Siirry sisältöön

Käyttösäännöt

Käyttösäännöt

Liittyessään Celian asiakkaaksi henkilö tai yhteisö sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä. Käyttösääntöjä sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin.

Tiivistelmä Celian maksuttomien palveluiden käyttösäännöistä (pdf-tiedosto)

Celian maksuttomien palveluiden käyttösäännöt pdf-tiedostona

Celian maksullisia oppikirjapalveluita koskevat erilliset maksullisen aineiston käyttösäännöt (pdf).

Celian tietosuojaseloste

Celian maksuttomien palveluiden käyttösäännöt

Käyttösääntöjen tarkoitus

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa. Celian toiminnasta säädetään laissa, asetuksessa ja tekijänoikeuslainsäädännössä.

Celian maksuttomia palveluita on saatavissa suomeksi ja ruotsiksi. Aineistoa on saatavissa usealla eri kielellä.

Rekisteröityessään Celian asiakkaaksi henkilö sitoutuu noudattamaan näitä käyttösääntöjä. Celian maksullisia oppikirjapalveluita koskevat omat käyttösäännöt. Käyttösääntöjen soveltamisesta vastaa johtaja.

Celian maksuttoman aineiston käyttöoikeus

Celian aineiston käyttöoikeus on kaikilla, jotka eivät vamman, sairauden tai muun toimintaesteen vuoksi voi lukea painettua tekstiä. Lukemisesteen syynä voi olla esimerkiksi heikentynyt näkö, näkövamma, lukivaikeus, oppimisvaikeudet, kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma, cp-vamma, ms-tauti, lihastaudit, afasia, keskittymis- tai muistivaikeudet, mielenterveysongelmat, heikentynyt lihaskunto, reuma, Parkinsonin tauti tai esimerkiksi toipilasaika. Heikko kotimaisten kielten taito ei anna oikeutta käyttää Celian aineistoa.

Koskettelukirjojen lainaajan tulee olla vähintään kaksivuotias. Äänikirjojen lainaamisen voi aloittaa nelivuotiaana. Alle 15-vuotiaat käyttävät Celian aineistoa huoltajan vastuulla. Celian aineistoa voivat käyttää kaikki Suomessa asuvat henkilöt, joilla on lukemiseste. Muualla asuvat voivat käyttää Celian verkkopalveluita, jos heillä on erityinen tarve käyttää suomenkielisiä tai suomenruotsiksi tuotettuja ääni- tai pistekirjoja eikä henkilön oma kirjasto voi niitä hänelle välittää.

Celian palveluiden käyttöönotto

Lainauksen aloittamiseksi henkilön täytyy rekisteröityä Celian palveluiden käyttäjäksi kaupunginkirjastossa tai korkeakoulukirjastossa. Erillistä ilmoitusta lukemisesteestä ei tarvita, vaan kirjaston henkilökunta kertoo henkilölle Celian aineiston käyttöön liittyvät rajoitukset ja tarkistaa tarvittaessa opiskeluoikeuden. Lukemisesteensä oikeellisuudesta vastaa henkilö itse. Celian palveluiden käyttäjäksi rekisteröityessään henkilö sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä. Kirjasto voi tarvittaessa soveltaa Celian aineiston osalta myös omia käyttösääntöjään esimerkiksi eräpäivistä.

Jos kirjasto ei tarjoa rekisteröintiä Celian palveluihin, henkilö voi rekisteröityä palveluiden käyttäjäksi Celiaan. Tällöin ilmoituksen tekee verkkolomakkeella terveydenhuollon, erityisopetuksen tai vastaavan alan asiantuntija. Samalla henkilö tekee Celian kanssa sopimuksen haluamistaan palveluista.

Valintakokeisiin osallistuvat ja korkeakouluopiskelijat

Celia tuottaa ja välittää valintakoekirjat sekä opintovaatimusten mukaiset kurssi- ja tenttikirjat saavutettavassa muodossa maksutta opiskelemaan pyrkiville sekä korkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville henkilöille, joilla on lukemiseste. Kirjojen tuottaminen tapahtuu tietyin rajoituksin kurssikirjaston tilauksesta. Palvelua varten opiskelijan täytyy rekisteröityä Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi omassa kirjastossaan.

Celian yhteisöasiakkaaksi liittyminen

Lukemisesteisiä henkilöitä palvelevat yhteisöt, kuten yleiset kirjastot, korkeakoulukirjastot, hoiva-alan yhteisöt, vankilat, oppilaitokset ja päiväkodit, voivat tilata Celian aineistoja verkkopalveluiden kautta ja lainata niitä edelleen omille lukemisesteisille asiakkailleen.

Yhteisöasiakas tekee Celian kanssa sähköisen sopimuksen palveluista. Yhteisö huolehtii siitä, että Celian aineistoja käyttävät vain niihin oikeutetut henkilöt.

Yhteisö sitoutuu hävittämään lainaamansa äänikirjat, pistekirjat ja elektroniset kirjat kun niille ei ole enää tarvetta. Koskettelukirjat ja lasten kuvakirjat on palautettava Celiaan eräpäivänä.

Lainauskäytännöt

Lain mukaan Celian kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen on maksutonta. Myös korkeakoulujen kurssikirjallisuus on maksutta lainattavissa.

Äänikirjapalvelu

Suoratoistossa ja Pratsam Reader -sovelluksen käytössä on 100 kirjan lainaraja kuukaudessa. Latauksen lainaraja on 100 kirjaa kuukaudessa. Ladattujen kirjojen kopioiminen useamman henkilön yhtäaikaiseen käyttöön on kielletty. Ladatut kirjatiedostot on hävitettävä käytön jälkeen.

CD-levyt, pistekirjat

Yksityishenkilö voi lainata enintään 14 kirjaa kuukaudessa cd-levyllä tai pistekirjoina. Lainattuja kirjoja ei palauteta Celiaan, vaan käyttäjä sitoutuu hävittämään lainaamansa kirjat käytön jälkeen. Yhteisöasiakas voi lainata enintään 100 äänikirjaa tai 14 pistekirjaa kuukaudessa. Yhteisö vastaa kirjojen hävittämisestä kun niille ei ole enää tarvetta.

Koskettelukirjat ja lasten kuvakirjat

Koskettelukirjoja ja kuvakirjoja voi lainata enintään kaksi kerrallaan. Koskettelukirjat ja lasten kuvakirjat ovat aineistoa, joka on palautettava Celiaan eräpäivään mennessä. Celia maksaa lähetysten postimaksut.

Väärinkäytösten seuraamukset

Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla ainoastaan lukemisesteisen henkilön henkilökohtaiseen käyttöön. Aineiston luovuttaminen muille tai jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan alkuperäinen käyttäjä voidaan tunnistaa.

Palautettavan aineiston palauttamatta jättäminen tai tahallinen turmeleminen johtaa lainauskieltoon. Käyttöoikeuden saa takaisin, kun aineisto on palautettu tai korvattu. Korvaushinta lasketaan kirjakopion hinnasta.

Näiden käyttösääntöjen vakava ja toistuva rikkominen johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen määräajaksi. Jos Celian tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus.

Viestintä palveluiden käyttäjille

Celialla on oikeus viestiä käyttäjille palveluiden käyttöön liittyvistä seikoista sopivia viestintäkanavia käyttäen. Palvelumarkkinoinnissa Celia noudattaa henkilötietolakia (22.4.1999/523) sekä sähköisen viestinnän tietosuojalakia (16.6.2004/516).

Tietosuoja

Rekisteröitymisen yhteydessä annetut ja palvelun käytön aikana syntyneet tiedot säilytetään Celian tietojärjestelmässä. Lisätietoa Celian asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Käyttösäännöt on päivitetty 13.3.2017 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Celialla on oikeus perustellusta syystä yksipuolisesti muuttaa käyttösääntöjä vähäisessä määrin. Celia ilmoittaa muutoksista verkkosivuillaan ja muutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan viikon kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta. Asiakkaalla on velvollisuus oma-aloitteisesti seurata muutoksia ja ilmoittaa vastustavansa muutosta Celian asiakaspalveluun ilman viivettä. Vastustaminen voi tarkoittaa asiakassuhteen päättämistä Celian toimesta.