Skip to content

Samlingspolitik

Samlingspolitiken drar upp riktlinjer för utvecklingen av boksortimentet

I Celias samlingspolitik fastställer man hurudana böcker som skaffas till Celia, vilka urvalskriterier som används och hur samlingen utvecklas. Syftet med samlingspolitiken är att säkerställa att Celias boksortiment så bra och jämlikt som möjligt motsvarar kundernas behov, som hela tiden blir allt mångformigare, i en situation där all litteratur som ges ut inte kan produceras i tillgängligt format.
Samlingspolitiken medför inga större förändringar i den nuvarande verksamheten, utan den praxis som har konstaterats fungera har tecknats ned som principer och i dem har man gjort vissa preciseringar. Genom att offentliggöra samlingspolitiken vill Celia också göra sin verksamhet allt öppnare och mer transparent.

Samlingspolitiken gäller Celias skön- och facklitteratur som lånas ut. Riktlinjerna som hänför sig till skol- och läroböcker fastställs i produktionspolitiken.

Allmänna urvalsprinciper

Till Celias samlingar läggs årligen cirka 1700 nya böcker. Målet är att producera minst 30 procent av all litteratur som ges ut i Finland. Cirka hälften av böckerna är skönlitteratur och hälften facklitteratur och man utesluter varken genre eller ämnesområde. I valet av böcker deltar Celias anställda som arbetar med samlingar och kundtjänst.

Bland annat följande frågor bedöms då man väljer ut de böcker som ska produceras:

 • Materialets innehåll
  • författarens välkändhet
  • förläggarens välkändhet och tillförlitlighet
  • sättet att lägga fram saker, stil
  • användning av källor
 • Kundgruppernas behov
 • Känd och estimerad efterfrågan
 • Samlingens mångsidighet och hur väl den tjänar sitt syfte
 • Aktualitet
 • Inhemskhet
 • Språkfördelning

Kundernas egna förslag

Kunderna kan komma med egna anskaffningsförslag på både gamla och nya böcker (även på sådana böcker som inte har getts ut ännu). Celia beslutar från fall till fall om man ska producera den bok som kunden önskar. Faktaböcker som är över fem år gamla produceras i allmänhet inte. Förslag kan lämnas till Celias kundtjänst.

Begränsningar vid valet av böcker

Av resursmässiga skäl kan Celia inte producera all den litteratur som utkommer i Finland i tillgängligt format. I begränsningarna stakar man ut de principer som tillämpas vid beslut att inte producera material hos Celia eller att material produceras i begränsad utsträckning.

Verk som inte alls produceras:

 • Manuskript
 • Artiklar eller andra enskilda texter
 • Serier
 • Illustrerade verk
 • Noter till sångböcker
 • Partitur
 • Ordböcker
 • Uppslagsböcker
 • Matriklar
 • Doktorsavhandlingar (frånsett doktorsavhandlingar för Celias kunder)
 • Kommittébetänkanden
 • Examensarbeten
 • Kommentarverk till heliga texter
 • Lokalhistoria
 • Företagshistoriker och andra historiker
 • Material som kränker människovärdet
 • Rasistisk litteratur
 • Litteratur som anstiftar till brott

Produceras i begränsad omfattning:

 • Böcker som är mer än fem år gamla och nya översättningar
  • Celia producerar cirka 30 procent av all den allmänna litteratur som ges ut i Finland i tillgängligt format. Anskaffningsresurserna räcker inte till heltäckande anskaffning och inte heller till att täcka de luckor som uppstår i samlingen.
 • Språkkurser
  • Av de allmännaste språken (exempelvis engelska, tyska, franska, ryska) produceras åtminstone grundkurser. Kursernas textböcker produceras som ljud- och/eller punktböcker. Övningsböckerna produceras som punktböcker.
 • Böcker som utkommer på eget förlag
  • De böcker som utkommer på det egna förlaget är framför allt verk som har skrivits av Celias kunder.
 • Facklitteratur
  • Den ska också finnas ett mera allmänt intresse för den facklitteratur som ska produceras. Man tar även materialets ålder i beaktande då produktionsbeslutet fattas.
 • Tidningar
  • Celia skaffar i regel inte tidningar till samlingen. De tidningar som eventuellt produceras kompletterar samlingen och ska således representera ett sådant ämnesområde där efterfrågan bland kunderna är betydligt större än bokutbudet.
 • Bokserier
  • Bokserier skaffas till samlingarna, men Celia förbinder sig inte att producera alla delar i serierna.

Hela samlingspolitiken finns på Celias dokument-sidan (på finska). Där finns utförligare information bland annat om hur många olika slags böcker (exempelvis punktböcker och talböcker) som lånas ut från Celia och hur mycket böcker som har skaffats till Celias samling under olika år. Där ges även en utförligare beskrivning på anskaffningen av böcker.