Siirry sisältöön

Blogi

Kohti saavutettavia kirjastoja

Tuoreessa Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksessa kerrotaan, miten kirjastot voivat palvella paremmin kaikkia asiakasryhmiä – myös niitä, joille kirjaston fyysisten ja digitaalisten palvelujen käyttö on haastavaa toimintarajoitteiden vuoksi. Samaan aikaan yleisten kirjastojen toimintaa koskevaa lakia ollaan uudistamassa. Lakiehdotuksen mukaan ”Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa”.

Ehdotus uudeksi yleisten kirjastojen toimintaa koskevaksi laiksi julkaistiin toukokuun alkupuolella. Lakiehdotuksen perusteluissa mainitaan myös, että yleisen kirjaston palvelujen järjestämisessä ja käyttöön tarjottavissa aineistoissa otetaan huomioon ”erityisryhmien, erityisesti lukemisesteisten, tarpeet”.

Mitä sitten käytännössä tarkoittaa, että kirjasto on kaikkien, myös erityisryhmien, käytettävissä ja saavutettavissa? Yksinkertaistetusti voi sanoa, että kirjasto ottaa kaikessa toiminnassaan – paitsi tilana, myös aineistojensa ja palvelujensa osalta – huomioon kaikki, eri-ikäiset ja erilaisiin väestöryhmiin kuuluvat henkilöt. Kesäkuun alussa julkaistu, vapaasti saatavilla oleva Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus antaa kirjaston saavutettavuuden toteuttamiseen hyviä käytännön eväitä.

Saavutettavuus on muutakin kuin fyysistä esteettömyyttä

Sekä saavutettavuussuosituksessa että kirjastojen toimintaa koskevassa uudessa laissa puhutaan saavutettavuudesta. Saavutettavuus ei ole vain sitä, että kirjastoon on vapaa ja esteetön pääsy kaikilla. Saavutettavuutta on myös palvelujen, niin perinteisten palvelujen kuin uudempien verkkopalvelujen, käytettävyys kaikille ihmisille huolimatta mahdollisista vamman, ikääntymisen tai muun syyn aiheuttamista toimintarajoitteista.

Saavutettavassa kirjastossa otetaan huomioon myös eri vähemmistöt kirjaston kaikessa toiminnassa aina aineiston kuvailusta tapahtumien järjestämiseen. Tavoitteena on, että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi kirjastoon ja jokaiselle löytyy kirjastosta sopivia ja kiinnostavia aineistoja ja palveluja.

Palveluja kaikille käyttäjäryhmille

Yksi kirjaston saavutettavien palvelujen käyttäjäryhmä on lukemisesteiset henkilöt, jotka eivät pysty lukemaan tavallisia painettuja kirjoja vaan tarvitsevat saavutettavassa muodossa olevaa kirjallisuutta ja kirjoja. Tällaisia ovat äänikirjat, isotekstiset kirjat, e-kirjat, joiden sisältö on mahdollista lukea apuvälineiden avulla, sekä selkokieliset kirjat. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus antaa käytännön vinkkejä siitä, miten saavutettavaa aineistoa voidaan tuoda esille esimerkiksi lukupiireissä ja kirjavinkkauksessa.

Suositus korostaa, että saavutettavuusnäkökulma vaikuttaa kaikkeen kirjastojen toimintaan, johtamisesta asiakaspalveluun ja aineiston hankintaan asti. Suosituksen ohjeiden avulla kirjastot voivat varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen ja vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamisen. Esimerkiksi esteettömistä tiloista on yksityiskohtaiset mitat ja ohjeet. Mukana on myös tietoa siitä, miten kirjastojen tilaisuuksissa otetaan huomioon vaikkapa kuulovammaisten henkilöiden tarpeet.

Myös verkkopalvelujen oltava saavutettavia

Kirjastolain uudistumisen lisäksi kirjastojen toimintaan vaikuttaa lähivuosina EU:n julkisen hallinnon verkkopalveluja koskeva saavutettavuusdirektiivi, josta päästiin toukokuun alussa yhteisymmärrykseen. Direktiiviluonnoksen perusteella julkisen sektorin toimijoiden on tehtävä verkkopalveluistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavia. Saavutettavuus varmistetaan standardien, kuten W3C:n verkkopalvelujen esteettömyysstandardien, avulla.

Tuleva direktiivi on otettu huomioon myös yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksessa. ICT-hankintoja koskeva osuus ohjeistaa, mikä hankinnoissa on tärkeää saavutettavuuden kannalta. Viestintää ja verkkosivustoja käsittelevä osio antaa käytännön ohjeita kirjastojen verkkoviestinnästä vastaaville siitä, miten sisältö tuotetaan saavutettavasti. Ohjeistuksen avulla kirjastot voivat varmistaa sen, että kaikki, myös lukemisesteiset henkilöt, voivat käyttää kirjastojen sähköisiä palveluita.

 

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen laadintaan osallistui iso joukko kirjastoalan toimijoita sekä erilaisia järjestöjä. Suositus on julkaistu Kuntaliiton verkkojulkaisuna ja on ilmaiseksi ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta: Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus (PDF).

 

Teksti: Kirsi Ylänne

Kirjoittaja toimii Celiassa saavutettavuusasiantuntijana