Gå till innehåll

Blogi

Brister i de finländska förlagens kunskap om tillgänglighet

Celia genomförde sommaren och hösten 2022 två undersökningar för finländska förlag. Undersökningarna kartlade det nuvarande läget vad gäller tillgänglighet för förlagens digitala publikationer samt beredskap inför kommande tillgänglighetskrav. Enligt resultaten har förlagen ett genuint mål att förbättra publikationernas tillgänglighet, men bristen på anvisningar och information upplevs som en utmaning.

En kvinna står bakom ett skrivbord och håller en presentation. Det finns en dator på bordet. Bakom kvinnan finns en skärm som visar presentationen.

Celias tillgänglighetsexpert Miia Kirsi presenterar enkätresultaten vid tillgänglighetsseminariet den 20 september 2022 som ordnades av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland, Celia och Nationalbiblioteket.

Lagstiftningen ställer krav på bokförlagen

Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv håller för närvarande på att införlivas i den finländska lagstiftningen. Förändringar i lagstiftningen ställer nya krav på distribution av e-böcker, från bokförlag till försäljning och läsapplikationer. Från och med 28.6.2025 ska endast e-böcker som uppfyller tillgänglighetskraven finnas på marknaden.

Lagen tillåter vissa undantag, exempelvis småföretag är undantagna från regleringen. När det gäller vissa litterära verk kan utgivaren dessutom åberopa en orimlig börda eller grundläggande förändring. Dessa betyder att omvandling av ett verk till en tillgänglig form antingen skulle vara mycket krävande eller väsentligt förändra verket. På dessa grunder skulle exempelvis serietidningar förmodligen inte omfattas av tillgänglighetskrav.

Utgångsläget kartlades med enkätundersökningar

På våren 2022 beslöt Celia tillsammans med Finlands Förlagsförening att genomföra en tillgänglighetsenkät för föreningens medlemsförlag. Enkäten är en del av samarbetet mellan Celia och Förlagsföreningen för att främja tillgängligheten till finländsk litteratur.

Syftet med enkäten var att ta reda på vilken typ av elektroniska publikationer som för närvarande produceras, vilken typ av program och verktyg som används och på vilken nivå respondenternas kunskap om tillgänglighet är. Närmare 30 allmänna förlag svarade på enkäten. Resultaten presenterades vid ett seminarium i juni.

I augusti–september genomförde Celia en motsvarande enkät för finländska vetenskapsförlag. I denna enkät samarbetade man med Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Nationalbiblioteket.

Utöver förlag publiceras vetenskapliga och akademiska verk i Finland av till exempel vetenskapliga samfund, stiftelser och universitet. Vissa av dessa aktörer hör till den offentliga sektorn och omfattas redan av tillgänglighetsbestämmelser. Vetenskaplig publicering har dessutom många drag som är knepiga ur tillgänglighetssynvinkel, såsom referenser eller matematiska markeringar. Därför beslutade man att genomföra en egen undersökning för vetenskapliga förlag. Man fick 10 svar på den inom tidsfristen.

Strävan att förbättra tillgängligheten finns, men det finns fortfarande många utmaningar

På en allmän nivå kan man konstatera att de förlag som svarat på enkäterna har en positiv inställning till att förbättra tillgängligheten till e-böcker. Nästan alla respondenter hade redan börjat satsa på tillgänglighet på någon nivå, till exempel genom att göra tillgänglighet till en del av sin strategi eller verksamhetsplan, genom att skaffa utbildning för personal eller genom att följa utvecklingen av verktyg och program.

I praktiken ligger en förbättring av tillgängligheten fortfarande till stor del i framtiden. För närvarande publiceras inte fullt tillgängliga e-böcker ännu inom allmän litteratur. Det gamla formatet, EPUB 2, används fortfarande och inga alternativa texter skapas ännu för till exempel bilder. Program och verktyg som används stöder inte heller helt produktionen av tillgängligt innehåll. Även personalens och underleverantörernas bristfälliga kompetens och bristen på anvisningar i anknytning till lagstiftningen nämndes som begränsande faktorer.

Aktörer som ägnar sig åt tillgänglig publicering i praktiken fanns dock, särskilt bland vetenskapliga förlag. Resultatet förklaras delvis av att vissa av dem redan omfattas av tillgänglighetskrav för den offentliga sektorn, så de har alltså redan erfarenhet av att producera tillgängliga publikationer.

Å andra sidan identifierades den varierande kompatibiliteten mellan tillgängliga publiceringsformat och akademisk publiceringspraxis och akademiska plattformar samt i synnerhet säkerställandet av tillgängligt matematiskt eller tekniskt innehåll som särskilda utmaningar när det gäller tillgänglighet till vetenskaplig utgivning.

Tillgängligheten förbättras genom samarbete

Resultaten av enkäterna bekräftade att det finns ett behov av Celias samarbete med Finlands förlagsförening och andra aktörer i bokbranschen. Den lagstiftning som gäller bokbranschen börjar bli färdig, men företag som är verksamma inom branschen måste själva anpassa sina arbetsflöden, skaffa sig nödvändig kompetens och skapa god praxis, så att finländsk litteratur blir tillgänglig för allt fler läsare i framtiden.

Celias roll som expert på tillgänglig publicering får hela tiden nya former, eftersom tillgänglighetskraven tillämpas på många typer av publikationer.

Mer information om enkäterna: miia.kirsi@celia.fi

Miia Kirsi, tillgänglighetsexpert