller e-böcker, produceras enligt prövning.

Produktionstiden för böckerna är 3 månader. För särskilt krävande böcker kan produktionstiden vara längre. I så fall kontaktas kunden. Anskaffningsförslag kan lämnas in året runt, det finns ingen särskild upphandlingsperiod.

För lärdomsprov producerar Celia ett begränsat antal tillgängliga böcker.

Om boken finns som e-bok som är tillgänglig med hjälpmedel, produceras boken inte.

För högskolestudier produceras inte

  • bredvidläsningsmaterial (böcker som rekommenderas av kursledaren, men som inte är kursböcker)
  • lagsamlingar
  • artiklar, föreläsningsbidrag eller delar av böcker
  • språkordböcker, utom i undantagsfall.

Förhandsmaterial för urvalsprov till högskolor

De som söker i gemensam ansökan ska lämna in ett anskaffningsförslag om tillgängligt förhandsmaterial för ett urvalsprov senast den sista dagen av den gemensamma ansökan på våren. Försenade anskaffningsförslag behandlas inte. Om det gäller annat förhandsmaterial än det som rör gemensam ansökan ska man kontakta Celias kundtjänst.

Förhandsmaterial för urvalsprov produceras snabbare.

Böcker som används som förhandsmaterial för urvalsprov

Böcker för urvalsprov produceras i första hand med talsyntes av verk på finska, svenska och engelska. Böcker på andra språk produceras endast enligt prövning som tillgängliga e-böcker utan ljud.

En bok produceras om den inte kan fås i tillgängligt format någon annanstans.

Celia producerar inte gymnasiets läroböcker som material för urvalsprov.

Böcker för urvalsprov kan enligt prövning produceras som elektroniska böcker.

Artiklar och artikelsamlingar som används som förhandsmaterial för urvalsprov

Artiklar produceras i första hand med talsyntes. De produceras endast av artiklar på finska, svenska eller engelska.