Siirry sisältöön

Blogi

Suomalaisten kustantajien saavutettavuusosaamisessa vielä aukkoja

Celia toteutti kesän ja syksyn 2022 aikana kaksi kyselyä suomalaisille kustantamoille. Kyselyillä kartoitettiin kustantamojen digitaalisten julkaisujen saavutettavuuden nykytilaa sekä varautumista tuleviin saavutettavuusvaatimuksiin. Tulosten perusteella kustantamoilla on aito tavoite parantaa julkaisujen saavutettavuutta, mutta ohjeistuksen ja tiedon puute koetaan haasteiksi.

Nainen seisoo pöydän takana pitämässä esitystä. Pöydällä on tietokone. Naisen takana on valkokangas, jossa esitys näkyy.

Celian saavutettavuusasiantuntija Miia Kirsi kertoo kyselyn tuloksista Suomen tiedekustantajien liiton, Celian ja Kansalliskirjaston saavutettavuusseminaarissa 20.9.2022.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia kirjankustantajille

Euroopan unionin esteettömyysdirektiiviä tuodaan parhaillaan osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Muuttuva lainsäädäntö asettaa uusia vaatimuksia elektronisten kirjojen jakelulle kirjojen kustantajista myyntiin ja lukemissovelluksiin. 28.6.2025 alkaen markkinoilla tulisi olla vain saavutettavuusvaatimukset täyttäviä e-kirjoja.

Laki mahdollistaa joitakin poikkeuksia, esimerkiksi pienet yritykset jäävät sääntelyn ulkopuolelle. Lisäksi joidenkin kirjallisten teosten tapauksessa julkaisija voi vedota kohtuuttomaan rasitteeseen tai perustavanlaatuiseen muutokseen. Nämä tarkoittavat, että teoksen muuntaminen saavutettavaan muotoon olisi joko hyvin vaativaa tai se muuttaisi teosta oleellisella tavalla. Esimerkiksi sarjakuvakirjoihin ei näillä perusteilla sovellettane saavutettavuusvaatimuksia.

Kyselyillä kartoitettiin lähtötilannetta

Celia päätti keväällä 2022 yhdessä Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa toteuttaa yhdistyksen jäsenkustantamoille saavutettavuuskyselyn. Kysely on osa Celian ja Kustannusyhdistyksen yhteistyötä suomalaisen kirjallisuuden saavuttavuuden edistämiseksi.

Kyselyllä haluttiin selvittää, millaisia sähköisiä julkaisuja tällä hetkellä tuotetaan, millaisia ohjelmia ja työkaluja on käytössä, sekä millaisella tasolla vastaajien saavutettavuusosaaminen on. Kyselyyn saatiin vastauksia miltei 30 yleiskustantamolta. Tuloksia esiteltiin kesäkuussa järjestetyssä seminaarissa.

Elo-syyskuussa Celia toteutti vastaavan kyselyn suomalaisille tiedekustantamoille. Tässä kyselyssä tehtiin yhteistyötä Suomen tiedekustantajien liiton ja Kansalliskirjaston kanssa.

Tieteellisiä ja akateemisia teoksia julkaisevat Suomessa kustantamojen ohella esimerkiksi tieteelliset seurat, säätiöt ja korkeakoulut. Näistä toimijoista osa luetaan julkiseen sektoriin ja ovat jo saavutettavuussääntelyn piirissä. Lisäksi tiedejulkaisemisessa on monia saavutettavuuden kannalta hankalia piirteitä, kuten viitteitä tai matemaattisia merkintöjä. Näin ollen tiedekustantajille päätettiin toteuttaa oma kysely. Siihen saatiin määräaikaan mennessä 10 vastausta.

Pyrkimystä saavutettavuuden parantamiseen on, haasteita silti riittää

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kyselyihin vastanneet kustantajat suhtautuvat e-kirjojen saavutettavuuden parantamiseen positiivisesti. Lähes kaikki vastaajat olivat jo jollain tasolla aloittaneet saavutettavuuteen panostamisen esimerkiksi nostamalla saavutettavuuden osaksi strategiaa tai toimintasuunnitelmia, hankkimalla henkilöstölle koulutusta tai seuraamalla työkalujen ja ohjelmien kehitystä.

Käytännössä saavutettavuuden parantaminen sijoittuu vielä suurelta osin tulevaisuuteen. Yleisen kirjallisuuden piirissä ei vielä tällä hetkellä julkaista täysin saavutettavia e-kirjoja. Käytössä on edelleen vanha formaatti, EPUB 2, eikä esimerkiksi kuville vielä laadita vaihtoehtoisia tekstejä. Myöskään käytössä olevat ohjelmat ja työkalut eivät täysin tue saavutettavien sisältöjen tuottamista. Myös oman henkilöstön sekä alihankkijoiden puutteellinen osaaminen ja lainsäädäntöön liittyvän ohjeistuksen puute mainittiin hidastavina tekijöinä.

Saavutettavaa julkaisemista käytännössä tekeviä toimijoita löytyi kuitenkin etenkin tiedekustantajien joukosta. Tulos selittyy osin sillä, että osa näistä on jo julkista sektoria koskevien saavutettavuusvaatimusten piirissä, eli heillä on jo kokemusta saavutettavien julkaisujen tuottamisesta.

Toisaalta tieteellisen kustantamisen saavutettavuuden erityisiksi haasteiksi tunnistettiin saavutettavien julkaisuformaattien vaihteleva yhteensopivuus akateemisten julkaisukäytäntöjen ja -alustojen kanssa sekä erityisesti matemaattisten tai teknisten sisältöjen saavutettavuuden varmistaminen.

Saavutettavuus paranee yhteistyöllä

Kyselyjen tulokset vahvistivat, että Celian yhteistyölle Suomen Kustannusyhdistyksen ja muiden kirja-alan toimijoiden kanssa on tarvetta. Kirja-alaa velvoittava lainsäädäntö alkaa valmistua, mutta alalla toimivien yritysten on itse mukautettava työnkulkujaan, hankittava tarpeellista osaamista ja luotava hyviä käytäntöjä, jotta suomalainen kirjallisuus olisi jatkossa yhä useampien lukijoiden saavutettavissa.

Celian rooli saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana saakin yhä uusia muotoja, kun saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan hyvin monenlaisiin julkaisuihin.

Lisätietoa kyselyistä: miia.kirsi@celia.fi

Miia Kirsi, saavutettavuusasiantuntija