Gå till innehåll

Nyheter

Celias undersökning av intressentgrupper 2016 är klar

Celias undersökning av intressentgrupper hösten 2016 är klar. Syftet med undersökningen var att få uppgifter om utvecklingen i fråga om hur nöjda Celias parter är med samarbetet och kommunikationen och hur välkänt Celia är.

Undersökningen genomfördes som en kombination av en elektronisk undersökning och telefonintervjuer i oktober–november 2016. Frågorna riktades till Celias intressentgrupper, från vilka det inkom totalt 344 svar. Av de tillfrågade representerade nästan hälften de allmänna biblioteken och 60 % hade samarbetat med Celia i mer än två år.

Enligt enkäten anser intressentgrupperna att Celias tjänster är mycket viktiga, och förväntningarna på samarbetet är höga. Mer än 70 procent av de tillfrågade ansåg att samarbetet med Celia löper mycket smidigt eller ganska smidigt och mer än 80 procent av de tillfrågade var beredda att rekommendera samarbete med Celia. På en skala på 1–7 hade det allmänna vitsord som intressentgrupperna gav Celia emellertid sjunkit en aning. Då det allmänna vitsordet 2013 var 6,2, hade det 2016 sjunkit till 5,7.

Enligt de tillfrågade finns det fortfarande behov av utveckling i synnerhet i fråga om främjande av webbsidornas användbarhet och tillgänglighet.  Av enkäten framgick dessutom att möjligheten att kontakta kommunikationen och informativiteten på webbsidorna samt utvecklandet av samarbetet och verksamheten tillsammans med intressentgrupperna inte svarar mot de högt ställda förväntningarna.

Intressentgrupperna upplever emellertid att Celias personal är yrkeskunnig och kompetent inom sin bransch. Enligt de tillfrågade betjänar Celia, ger råd och handleder effektivt och bevakar i första hand intressen för personer med läsnedsättning. Den största delen av de tillfrågade konstaterade även att Celias verksamhet är välkänd.

Resultatet av enkäten kommer att beaktas vid utvecklandet av Celias tjänster och samarbete med intressentgrupperna i fortsättningen. Till exempel webbsidornas användbarhet förbättras redan i början av 2017, när en del av innehållet flyttas över till det nya bibliotekssystemet och sidostrukturen blir tydligare. Vi tackar alla som deltog i enkäten för er värdefulla respons.