Skip to content

Celias strategi

Strategi

Strategin styr Celias verksamhet på en allmän nivå. Strategin har utarbetats tillsammans med personalen och direktionen, och i den nyaste versionen har även undervisnings- och kulturministeriets och hela statsförvaltningens strategiska tyngdpunkter beaktats.

Strategin fungerar som vägvisare, och dess syfte är att klargöra och definiera riktlinjerna för de centrala utvecklingsobjekten och förändringarna i framtiden, säkerställa en effektiv resursanvändning och styra utvecklingen av tjänster utifrån ett kund- och användarinriktat perspektiv med beaktande av olika och tidvis även motstridiga behov.

Ändringar i tjänster inom en nära framtid

Flera förändringar i Celias verksamhet och tjänster har sitt ursprung i strategin och en del av dem är redan på god väg att förverkligas: Samarbetet med de allmänna biblioteken har intensifierats och nya användare av talbokstjänsten registreras redan i stor utsträckning i biblioteken. Mängden lån via nätet har ökat rejält under den senaste tiden i och med att talbokstjänsten har utvecklats och marknadsförts flitigare och användarna har fått tillgång till en avgiftsfri mobilapplikation för att lyssna på böcker. Det finns alltjämt ett behov att minska på utlåningen av cd-skivor, och för att uppnå detta mål är en del väsentliga förändringar att vänta i framtiden.

Enligt finansministeriets förslag minskar Celias anslag nästa år med 537 000 euro. Under perioden 2012–2016 har Celias anslag redan minskat med totalt 938 000 euro. Tidigare år har vi lyckats verkställa inbesparingarna utan att minska på personalkostnaderna, men den möjligheten finns inte längre med tanke på inbesparingarna 2017, så i september 2016 inleder Celia samarbetsförhandlingar med hela personalen.

Utlåningen av cd-skivor minskas

Celias mål är att minska på utlåningen av cd-skivor bl.a. av kostnadsskäl. Från och med början av 2018 styrs cd-talbokslåntagare att låna talböcker på biblioteket, eftersom utlåningen av talböcker på cd till privatpersoner antagligen upphör i slutet av 2019. Celia intensifierar samarbetet med de allmänna biblioteken så att även utbudet av och tillgången på talböcker på cd breddas på biblioteken. Via bibliotekens hemtjänst kan åtminstone en del av de användare som inte själva kan besöka biblioteket få böckerna hemburna.

Om ens närbibliotek ännu inte erbjuder talböcker på cd eller bibliotekets hemtjänst inte finns till förfogande, kan biblioteket från och med januari 2017 registrera även personer i behov av talböcker på cd till cd-tjänsten. Celia levererar böckerna till kundens hemadress. I samband med registreringen väljer personen lämpliga bokklubbar från Celias utbud och får böcker direkt hem utan att särskilt behöva beställa dem. Tjänsten är avsedd för att trygga tillgången till talböcker för mest utsatta personer med funktionshinder. För att böckerna ska räcka till alla har tjänsten en lånegräns. Om kundens närbibliotek ännu inte erbjuder Celias material eller registrering, personen kan bli Celias kund med hjälp av en sakkunnig.

Kostnader för utlåning av cd-skivor

För närvarande postar Celia omkring 600 000 cd-skivor per år; i 2017 är målet 700 000 cd-lån. Lån och avlyssning via talbokstjänsten, dvs. nättjänsten, utgör en dryg tredjedel av hela lånevolymen. Priset för ett cd-lån är cirka tre gånger priset för en bok som lånas och avlyssnas på nätet, dvs. upprätthållandet av cd-tjänsten upptar en stor del av Celias totala budget. Det är därför naturligt att försöka göra besparingar genom att minska på framför allt cd-distributionen.

Postavgifter utgör bara en del av kostnaderna för cd-distribution.  Kostnader uppkommer mestadels av att bränna och förpacka skivor samt av postavgifter och ersättningar till upphovsmännen via Sanasto rf.

Celia har från och med början av 1990-talet betalt de postavgifter som verksamheten gett upphov till ur de anslag som undervisnings- och kulturministeriet beviljat Celia.  Tidigare stod post- och telestyrelsen under trafikministeriet för postavgifterna. Postningsutgifterna uppgår för närvarande till cirka en kvarts miljon euro.

Cd-skivan – ett format som försvinner

Cd-skivorna  kommer att försvinna från marknaden, inte bara från Celias utbud, när de nyare formaten tar över branschen (så som det har gått för c-kassetter). Livscykeln för talboksspelare är också begränsad och sannolikt kommer Daisy-spelare och motsvarande att ersättas av apparatur som stöder nya distributionsformat. Redan nu har nyare utrustning plats för USB-minne eller minneskort.

Det är också sannolikt att avlyssning av talböcker allt oftare kommer att ske med användarnas egen utrustning, exempelvis surfplattor, vars användning ökar också bland äldre människor. I framtiden kommer Celia även att ta fram tjänste- och distributionsmodeller för användare som saknar surfplatta eller motsvarande och som inte heller har internetanslutning. Ännu vet man inte vilka eventuella lösningar som blir aktuella i de här fallen. Celia kommer i god tid i samarbete med de allmänna biblioteken och viktiga intressentgrupper att börja undersöka möjligheten för äldre användare att använda olika nätverkslösningar.

DAVE, tjänsten för avlyssning av talböcker med specialutrustning över nätet, läggs ned

Celia har under några års tid tillhandahållit en tjänst för avlyssning av talböcker med specialutrustning över nätet, den s.k. DAVE-tjänsten. Tjänsten har inte fått någon större popularitet och det är inte meningsfullt att upprätthålla tjänsten med beaktande av nuvarande resurser.

Genom ett beslut av Celias direktion från januari 2016 läggs DAVE-tjänsten ned i Celia vid årsskiftet den 14.11.2016. DAVE-kunderna övergår till att använda Celias andra nättjänster eller låna cd-skivor. Tjänstens användare har informerats om nedläggningen av tjänsten och om fortsatta åtgärder.