Skip to content

Saavutettavat pdf-tiedostot

Miten saavutettavuusdirektiivi vaikuttaa pdf-tiedostoihin?

Saavutettavuusdirektiiviin perustuva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttää, että ns. toimisto-ohjelmistojen tiedostomuodot, jotka sisältyvät verkkosivustoihin, noudattavat saavutettavuusvaatimuksia. Portable Document Format (PDF) on yksi mainituista tiedostomuodoista.

Tiedostoista tehtävä saavutettavia viimeistään syksyllä 2020

Vaatimukset tulevat voimaan 23.9.2018 alkaen, mutta säädöstä aletaan soveltaa myös pdf-tiedostoihin vasta, kun digitaaliseen palveluun sovelletaan lakia. Käytännössä 23.9.2018 jälkeen julkaistujen digitaalisten palvelujen sisältämien pdf-tiedostojen on siis oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen.

Vanhoja, ennen 23.9.2018 verkkosivuilla julkaistuja pdf-tiedostoja ei tarvitse muokata saavutettaviksi. Poikkeuksena ovat sellaiset pdf-tiedostot, joiden sisältöjä palvelun käyttäjät tarvitsevat etujensa, oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa määrittämiseen ja toteuttamiseen. Tällöin tiedostot tai vähintään niiden sisältämät tiedot on annettava pyydettäessä saavutettavassa muodossa.

Millainen on saavutettava pdf-tiedosto?

Saavutettava pdf-tiedosto on sellainen, jonka sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla eli apuvälineillä. Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi ruudunlukuohjelmat, jotka välittävät ruudulla olevaa tekstiä ja tietoa dokumentin rakenteista käyttäjälle tekstistä puheeksi -ohjelmien tai pistekirjoitusnäytön avulla.

Ruudunlukuohjelman avulla käyttäjät voivat kuunnella pdf-tiedoston sisällön tai lukea sen pistekirjoituksena. Muita apuvälineitä ovat ruudunsuurennusohjelmat, jotka suurentavat näytöllä olevaa sisältöä, sekä erilaiset kytkinohjaimet, joiden avulla tietokonetta voi hallita ilman hiirtä.

Kun pdf-tiedosto tuotetaan saavutettavaksi, varmistetaan, että näkövammaiset ja heikkonäköiset henkilöt sekä henkilöt, jotka eivät voi käyttää hiirtä, pystyvät lukemaan tiedoston sisällön. Lisäksi saavutettavista pdf-tiedostoista on hyötyä niille henkilöille, joilla on vaikeuksia lukemisen kanssa ja joita tekstin ääneksi muuttaminen auttaa ymmärtämisessä.

Saavutettavan pdf-dokumentin ominaisuuksia

Saavutettava pdf-dokumentti sisältää tekstiä. Se ei siis ole skannattu kuva tekstistä. Lisäksi siinä on seuraavat ominaisuudet:

  • Rakenteet (otsikot, kappaleet, listat, taulukot ym.) on merkattu tagien avulla.
  • Dokumentissa on kirjanmerkit.
  • Sisällön lukujärjestys on määritelty.
  • Kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. alt-tekstinä.
  • Dokumentin pääkieli on määritetty.
  • Dokumentin ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.
  • Dokumentissa on käytetty helposti luettavaa fonttia.
  • Tekstin ja taustan välillä on riittävä sävykontrasti.
  • Dokumentin lomakekentät on merkattu tagien avulla, kentissä on vihjeteksti ja kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä.
  • Saavutettava pdf noudattaa ISO 14289 -standardia PDF/UA.

Millä työkaluilla saavutettavan pdf:n voi tehdä?

Saavutettavan pdf:n voi tuottaa useammalla ohjelmalla tai työkalulla. Esimerkiksi Word-tiedostosta voi tehdä pdf-tiedoston, joka on saavutettava, jos lähtötiedostokin on saavutettava. Myös ammattilaisten käyttämillä taitto-ohjelmilla, kuten InDesignilla, voi tehdä saavutettavia pdf-tiedostoja. Adobe Acrobat Pron avulla voi muokata ja lisätä saavutettavuutta parantavia ominaisuuksia valmiisiin pdf-tiedostoihin.

Ohje saavutettavan Word-tiedoston tekemisestä (Word-tiedosto)

Saavutettavan pdf:n tuotanto-ohjeita InDesignillä (englanniksi)

Ohjeita Adobe Acrobat Pro -työkalun käyttöön (englanniksi)

Pdf-dokumentin saavutettavuuden tarkistaminen

Pdf-tiedoston saavutettavuutta voi tarkistaa erilaisilla työkaluilla.

Saavutettavuus ja tiedoston toimivuus on hyvä myös tarkistaa ruudunlukuohjelman avulla.