Siirry sisältöön

Sivuston päätoimittajan ohjeet

1. Valitse sellainen julkaisualusta, joka tukee saavutettavaa sisällöntuotantoa.

Tai ota selvää, miten sivuston tuottamiseen nykyisin käytetty julkaisualusta tukee saavutettavaa sisällöntuotantoa.

 • Jos suunnitteilla on verkkosivuston (tekninen) uudistusprojekti, ota huomioon saavutettavuusnäkökulma jo tarjouspyyntö- ja konseptointivaiheessa.
 • Julkisen sektorin toimijoiden on huomioitava EU:n saavutettavuusdirektiivi. Direktiivi velvoittaa noudattamaan kansainvälistä saavutettavuusstandardia (WCAG, taso 2.0). Ota tämä yhdeksi lähtökohdaksi, kun sivustoa tai verkkopalvelua uudistetaan.

2. Varmista yhteistyökumppanien/palveluntarjoajien saavutettavuusosaaminen

Palveluntarjojia ovat mm. sivuston tekninen toimittaja, digitoimisto, graafikko jne.

 • Valitse yhteistyökumppanit, jotka ymmärtävät verkkopalvelujen saavutettavuuden periaatteet ja osaavat ottaa ne huomioon toteutuksissaan ja tarjoamissaan palveluissa.
 • Jos nykyisillä yhteistyökumppaneilla ei ole riittävästi tietoa verkkopalvelujen saavutettavuudesta, pyydä heitä ottamaan selvää asiasta. Kerro selkeästi vaatimukset saavutettavuuden osalta. Kerro myös, mistä löytyy ohjeita ja lisätietoa saavutettavuudesta.

3. Linjaa ja ohjeista, millä tavalla saavutettavuus näkyy sivustolla ja miten se otetaan huomioon sisällöntuotannossa

 • Noudattaako sivusto WCAG-standardia ja jos, mitä tasoa? Miltä osin standardia ei noudateta?
 • Eri aistikanavien huomiointi keskeisten sisältöjen osalta: onko sisältöä esim. tekstinä, infografiikkana, videoina, kuvina, äänenä? Mitä tuotetaan millä tavoin?
 • Onko keskeinen sisältö on saatavilla tärkeimpinä kieliversioina ja lisäksi selkokielellä ja/tai viittomakielellä, jos näitä tarvitsevia on kohdeyleisössä.
 • Miten sisällöntuottajia ja päivittäjiä ohjeistetaan saavutettavuuden osalta?
 • Miten saavutettavuus huomioidaan sivuston visuaalisen ilmeen, kuvituksen ja infograafien osalta?
 • Harkitse, kannattaako verkkopalvelulle hakea saavutettavuus huomioitu -leimaa.

4. Sisällöntuottajien ohjeistaminen

 • Varmista, että kaikki, jotka päivittävät verkkosivuja tai muuten tekevät sisältöjä verkkoon, osaavat ottaa myös saavutettavuusnäkökulman huomioon.
 • Tarjoa selkeää ohjeistusta saavutettavasta sisällöntuotannosta.
 • Pidä tarvittaessa saavutettavuuskoulutusta sisällöntuottajille, joko yhteistä tai yksilöllistä perehdytystä
 • Ohjeista mm. seuraavia asioita:
  • Miksi saavutettavuus on tärkeää
  • Selkeän yleiskielen periaatteet
  • Selkeä verkkokirjoittaminen
  • Kuvan suhde verkkotekstiin
  • Kuvan vaihtoehtoisen tekstin (alt-teksti) kirjoittaminen
  • Linkkien tekeminen
  • Perusperiaate linkitettyjen dokumenttien saavutettavuudesta
 • Tuota myös dokumentoitua ohjeistusta ja pidä ohjeet helposti löydettävissä.

5. Päätä, mitkä kieliversiot sivustosta julkaistaan.

 • Selvitä, onko käyttäjissä henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoa peruskielivalikoiman eli suomen, ruotsin ja englannin sijaan muilla kielillä tai kielimuodoilla.
 • Julkaise selkokielinen versio sivustosta, jos sen sisältämä informaatio on suunnattu kaikille Suomessa asuville ihmisille tai siinä on erityisesti maahanmuuttajille, vanhusväestölle tai vammaisille ihmisille tarkoitettua tietoa.
 • Julkaise viittomakielinen versio sivustosta, jos informaatio on oleellista kuulovammaisille henkilöille.
 • Julkaise saamen- tai romanikielinen versio, jos viestisi on tarkoitettu saamen- tai romanikielisille henkilöille.
 • Julkaise sivustosta kaikki edellä mainitut kieliversiot, jos sivustolla tarjotaan julkisia, kaikille tarkoitettuja palveluita, joita ei voi saada muuten kuin digitaalisessa muodossa.

6. Sivuston visuaalinen ilme

Varmista, että

 • Fontit ovat selkeitä ja luettavia.
 • Teksti on riittävän suurikokoista.
 • Tekstin ja taustan värikontrastit ovat riittäviä. Värikontrastien testaamiseksi on olemassa ilmaisia verkkotyökaluja.
 • Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä.
 • Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esim. värisokeita tai heikkonäköisiä ihmisiä pääsemästä tietoon käsiksi.
 • Kuvat ovat selkeitä ja tukevat tekstisisältöä. Kuvilla on vaihtoehtoiset kuvaukset.
 • Infografiikka on selkeää ja infograafien sisältö avataan myös tekstissä.

7. Ohjaa lukijaa liikkumaan sivustolla

Pidä navigaatiorakenne niin selkeänä, että lukijan on helppo löytää tarvitsemansa tieto ja liikkua sivuilla.

8. Testaaminen

 • Verkkopalvelun saavutettavuutta voi testata monin tavoin ja eri näkökulmista.
 • Voit hyödyntää automaattisia testaustyökaluja, mutta muista että hyvä saavutettavuus ja käytettävyys edellyttävät asiantuntijatestausta ja usein käyttäjätestausta.
 • Kannattaa varautua siihen, että testausten tuloksena ilmenneiden ongelmakohtien ratkaisuun tarvitaan ylimääräisiä resursseja.

9. Sosiaalinen media ja muut viestintäkanavat

 • Hyödynnä sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia saavutettavaan viestintään. Esimerkiksi Twitterissä voi helposti lisätä kuvatwiitteihin alt-tekstin.
 • Muista myös ottaa huomioon mm. uutiskirjeiden ja kyselytyökalujen saavutettavuus.