Gå till innehåll

Blogi

Ansvarshandlingar i Celias vardag

Lyckligtvis talar man mycket om företagens och organisationernas ansvar.

Kommunikation om ansvar är som bäst medveten och inspirerande: vad skulle vi kunna göra bättre, vad påverkar vi, vad skulle vi kunna påverka? Från festliga tal och goda avsikter måste vi ändå ta ansvar och ta ett steg framåt till de faktiska åtgärderna.

En ansvarsfull aktör förstår och kan kritiskt bedöma verksamhetens sociala, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser – och vidtar åtgärder för att främja ansvarstagandet. Ändrar vid behov sin verksamhet.

De bästa förutsättningarna för att fullfölja sitt ansvar skapas när ansvarshandlingar integreras som en del av organisationens strategi. Det måste finnas förutsättningar och stöd för ett ansvarsfullt agerande där handlingarna förverkligas i praktiken, dvs. i arbetsgemenskapens vardag. De vidtagna ansvarshandlingarna måste också mätas och utvärderas regelbundet.

I den här bloggen får du kika bakom kulisserna och du får se ett prov på Celias konkreta ansvarshandlingar. På vilket sätt ansvar är en del av vårt dagliga arbete.

Ansvar finns inskrivet i Celias verksamhet, men vi kan göra mer

En stor del av de viktiga ansvarshandlingarna förverkligas redan väl inom ramen för Celias lagstadgade uppgifter.

Celia främjar bra utbildning, minskad ojämlikhet samt samarbete och partnerskap genom att producera och förmedla tillgänglig litteratur samt främja tillgängliga bibliotekstjänster. Som expertorganisation har Celia också strävat efter att främja tillgänglig publicering genom att delta i den nationella beredningen och implementeringen av webbtillgänglighetsdirektivet och tillgänglighetsdirektivet.

Även om ansvar alltid har varit en del av Celias verksamhet, var det ett nytt tillvägagångssätt för oss att sammanställa den nyligen publicerade ansvarsrapporten som bygger på FN: s hållbara mål och följer Statskontorets nya riktlinjer. Upprättandet av ansvarsrapporten fick oss att tänka mer noggrant och vidare kring vår organisations ansvar i vardagen på kontoret och vad ansvar innebär för oss i förhållande till våra kunder och intressentgrupper som en del av samhället och miljön.

Jämlikhet, bra utbildning, samarbete och klimatåtgärder

De åtgärder som Celia vidtar för att främja hållbar utveckling är både små gärningar i vardagen och mer strategiska, strukturella val. Minskad ojämlikhet och ökad likvärdighet i läsning och lärande är grunden för all verksamhet som helhet på Celia.

Celia producerar bland annat tillgängliga läromedel för olika skolstadier. Biblioteksassistent Seija Räikkä på Celias tryckeri säger att man utnyttjar överskottslager och återvunnet material väldigt mycket i produktionen av matriser för läroböcker, bokomslag och fraktpaket. På så sätt minskar både kostnader och koldioxidavtryck.

Celias direktör för kund- och samhällsrelationer, Rauha Maarno, och direktör Minna von Zansen vid bordet granskar läroböckerna Matikkaa pisteillä (Matte med punktskrift) som delvis skapats med återvunnet material.

På bilden ovan granskar Rauha Maarno, direktör för kund- och samhällsrelationer och Minna von Zansen, direktör för Celia, läromedlet Matikkaa pisteillä (Matte med punktskrift) som delvis skapats med återvunnet material.

Matriser för Celias läroböcker Matikkaa pisteillä.

Celias läromedel Matikkaa pisteillä, matematik med punktskrift (på finska), som inte ingår i någon bokserie, har utvecklats för att uppfylla målen i läroplanen för grundläggande utbildning. Den passar för användning tillsammans med alla bokserier i matematik, även i förskolan samt för undervisning i individuell matematik och matematik utan bok. Materialet har utarbetats i samarbete mellan Celia och Valteri Onerva.

 Celias reklampåsar i kartonger på lagerhyllan.

Överblivna reklamkassar från Celias mässor används vid packningen av punktskriftsböcker. I kassarna färdas läromedlen också med eleverna och det är lättare att hålla reda på dem.

Legoklossar, legopaket och två par barnhänder som monterar Lego Braille Bricks legon på underlag, vilka utvecklats för att stödja inlärning av punktskrift.

Ett bra exempel på Celias internationella och nationella samarbete och främjandet av jämlik utbildning och åtgärder för att minska ojämlikhet är Celias samarbete med LEGO Foundation (på finska).

LEGO® Braille Bricks har utvecklats för undervisningssektorn i samarbete mellan LEGO Group och synskade- och utbildningsorganisationer i olika länder och är en lekfull metod för att lära ut punktskrift till blinda eller synskadade barn. Punktskriftsklossarna främjar kunskapen om punktskrift även bland seende. Celia ansvarar för distributionen av klossarna i Finland.

Havsstrand i Helsingfors på hösten. Skräp som samlats in från stranden i förgrunden på fotot.

Man har beslutat att göra Östersjödagen till en årlig ansvarsdag för Celia, då vi utför klimatgärningar i vardagen till förmån för havet. Östersjödagen firades första gången i Celia år 2021, då vi åkte ut till havsstranden för att njuta av naturen och samla skräp. Östersjödagen är en årlig festdag som lanserades av John Nurminens Stiftelse, där vi njuter av vårt hemhav och gör konkreta gärningar för dess bästa. Syftet med Östersjödagen är också att öka medvetenheten om havets mångsidiga natur, kultur och historia.

Dessa exempel har hämtats från det åtgärdsprogram som upprättats i samband med Celias ansvarsrapport och som hela arbetsgemenskapen deltog i. I framtiden kommer vi också att ägna mer uppmärksamhet åt ansvar vid upphandling, energieffektivitet och korrekt återvinning.

Och för att säkerställa att viktiga åtgärder inte förblir bara tal eller rapportering, väljer vi som en ansvarshandling vår egen ekostödsperson ur Celias personal och utbildar denna till att använda en dag i månaden för att beakta miljöfrågor i Celias verksamhet.

Ansvar kräver handlingar och val varje dag

Förverkligandet av ansvar kräver handlingar och val varje dag. Och eftersom valen görs av en människa, måste vi ha medel och motivation att agera och uppträda ansvarsfullt. Förhoppningsvis blir även nya ansvarshandlingar självklara bland andra rutiner med tiden. I en värld av ständig förändring och utveckling måste också handlingar ses över då och då.

Ansvarsrapporten ger intressentgrupper och kunder viktig information om organisationen, men den kommunicerar också ansvar internt. Som organisation är vi mer medvetna om frågor som ingår i vårt ansvar och vi har en gemensam strävan för att göra saker bättre för en hållbar utveckling.

Heidi Korpelainen, kommunikationsexpert

Bilder: Heidi Korpelainen, Lego Foundation och Sami Määttä