Gå till innehåll

Celias publiceringspolicy

Innehåll

Celias publiceringspolicy i ett nötskal

Celias publiceringspolicy i ett nötskal

  • Vi följer med förändringarna i verksamhetsmiljön och anpassar vår publiceringspolicy och verksamhet enligt dem.
  • Vi främjar samarbetet med intressenter och undviker överlappande produktion med förläggarna.
  • Vid anskaffningsbesluten och produktionen av böcker och läromedel följer vi allmänna rekommendationer, principer och anvisningar.
  • Vi satsar resurser på produktion, produktutveckling och främjande av tillgänglighet.
  • Tillgängligheten till våra produkter grundar sig inte bara på böckernas egenskaper utan också på användarnas färdigheter samt den vägledning de får och de hjälpmedel de har tillgång till.

1 Syftet med Celias publiceringspolicy

1.1 Vad är publiceringspolicyns grundläggande uppgift?

Celias målsättningar och verksamhet är att upprätthålla och främja jämlik tillgång till litteratur, läsning, inlärning och utbildning för sina kunder. Publiceringspolicyn bidrar till att genomföra Celias verksamhetsidé och strategi. Syftet med publiceringspolicyn är att definiera målen med verksamhetsmodellerna för anskaffning, konvertering och produktion av material som Celia distribuerar.

1.2 Hur återspeglar publiceringspolicyn Celias verksamhetsmiljö och förändringarna i den?

Celias uppdrag är att främja tillgänglig publicering och jämlik läsning i samhället. Produktionen och distributionen av Celias eget material ska följa riktlinjerna för den samhälleliga utvecklingen inom tillgänglig publicering.

Celias produktion av material i tillgänglig form är inte det enda sättet på vilket litteratur och läromedel kan erbjudas personer med läsnedsättning. Den nationella lagstiftningen, som träder i kraft 2025, stöder EU:s tillgänglighetsdirektiv. I framtiden är målet att förläggare och andra instanser i princip gör sina publikationer tillgängliga.

1.3 Hur förverkligar Celia sin publiceringspolicy?

Celias anskaffningsbeslut och produktion grundar sig på den grundläggande rättigheten till läsning, inlärning och tillgång till litteratur som personer med läsnedsättning har och de genomförs med Celias tillgängliga resurser. I publiceringspolicyn finns det riktlinjer för hur och varför tillgängligheten i Celias produkter utvecklas och på vilka grunder anskaffningsbesluten fattas.

I publiceringspolicyn får Celias kunder och andra intressenter information om målgrupperna för de material som Celia producerar och distribuerar, kriterierna för materialproduktionen och hur Celia fastställer tillgängligheten för de producerade materialen. Den förtydligar också Celias målsättningar för kunder och andra intressenter. Publiceringspolicyn är förenlig med utvecklingen i tillgängligheten inom och tillgången till den allmänna litteraturen och läromedlen för personer med läsnedsättning.

Ur publiceringspolicyn härleds publiceringsprinciperna för såväl skönlitteratur och facklitteratur som också för läromedel, som för sin del i praktiken styr arbetet med samlingen och produktionen.

Publiceringspolicyn stöder sig på en beskrivning av Celias sortiment, produktionskriterier och produkternas tillgänglighetselement.
Den tekniska produktionspolicyn, som bland annat definierar produktionsprogrammen, produktionsplattformarna och gränssnitten, tryggar produktionen och publiceringen.

1.4 Vilka publiceringspolitiska mål har Celia vid det här laget uppnått?

Den överlappande produktionen har minskat och produkternas kvalitet har förbättrats genom det förlagssamarbete som Celia har ingått. Genom utbytesavtal med utländska bibliotek samt tack vare Marrakechavtalet behöver Celia inte producera böcker på andra språk i tillgängligt format, vilket sparar resurser.

De frigjorda resurserna har allokerats till utveckling av tillgängligheten för såväl Celias material som också material som tillhandahålls av förläggare och läroanstalter. Celia har utvecklat och tagit i bruk nya produkter såsom ämnesspecifika reliebildsamlingar, studiematerialet Matikkaa pisteillä och Luen itse-böckerna.

Tack vare att Celias läromedel är kostnadsfria är det möjligt att använda läromedlen i större omfattning och mångsidigare än tidigare såsom användning av boken med två olika format. Med detta avses både parallell användning av Celias produkter och parallell användning av Celias och förläggarnas produkter, exempelvis parallell användning av ett punkt- och Luetus-läromedel eller parallell användning av en inläst lärobok och en tryckt bok.

1.5 Vilka resultat är det i framtiden meningen att uppnå med publiceringspolicyn?

De anskaffningsbeslut som Celia fattar och de böcker och läromedel som Celia producerar strävar efter att fylla det tomrum som uppstår i tillgängligheten och tillgången till material publicerat av förläggare och andra instanser. Celias egna produkter uppfyller lagstiftningens krav på tillgänglighet och kundernas behov.

Produkternas tillgänglighet ligger på en högre nivå än för kommersiellt material också för det material som Celia producerat från grunden även när lagstiftningen inte kräver det. Celias produkter är också i framtiden delvis mera tillgängliga än vad som krävs enligt tillgänglighetsdirektivet.

2 Hur påverkar förändringarna i lagstiftningen Celias publiceringspolicy

2.1 Hur påverkar tillgänglighetsdirektivet Celias verksamhet?

EU:s tillgänglighetsdirektiv träder i kraft 2025. Då kräver lagstiftningen att de elektroniska böckerna och distributionsplattformarna för dem är tillgängliga. Den närmare definitionen och genomförandet av den nationella lagstiftningen är fortfarande öppna, men de kommer att ha betydande inverkan på innehållet i och distributionskanalerna för kommersiellt material för såväl skönlitteratur och facklitteratur som också för digitala läromedel.

Tillgängligheten till kommersiellt material påverkar inte direkt Celias verksamhet eftersom det faktum att material är tillgängligt inte garanterar att det är tillgängligt gratis för alla personen med läsnedsättning via bibliotek, skola eller motsvarande betjäningsmodell. Celia ansvarar dock inte för de skyldigheter som kommunerna har att till exempel skaffa läromedel.

2.2 Kommer ändringarna i upphovsrättslagen att påverka exempelvis behovet av styrning?

Det gjordes ändringar i upphovsrättslagen 2018 där syftet var att främja utbudet av material i tillgängligt format inom den Europeiska ekonomiska sfären och i tredje länder. Det internationella Marrakechavtalet och EU:s direktiv om läsnedsättning låg bakom ändringen.

Celia är en av de i lagen definierade behöriga sammanslutningarna som har rätt att framställa och tillgängliggöra material. De övriga behöriga sammanslutningar har fortfarande endast en liten mängd egen produktion.

Celia erbjuder andra sammanslutningar vägledning för utveckling av tillgängligheten i deras egna publikationer. Vägledning har getts till aktörer inom den offentliga sektorn, där det i synnerhet för högskolornas del skulle vara naturligt att utveckla tillgängliggörandet av material som används i inträdesproven och undervisningen. Celia erbjuder sin hjälp också till privata aktörer, såsom förläggare.

2.3 Vilka andra ändringar är att vänta i lagstiftningen?

En reform av den lag som fastställer Celias verksamhet kommer att ske från och med början av 2023. Publiceringspolicyn har utformats i samråd med lagberedningen och riktlinjerna i den har dragits upp med beaktande av den ändrade lagstiftningen så att de kan anpassas till den omarbetade lagstiftningen. Läroplikten har utvidgats så att alla som går ut grundskolan ska avlägga utbildning på andra stadiet. I samband med att läroplikten förlängdes blev läromedlen kostnadsfria. Till följd av reformen kan efterfrågan på läromedel öka för utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) och utbildning på andra stadiet i synnerhet gällande det behov som studerande med läs- och inlärningssvårigheter har. Det är ytterst viktigt att kommunerna vid anskaffningen av digitala läromedel beaktar att dessa är tillgängliga på det sätt som upphandlingslagen kräver.

3 Hur tillgodoses användarnas behov på bästa möjliga sätt med Celias publikationer

3.1 Hur ser Celias samling ut?

Celias samling är en kombination av skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Allt material kan lånas, men en del av materialet, såsom punktböcker och taktila böcker är avsedda att användas av specifika målgrupper.

Samlingen är en helhet med aktuellt material av jämn kvalitet som aktivt utvecklas och som har en komplett innehållsbeskrivning. Utvecklingen av Celias samling med skön- och facklitteratur sker med beaktande av böckernas långa livscykel och läromedlen produceras huvudsakligen utgående från kundernas anskaffningsförslag. Samtidigt förbättras aktualiteten i produktionen och den snabba tillgängligheten för Celias kunder.

Endast måttfulla strykningar görs i samlingarna eftersom det material som finns i Celias samlingar inte nödvändigtvis finns att tillgå någon annanstans. Det är främst föråldrad facklitteratur och äldre upplagor av läromedel, taktila böcker i dåligt skick samt skadade inspelningar, som inte går att återställa, som stryks.

3.2 Vem använder Celias tjänster?

Celia betjänar personer för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa till följd av en läsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller utvecklingsstörning. Med andra ord kan en läsnedsättning vara exempelvis en synskada, nedsatt syn, lässvårighet eller annan inlärningssvårighet i utvecklingen (såsom störning i språkutvecklingen, gestaltningssvårighet, uppmärksamhetsstörning), sjukdomar på hjärnan (såsom störningar i blodcirkulationen till hjärnan, minnesstörningar, ms) och övriga tillstånd eller sjukdomar (såsom utvecklingsstörning, cp-skada, reumatism, nedsatt muskelkondition, mentala störningar).

Celia hade drygt 60 000 personkunder 2021 och betjänar utöver dem också cirka 4 000 samfundskunder (bibliotek, läroanstalter, servicehus för åldringar osv.). De senaste åren har Celias kundunderlag ökat och underlaget väntas ytterligare öka. Celia strävar med olika åtgärder efter att de registrerade kunderna även aktivt använder de erbjudna tjänsterna.

3.3 Hur identifierar Celia användarnas behov?

Celias anskaffnings- och produktionsbeslut samt produkternas innehåll definieras av de olika kundgruppernas behov. Information om behov för publikationernas innehåll och funktion inhämtas med kundnöjdhetsundersökningar, genom samarbete med olika intressenter och via direkta kontakter till kunderna.

3.4 Hur beaktas de olika användarnas behov och hur tryggar man samlingens mångfald vid anskaffning av skön- och facklitteratur?

Då beslut om anskaffningar av skönlitteratur och facklitteratur fattas går man igenom det aktuella bokutbudet hos förläggarna. Kunderna kan också föreslå både nya och äldre böcker för Celias samling.

För de böcker som tas in i produktionen säkerställer man att böckerna representerar ett brett och mångsidigt urval av förlagens utbud. Böckerna väljs i enlighet med de etiska principerna för biblioteksarbete så att samlingen är balanserad i förhållande till kundgruppernas storlek, utlåningsbeteende och informationsbehov.

3.5 Hur väljer Celia ut vilka läromedel som ska produceras?

Celias kunder kan komma med förslag på anskaffningar både av material som tidigare publicerats och opublicerat material. Vid besluten om produktion av läromedel beaktar Celia kundernas behov, program och hjälpmedel som de har tillgång till för förbättring av tillgängligheten samt tillgängligheten och lättanvändbarheten hos de digitala läromedel som förläggarna erbjuder. Skolan ansvarar för att eleven erbjuds de material som anknyter till undervisningen, vilket betyder att skolans resursbrist vid anskaffning av läromedel inte utgör en grund för produktion hos Celia.

Celia tar hänsyn till de nya läroplanerna i sina anskaffningsbeslut.

3.6 Hur beaktas användarnas behov i produktionen av läroböcker och läromedel?

De producerade läroböckernas och läromedlens funktion garanteras så att samtliga Celias kunder kan använda åtminstone en viss del av Celias produktsortiment. Därför ska det finnas flera olika produktslag. Celia kan dock inte upprätthålla och utveckla ett alltför brett sortiment. Vissa produktslag, såsom taktila material, har begränsats till en viss kundgrupp.

Celia upprätthåller sina relationer till intressenterna, som känner till kundens vardag. Till dessa samarbetsparter hör exempelvis Valteri center för lärande och kompetens, Näkövammaisten liitto, skolor och högskolor.

4 Celias publikationsprinciper i förhållande till övriga aktörers produktioner

4.1 Hur beaktar Celia kommersiella aktörers och övriga aktörers publiceringsproduktion i sin produktion?

Celia producerar inte överlappande material med kommersiella förläggare eller motsvarande aktörer förutsatt att det inte är nödvändigt att producera samma titel i tillgängligt format för att trygga jämlikt läsande och tillgång till information för personer med läsnedsättning.
Hindren för jämlik läsning och tillgång till information kan bero på tillgången till materialet för personer med läsnedsättning eller övermäktiga svårigheter med användning av materialet. Det förutsätts dock av kunden att han eller hon bekantar sig med tillgänglighetsegenskaperna för de apparater och program som han eller hon använder i tillräcklig utsträckning med beaktande av personens färdigheter (ålder mm.).

4.2 Vilka är förutsättningarna för undvikande av överlappande produktion?

För att undvika överlappande produktion krävs det fungerande avtal om utbyte och distributionsmodeller samt åtminstone delvis harmoniserat metadata. Olika format och avsaknad av metadata kan utgöra ett hinder för användningen av material på främmande språk som fås via utbyte hos Celia och i övriga sammanslutningar för personer med läsnedsättning.

För talböcker inom skönlitteratur och facklitteratur används inom ramen för Celias ekonomiska resurser inspelningar av kommersiella ljudböcker, om förläggaren är villig att samarbeta. I talböcker som förvärvats av förläggare fäster man uppmärksamhet bland annat vid att bokens uppställning är lämplig för användare med läsnedsättning.

Celia samarbetar med både läromedelsförläggare och högskolesektorn och kartlägger utvecklingen av tillgängligheten för digitala läromedel och elektroniska böcker. Likaså följer man med utvecklingen av kommunernas gemensamma e-bibliotek. De format som används för produktion och distribution av böcker förnyas genom nordiskt samarbete.

För taktila material undersöker man om det är möjligt att göra anskaffningar av reliefbilder och motsvarande material som inköp och utbyten så att man utnyttjar reliefbilder tillverkade av inhemska och utländska aktörer. I så fall ska bilderna vara sådana att de uppfyller kraven för läromedel för synskadade. Kvalitetskraven för reliefbilder upprättas i samarbete med intressenterna, exempelvis Valteri center för lärande och kompetens.

5 Celia och taktilt material

5.1 Hur främjar Celia punktskriftsläsandet i produktionen av skönlitteratur och facklitteratur?

Antalet kunder som lånar böcker i punktskrift är litet, men med sin produktion tillgodoser Celia ett behov som övriga instanser inte på samma sätt har möjlighet att tillgodose. Celias uppgift är att erbjuda lämpligt material för inlärning och upprätthållande av punktskriftsläsningskunskaperna för punktskriftsläsare.

Även i fortsättningen kommer kundernas önskemål att prioriteras vid anskaffningen av skönlitteratur och facklitteratur i punktskrift. I stället för att utöka produktionsvolymerna kommer produktionstiderna att göras snabbare, så att kunden får den önskade boken i punktskrift snabbare än tidigare.

För att förkorta produktionstiderna krävs det att Celia utvecklar punktverktygen och distributionsmodellen. I fortsättningen är Celia tvunget att bereda sig på att punktskrift i allt större grad kommer att läsas direkt på punktskärmar i stället för i ett utskrivet häfte.

5.2 Hur väljer, producerar och utvecklar Celia övrigt taktilt material för synskadade?

De taktila material som Celia producerar och distribuerar ska utgöra en helhet, som på ett konsekvent sätt stöder en synskadad persons punktskrifts- och bildläsningskunskaper. Helhetens pedagogiska funktion befästs i samarbete med Valteri center för lärande och kompetens.

Celia deltar i Braille-delegationens verksamhet och följer delegationens anvisningar och rekommendationer. De metoder som ska följas vid redigeringen av punktböcker har sammanställts i Celias guide för distribution av punktböcker för läromedelsplanerare.

6 Talböcker på Celia

6.1 Vilket slags talböcker publicerar Celia?

Celias talbokssamling innehåller mångsidigt med skönlitterära böcker och fackböcker samt läro- och högskoleböcker. Talböckerna lämpar sig för så gott som alla kundgrupper.

För närvarande är Celias talböcker producerade i Daisy-talboksformatet. Det är möjligt att nya format också för talböckernas del kommer att ersätta Daisy i andra kanaler än för cd-distributionen.

Majoriteten av talböckerna är upplästa av en människa. Yrkesläroanstalternas böcker och högskoleböcker och vissa fackböcker produceras med maskinell röst. DaisyTrio-böckerna, som också innehåller texter och bilder är huvudsakligen inlästa av en människa, med undantag för högskoleböckerna. Det går snabbare att producera maskinellt lästa böcker än böcker upplästa av en människoröst och det pågår utredningar kring användning av nya maskinella röstlösningar, bl.a. grundade på artificiell intelligens.

6.2 Varför producerar Celia talböcker, trots att det redan finns stor kommersiell produktion av dem?

En talbok inläst av en människoröst är Celias mest använda produkttyp och i nuläget tillgänglig för majoriteten av Celias kunder. Det finns inte ett tillräckligt heltäckande utbud av talböcker som fås kostnadsfritt via de allmänna biblioteken. I de kommersiella talböckerna saknas ofta de strukturer som underlättare användningen av boken.

6.3 Hur kunde en talbok se ut i framtiden?

I framtiden kommer värdet med talböcker upplästa med människoröst i allt högre grad att vara en läsupplevelse, inte i första hand en tillgänglighetsfråga.

En del av de talböcker som Celia producerar kan i framtiden vara strukturerade med inläsning av en maskinröst kombinerat med text. Sådana böcker kunde man producera betydligt snabbare än en vanlig talbok, vilket betyder att Celias kunder inte skulle behöva vänta lika länge som förr på att böckerna blir klara. En kombination av ljud och text ökar bokens tillgänglighet för en större målgrupp. I de talböcker som Celia producerar från början inom i synnerhet facklitteraturen bör eventuella avsnitt som ska beskrivas av typ bilder, tabeller och scheman beaktas.

Framtiden för Celias talböcker påverkas av produktionen av kommersiella talböcker. Celia upprätthåller produktionssamarbetet med förläggarna och undviker överlappande produktion som görs med människoröst. Celias talboksproduktion ska också avspeglas mot vad som finns tillgängligt via den offentliga sektorns kanaler i framtiden.

7 Tillgängligheten i Celias publikationspolicy

7.1 Hur är tillgängligheten uppbyggd i Celias material?

Celia erbjuder tillgängligt material för olika behov hos personer med läsnedsättning. En del av böckerna, såsom talböckerna, lämpar sig för en stor del av kundkretsen. En del av produkterna lämpar sig för en mindre grupp. Till dessa hör bland annat punktböckerna, som det krävs kunskaper i punktskrift för att kunna läsa.

Med undantag för de taktila materialen behövs det en viss mängd kunskap i att hantera tekniska apparater för användning av Celias material. För användningen av läromedel måste kunden ha färdigheter i användningen av digitalt material och tjänster desto mera ju längre de framskrider i sina studier. Celias tillgängliga resurser förutsätter att produktionen och distributionen av vissa produktslag är begränsad till specifika kundgrupper.

7.2 Hur motsvarar tillgängligheten för Celias material användarnas behov?

Celias material innehåller tillgängliga produkter för olika kunders behov. Taktilt material, punktböcker, reliefbilder och taktila böcker är avsedda för synskadade, som läser taktilt, det vill säga med känselsinnet. De taktila böckerna har texten i punktskrift, men de lämpar sig också för kunder med utvecklingsstörning.

Celias talböcker innehåller bokens text uppläst och böckerna har en struktur som underlättar navigering och förflyttning som kan utnyttjas i lyssningsprogram som stöder strukturen. Talböckerna innehåller bildbeskrivningar, det vill säga att de väsentliga bilderna beskrivs högt.

I DaisyTrio böckerna kombineras skriven och uppläst text, som antingen är en inspelning av en mänsklig uppläsning eller har förverkligats med maskinellt ljud genom text till tal teknik. Texten och talet har synkroniserats, vilket betyder att den text som finns som ljud är markerats i läsprogrammet. Kunderna har möjlighet att anpassa textens utseende enligt sina behov. I DaisyTrio böckerna har bilderna förklarats.

Celia producerar två typer av elektroniska böcker: E-böcker i Daisy-format och Luetus-läroböcker, som endast är avsedda för synskadade. De elektroniska böckerna kan användas med de för dem avsedda läsprogrammen och de innehåller bokens text och illustrationer utan ljud. Likaså har de en struktur som underlättar förflyttning och metadata som ökar de elektroniska böckernas tillgänglighet.

7.3 Vilken är tillgängligheten i framtiden i Celias material och hur känner kunderna till tillgängligheten?

Tack vare ändringarna i lagstiftningen och förläggarnas utvecklingsarbete är böcker och digitala läromedel bättre tillgängliga än tidigare. Det är dock åtminstone ännu inte inom en nära framtid realistiskt att alla kommersiella material är lättanvända och har tillräckligt bra tillgänglighetsegenskaper.

Celia har möjligheter att utveckla specialmaterial för synskadade och andra grupper av personer med läsnedsättning. Parallellt med de traditionella böckerna kan Celia satsa på nya produkter inom bland annat läromedel, där man exempelvis särskilt beaktar olika slags inlärningssvårigheter.

I fortsättningen kommer Celia-materialens tillgänglighet att förklaras i innehållsbeskrivningen med en noggrannare beskrivning av materialets eller bokens egenskaper. Kunderna får uppgifterna om materialets tillgänglighet via kundgränssnittet.