Skip to content

Käyttösäännöt

Käyttösäännöt

Liittyessään Celian asiakkaaksi henkilö tai yhteisö sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä. Käyttösääntöjä sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin.

Tiivistelmä Celian käyttösäännöistä (pdf)
Kuuntele tiivistelmä käyttösäännöistä äänitteenä (mp3)

Terms of use in English.
Summary of terms of use.

Celian palveluiden käyttösäännöt

Celian käyttösäännöt tulostettavaksi (pdf)
Kuuntele käyttösäännöt äänitteenä (mp3)

Käyttösääntöjen tarkoitus ja palveluiden käyttöoikeus

Celian palvelut on tarkoitettu henkilöille, joille lukeminen on sairauden, vamman tai muun toimintaesteen vuoksi vaikeaa tai mahdotonta. Heikko kotimaisten kielten taito ei anna oikeutta käyttää Celian aineistoa.

Näkövammaisille tarkoitettua erityisaineistoa voivat lainata vain näkövammaiset henkilöt, ja piste- ja kohokuvaoppimateriaalia vain näkövammaiset oppilaat ja opiskelijat. Suomen ulkopuolella asuva voi käyttää Celian äänikirjoja sekä e-kirjoja verkkopalveluiden kautta, jos hänellä on tarve käyttää suomeksi tai suomenruotsiksi tuotettuja kirjoja eikä hänen oma kirjastonsa voi niitä hänelle välittää.

Celian palveluiden käyttäjät ja yhteyshenkilöt sitoutuvat noudattamaan näitä käyttösääntöjä. Käyttösääntöjen soveltamisesta vastaa Celian johtaja.

Celian palveluiden käyttöönotto

Celian palvelut saa käyttöönsä rekisteröitymällä käyttäjäksi kaupunginkirjastossa. Myös koulujen erityisopettajat ja korkeakoulukoulukirjastot rekisteröivät oppilaita ja opiskelijoita palveluiden käyttäjäksi. Kirjallista todistusta lukemisesteestä ei tarvita, vaan kirjaston tai oppilaitoksen henkilökunta kertoo käyttäjälle Celian kirjojen käyttöön liittyvät rajoitukset.

Palvelun käyttäjä tai hänen yhteyshenkilönsä vastaa lukemisesteen oikeellisuudesta eli siitä, että käyttäjällä on oikeus Celian palveluihin. Alle 15-vuotiaat käyttävät Celian aineistoa yhteyshenkilönsä vastuulla.

Jos kirjasto ei tarjoa rekisteröintiä Celian palveluun, terveydenhuollon, erityisopetuksen tai vastaavan alan asiantuntija voi tehdä palvelusopimuksen verkkolomakkeella.

Celian yhteisöasiakkaaksi liittyminen

Lukemisesteisiä henkilöitä palvelevat yhteisöt, kuten kirjastot, korkeakoulukirjastot, hoiva-alan yhteisöt, oppilaitokset, päiväkodit ja vankilat voivat tilata Celian aineistoja verkkopalveluiden kautta ja lainata niitä edelleen omille lukemisesteisille asiakkailleen.

Yhteisöasiakas tekee sähköisen sopimuksen palveluista. Yhteisö huolehtii siitä, että Celian aineistoja käyttävät vain niihin oikeutetut henkilöt.

Lainauskäytännöt

Celian aineiston lainaaminen on maksutonta.

Äänikirjapalvelu

Äänikirjoja voivat lainata kaikki palveluiden käyttäjät neljästä ikävuodesta alkaen. Sekä suoratoistossa että mobiilisovelluksen käytössä on 100 kirjan lainaraja kuukaudessa. Lisäksi käyttäjä voi ladata 100 kirjaa kuukaudessa. Ladattujen kirjojen kopioiminen useamman henkilön käyttöön on kielletty. Ladatut kirjatiedostot on hävitettävä käytön jälkeen.

CD-äänikirjojen ja pistekirjojen lainaaminen

Yksityishenkilö voi lainata enintään 14 cd-äänikirjaa tai pistekirjaa kuukaudessa. Lainattuja kirjoja ei palauteta Celiaan, vaan käyttäjän on hävitettävä kirjat käytön jälkeen. Yhteisöasiakas voi lainata enintään 100 cd-äänikirjaa tai 14 pistekirjaa kuukaudessa. Kirjat on hävitettävä kun niille ei ole enää tarvetta.

Koskettelukirjat ja lasten kuvakirjat

Celian koskettelukirjat soveltuvat kahdesta ikävuodesta alkaen. Koskettelukirjoja ja kuvakirjoja voi lainata kaksi kerrallaan. Kirjat on palautettava Celiaan eräpäivään mennessä.

Ehdotukset tuotettaviksi kirjoiksi

Celia vastaanottaa hankintaehdotuksia kauno- ja tietokirjallisuudesta, joita toivotaan tuotettavaksi kokoelmaan.

Peruskoulun, toisen asteen sekä korkea-asteen oppimateriaalivalikoimaa täydennetään oppimateriaalien tuotantopolitiikan mukaisesti. Uusia oppimateriaaleja muunnetaan saavutettavaan muotoon hankintaehdotusten perusteella tietyin rajoituksin.

Väärinkäytösten seuraamukset

Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla ainoastaan lukemisesteisille henkilöille ja vain heidän henkilökohtaiseen käyttöönsä. Aineiston luovuttaminen muille tai jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan alkuperäinen käyttäjä voidaan tunnistaa.

Palautettavan aineiston palauttamatta jättäminen tai tahallinen turmeleminen johtaa palveluiden käyttöoikeuden menetykseen. Käyttöoikeuden saa takaisin, kun aineisto on palautettu tai korvattu. Korvaushinta lasketaan kirjakopion hinnasta.

Näiden käyttösääntöjen vakava ja toistuva rikkominen johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi. Jos Celian tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus.

Viestintä palveluiden käyttäjille

Celialla on oikeus viestiä käyttäjille palveluiden käyttöön liittyvistä seikoista sopivia viestintäkanavia käyttäen. Palvelumarkkinoinnissa Celia noudattaa henkilötietolakia (22.4.1999/523) sekä lakia sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917).

Tietosuoja

Rekisteröitymisen yhteydessä annetut ja palvelun käytön aikana syntyneitä tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen. Tutustu Celian tietosuojalausekkeeseen.

Käyttösäännöt on päivitetty 26.02.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Celialla on oikeus perustellusta syystä yksipuolisesti muuttaa käyttösääntöjä vähäisessä määrin. Celia ilmoittaa muutoksista verkkosivuillaan ja muutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan viikon kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta. Asiakkaalla on velvollisuus oma-aloitteisesti seurata muutoksia ja ilmoittaa vastustavansa muutosta Celian asiakaspalveluun ilman viivettä. Vastustaminen voi tarkoittaa asiakassuhteen päättämistä Celian toimesta.